31/10

Utlysning 15.9.-31.10.2021

Förfarande för ansökan om innovationsfinansiering för internationell tillväxt och förnyelse av de kreative branscherna

Innovationsfinansiering

Mer information

Om du vill ha mer information om sökningsprocesse, vänligen kontakta vår kundtjäst och lämna ett meddelande med taggen: RRF - innovationsfinansieringsapplikation för kreativa industrier. Våra experter kommer att kontakta dig så snart som möjligt.

Hur skulle du vilja förnya och revolutionera den audiovisuella branschen eller evenemangsbranschen? Drömmer du om att ge dig ut på den internationella marknaden? Har du en konkurrensfördel som andra inte har?

Finansieringsansökan är avsedd för organisationer som vill genomföra utvecklingsprojekt inom den audiovisuella branschen eller evenemangsbranschen och utnyttja dem i sin affärsverksamhet. Projektens syfte är att förnya branschen och möjliggöra tillväxt. Målet ska vara att producera lösningar som representerar nytänkande minst på nationell nivå. Vi prioriterar organisationer som vill uppnå framgång på den internationella marknaden.

Finansieringsansökan genomförs av Finlands program för hållbar tillväxt, som är en del av Europeiska unionens återhämtningsinstrument (Recovery and Resilience Facility, RRF). Programmets syfte är att bygga upp ett miljövänligare och mer digitalt samhälle. Med finansiering av utvecklingsprojekt för de kreativa branscherna eftersträvas förnyelse, tillväxt och internationalisering av företagen inom de kreativa branscherna och evenemangsbranschen samt återhämtning av dessa branscher. Centrala kriterier för utvecklingsprojektet är projektets innovativitet (nyhetsvärde minst på nationell nivå), utveckling av företagens verksamhetsmodeller och förnyelse. Vi förutsätter att de projekt som beviljas finansiering främjar digitalisering inom företaget eller dess affärsverksamhet.

Utöver dessa kriterier utvärderar vi den ansökande organisationens kompetens och förmåga att genomföra projektet samt projektets genomförandeplan. Vi beaktar också möjliga ekosystemeffekter som främjar tillväxt och internationalisering hos aktörer inom den kreativa ekonomin och evenemangsbranschen.

Vilken typ av projekt kn jag ansöka om finansiering för?

Utvecklingsprojekt i anslutning till den audiovisuella branschen kan ha fokus på t.ex. följande teman:

 • Nya intjäningsmodeller och värdekedjor
 • Utvecklingsmöjligheter inom digitalisering och data
 • Verksamhetsmodeller som skapar konkurrensfördelar som är förenliga med hållbar utveckling
 • Samarbetsmodeller som överskrider branschgränser
 • Exempel på teman för utvecklingsprojekt i anslutning till evenemangsbranschen:

Nya intjäningsmodeller och värdekedjor:

 • Utvecklingsmöjligheter inom digitalisering och data
 • Nya former av fankultur och gemenskap
 • Skalbara evenemangsprodukter och -koncept

Godkända totalutgifter för ett projekt som finansieras är max 100 000 euro. Business Finland beviljar 50 procent av summan som bidrag. Finansieringen är de minimis-stöd. Av den beviljade finansieringssumman kan 70 procent betalas ut som förskott.

Finansieringen ska användas för penninglöner och lönebikostnader som gäller finansieringsmottagarens anställda som deltar i utvecklingsprojektet samt för köp av experttjänster. Utöver det kan en kalkylmässig post för övriga kostnader godtas. I dessa övriga kostnader ingår allmänna kostnader, resekostnader, kostnader för material och förnödenheter, utrymmeshyra samt införskaffning, hyra eller avskrivning av utrustning (inklusive molntjänster). Business Finland godtar övriga kostnader som uppgår till högst 20 procent av penninglönernas och de köpta tjänsternas totala belopp.

Vem kan söka finansiering?

