Pressmeddelande 10.03.2022

Exporten ökade trots det andra pandemiåret i följd

Business Finlands kundföretag blomstrade och ökade sin export trots pandemin. Detta framgår av Business Finlands resultat och finansieringsuppgifter för 2021. Finansiering beviljades på sammanlagt 701 miljoner euro, varav 561 miljoner euro gick till företag. Enligt kunduppskattningen har 800 miljoner euro av exporten till fjärrmarknaden uppkommit under de senaste åren till följd av samarbete med Business Finland.

Just nu befinner vi oss i en period där effekterna av krigshandlingar skakar Europa och olika delar av världen.

– Vi är alla upprörda över situationen i Ukraina och den mänskliga nöd som kriget orsakar. Konflikten påverkar även vår verksamhet, särskilt främjandet av export, investeringar och turism, men väcker också en lust att attrahera experter, säger Nina Kopola, direktör för Business Finland.

Business Finland hjälper företag vars affärsverksamhet påverkas av de sanktioner som konflikten har lett till.

–  När det gäller exportfrämjande åtgärder riktar vi vår verksamhet till företag för vilka ombildningen av marknaden till följd av konflikten är särskilt aktuell.

Vi upplevde utmaningar även under fjolåret, men av en annan anledning. Business Finlands kundföretag ökade sin export år 2020 och 2021, trots att den globala pandemisituationen försvårade den internationella handeln.

–  Våra kundföretag som fått innovationsfinansiering i alla storleksklasser har kunnat öka sin export under pandemin. Från slutet av 2021 finns ännu inga exakta exportuppgifter tillgängliga, men enligt prognosen kan man redan säga det.

Business Finlands stora internationella nätverk har hjälpt företag som behöver exporttjänster att planera exportverksamheten och utveckla affärsverksamheten.

–  Vårt omfattande internationella nätverk på 42 verksamhetsställen i världen har under det senaste året träffat kunder mer än 7400 gånger. Förutom de kundmöten vi hållit har vår kundrådgivning omfattat drygt 4000 tillfällen. Våra kunder har uppskattat att 800 miljoner euro av deras export till fjärrmarknaden har uppstått till följd av Business Finland-samarbetet.

Kundnöjdheten som vuxit sig allt större är en följd av att grunden för Business Finlands kundorienterade strategi har förstärkts, vilket enligt kundlojalitetsmätaren kommer till synes i en positiv utveckling av NPS-värdet.

Effekterna av de lösningar som skapats genom innovationsfinansieringen kommer att visa sig under de närmaste åren

– Förra året beviljade vi 701 miljoner euro, varav 561 miljoner euro gick till företag. Innovationsfinansieringens andel av företagsfinansieringen var 398 miljoner euro. Finansieringen gav upphov till ett stort antal nya eller förbättrade produkter, tjänster och tillämpningar, vars resultat och effekter kommer att visa sig om några år.

I de fall där exportsiffrorna för fjolåret var mycket positiva, blev ökningen av Business Finlands kunders sammanlagda FUI-insatser mindre än väntat, då ökningen från året innan var en aning över två procent.

– Med beaktande av pandemins utmaningar kan man vara nöjd även med den blygsamma tillväxten.

Den andel av innovationsfinansieringen som beviljades stora företag var i fjol 47 procent. Av finansieringen till stora lokomotiv- och ekosystemföretag kommer likväl 67 procent att kanaliseras till underleveranser från små och medelstora företag samt till forskningsinstitut. Förra året finansierades tre nya lokomotiv, Wärtsilä, Nokia och Tietoevry. Lokföretagen har förbundit sig att öka sin forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet i Finland med sammanlagt hundratals miljoner euro och skapa hundratals nya FUI-arbetsplatser fram till år 2024.

Nästan alla projekt för finansiering vid störningar i affärsverksamheten har avslutats. På grundval av de bedömningar som redan gjorts har finansieringen upprätthållit de stödmottagande företagens lönebetalningsförmåga.

– De företag som fått stöd har permitterat, sagt upp och sänkt lönerna i lägre grad än de företag som inte fått stöd. I Hankasalmi kunde till exempel fönstertillverkaren Tapijola, återanställa sin personal. Finansieringen gjorde det möjligt att inbjuda permitterade arbetstagare att återgå till arbetet för att förbättra ljudisoleringen i fönster.

Ytterligare rapporter om effekterna av finansieringen vid störningssituationer kommer senare.

Business Finland spelar en viktig roll i Finlands program för hållbar tillväxt

Genom Finlands program för hållbar tillväxt (RFF) förbättras konkurrenskraften, påskyndas investeringar, och höjs kompetensnivån. Likaså främjas forskning, utveckling och innovationer. Den RRF-finansiering som beviljas via Business Finland syftar till att utveckla innovativa lösningar som främjar hållbar utveckling och digitalisering för den internationella marknaden.

– År 2021 beviljade Business Finland totalt 74 miljoner euro i RRF-finansiering. Finansiering på 530 miljoner euro kan beviljas under åren 2021–2023.

Genomförandet av RRF-paketet för turism inom ramen för Finlands program för hållbar tillväxt inleddes sommaren 2021 av Visit Finland. Åtgärderna inriktas på att främja hållbar turism, digitalisering och kunskapsstyrning. Hållbar turism främjades genom utvecklingsprogrammet Sustainable Travel Finland. Programmet omfattar nu 827 företag som har förbundit sig till en kontinuerlig modell för hållbarhetsutveckling.

Utländska investeringar skapar arbetstillfällen och skatteintäkter

Det är också bra att komma ihåg betydelsen av investeringar som riktas till Finland. Direktinvesteringar från utlandet är en viktig del av tillväxten i vårt lands ekonomi och näringslivets utveckling.

– Bara omkring en procent av företagen i Finland är i utländsk ägo, men sysselsätter omkring 300 000 personer, dvs. en femtedel av dem som arbetar inom den privata sektorn.

I Finland uppgick förra året investeringarna från Invest in Finland via 40 kunder till sammanlagt över 160 miljoner euro. En tredjedel av investeringsbesluten via Invest in Finland gällde utvidgning av affärsverksamheten i Finland. I synnerhet under pandemin betonas betydelsen av fortsatta investeringar för Finlands ekonomi, eftersom nya investerare ofta skjuter upp sina investeringsbeslut då det råder osäkra förhållanden.

Interview requests

Miia Linnusmaa
Communications Manager, Business Finland
+358 50 5577 958
miia.linnusmaa (at) businessfinland.fi