Enheter som driver affärsverksamhet kan beviljas finansiering. Fysiska personer kan dock inte beviljas finansiering. Business Finland kan därför inte finansiera privata näringsidkare (firma). Finansieringsmottagaren ska ha förutsättningar för lönsam affärsverksamhet och tillväxt. Organisationen ska ha trovärdiga personalresurser och ekonomiska resurser för att genomföra utvecklingsprojektet och utnyttja dess resultat i sin affärsverksamhet, t.ex. ett team där minst en person på heltid ansvarar för utveckling av affärsverksamheten.

Hur ansöker jag om finansiering?

Fyll i grundläggande information om den sökande och ansökan i Business Finlands nätservice.

 1. På fliken "hakija", välj din organisationstyp enligt storlek: startup/pk-yritys/suuryritys, även om din organisation är en förening, fond eller offentlig aktör.
 2. På fliken "rahoituspalvelu", välj: Tempo
 3. På fliken "organisaatio" mata in FO-nummer och namnge projektet.
 4. Fliken Hakemuksen perustiedot:
 • Kontrollera att ansökningens grunduppgifter och uppgifterna om ansvars- och kontaktpersonen och utgifterna stämmer.
 • RRF-kestävän kasvun ohjelma": Välj Creative RRF
 • Svara sedan på frågor om miljöeffekter i anslutning till projektet. Alla projekt som finansieras via Finlands program för hållbar tillväxt ska fylla de s.k. "Do No Significant Harm" -kraven. Europeiska unionens återhämtningsinstrument har ett krav om att inga åtgärder får orsaka betydande skada för miljön.
 • Yrityksen nykytila: Beskriv organisationens och verksamhetens nuläge i korthet. Berätta vad ni gör och när verksamheten börjat. Bifoga en utskrift av bokföringen (resultaträkning och balansräkning) som är högst 2 månader gammal.
 • Kasvuvisio: Beskriv organisationens framtidsplaner, hur ni planerar utveckla verksamheten inom de närmaste åren och vad ni gör för att förverkliga dessa planer.
 • Fliken Projektin tavoitteet: Passera den första frågan (projektin tavoitteet). I punkten "projektin vaikutukset" berätta hur projektet främjar affärsverksamheten hos finansieringsmottagaren och/eller andra aktörer inom den kreativa branschen. Om projektets syfte är att fortsätta utvecklingsarbetet från ett tidigare projekt som redan beviljats finansiering från Business Finland eller NTM-centralen, beskriv hur resultaten från det tidigare projektet beaktas. Svara också på frågan om vem som genomför projektet.
 • Fliken Projektin toteutus: Ange projektets tidtabell och bifoga en projektplan i .doc-format.
 • Budjetti ja rahoitus: Specificera projektets kostnader samt redogör för självfinansieringen.

Obs: Om många företag söker finansiering för samma projekthelhet, skickar varje företag in en egen ansökan, lägger dem under samma rubrik och nämner samarbetet i projektplanen.

Alla projekt som finansieras via Finlands program för hållbar tillväxt ska fylla de s.k. "Do No Significant Harm" -kraven. Europeiska unionens återhämtningsinstrument (Recovery and Resilience Facility, RRF) innehåller ett krav om att inga åtgärder får orsaka betydande skada för miljön.

Logga in i vår e-tjänst och ansök om innovations finansiering

Ansökningstidtabell

För att beviljas finansiering för år 2021 ska ansökan lämnas in senast 31.10.2021. Enligt den preliminära planen beviljas finansiering för sammanlagt 9 miljoner euro åren 2021, 2022 och 2023. Projekt som finansieras via Finlands program för hållbar tillväxt (RRF) ska slutföras senast i december 2025.

Business Finland anordnade en informationssession om innovationssökande efter kreativa industrier den 29 september 2021 kl. 9:00. Under evenemanget klargjorde vi bakgrunden till ansökan och hur man ansöker om finansiering.  Om evenemanget finns att få ett inspelat webbinarium samt en sammanställning av vanliga frågor.

Läs mer om Finlands program för hållbar tillväxt.

 

#HållbarTillväxt