Business Finlands strategi

FINLAND VISAR VÄGEN TILL FRAMTIDEN – Vår strategi för år 2025.

Vår nya strategi hjälper oss att betjäna det finländska näringslivet ännu bättre och mer behovsorienterat

Business Finland är en offentlig finländsk aktör, som erbjuder innovationsfinansiering och internationaliseringstjänster samt främjar turism och investeringar i Finland.
Under 2020 har Business Finland utarbetat en ny strategi för år 2025. Vi gör tre centrala förändringar i vår strategi: vi kommer framöver att vara ännu mer kundfokuserade och samtidigt skapa en bättre upplevelse för de anställda, vi kommer att vara ännu mer produktiva och ta tag i de möjligheter som förändringarna i samhället skapar, och vi kommer att satsa på vår strategi för hållbar utveckling och kärnan i vår verksamhet.

Klicka här för att förstora bilden

Kärnuppgift
Varför finns vi till?

Vi skapar välstånd i Finland genom att påskynda våra kunders hållbara utveckling på global nivå.

Vision
Vad strävar vi efter?

FINLAND VISAR VÄGEN TILL FRAMTIDEN.
Vi utmärker oss i att utveckla och förädla den finska potentialen och förena den med globala möjligheter. Vi skapar framgångshistorier i världsklass.

Kärnområden
Så här fokuserar vi vår verksamhet

Vi satsar på ekonomisk tillväxt, hållbar utveckling och konkurrenskraft

För att uppnå våra mål satsar vi särskilt på tre kärnområden: ekonomisk tillväxt, hållbar utveckling och stärkande av konkurrenskraften.

En välmående ekonomi är en förutsättning för välfärd. Vi främjar den finländska ekonomins tillväxt och skapar på så sätt välfärd och välbefinnande i Finland på ett brett plan.

Hållbar utveckling möjliggör ekonomisk tillväxt på lång sikt. Efterfrågan på hållbara lösningar skapar nya och snabbt växande marknadsmöjligheter. Hållbarheten har tre dimensioner: ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Säkerställande av konkurrenskraften är en förutsättning för skapandet av välfärd och välbefinnande på lång sikt. Vår uppgift är att främja och stödja utvecklingen av den finländska kompetens med vilken Finland kan vara framgångsrikt på ett globalt plan även i framtiden.

Strategiska mål

Vad vill vi åstadkomma?

Business Finland strävar efter att uppnå sin vision för 2030 genom sex strategiska målsättningar. Vår inverkan på samhället förverkligas genom våra kunders framgång.

Vi vill att våra kunder ska vara:

 • globalt framgångsrika företag,
 • utvecklare av nya hållbara lösningar och funktioner samt
 • djärva förnyare av affärsverksamheten.

Genom att uppnå dessa tre mål på kundnivån främjar vi Finlands ställning som

 • en produktiv nationalekonomi,
 • en stormakt inom hållbar utveckling och
 • en lockande och resilient miljö för affärsverksamhet.

Strategiska prioriteter
Inom vilka områden behöver vi utvecklas?

För att uppnå våra mål har vi valt fem strategiska prioriteter där vi behöver göra ett utvecklingssprång.

Vi vill vara:

 • en proaktiv samarbetspartner som tillför mervärde för våra kunder. Vi fokuserar särskilt på de kunder till vilka Business Finland erbjuder störst värde och som visar störst potential i fråga om våra strategiska målsättningar. Vi fördjupar vår förståelse för våra kunders behov och önskemål, och är delaktiga i vardagen. Vi siktar på aktuella och framtida marknadsmöjligheter och gör dem till affärsmöjligheter för våra kunder.

 • en stark och förutseende samhällelig aktör. Vi vill vara en proaktiv samhällelig tankeledare inom utvalda teman. Vi sammanför offentliga och privata aktörer i dessa utvalda "missioner", som svarar på globala utmaningar och erbjuder betydande nya marknadsmöjligheter för finländska företag. Vi orkestrerar skapandet av utvalda nätverk och ekosystem som ger mervärde.

 • en förändringskatalysator för hållbar affärsverksamhet. Vi hjälper våra kunder att förbättra sin ekologiska, sociala och ekonomiska ansvarsfullhet genom att öka deras medvetenhet och uppmuntra dem att beakta hållbar utveckling. Vi stöder och hjälper våra kunder med att skapa lösningar som har positiva utvecklingseffekter (FN:s mål för hållbar utveckling). Vi ser till att vår organisation verkar på ett hållbart sätt.

 • den bästa arbetsplatsen för högt kvalificerade experter. Vi strävar efter att vara en tankeledare och säkerställer expertis på hög nivå i synnerhet inom de utvalda strategiskt viktiga områdena. Vi erbjuder våra experter snabba möjligheter till lärande och kompetensutveckling. Vi utvecklar våra verksamhetsmodeller för att locka kunnig arbetskraft. Vi bygger förtroende och en värdebaserad kultur: vi samarbetar för att uppnå vårt gemensamma mål.

 • en operativt sakkunnig och smidig organisation. Vi strävar efter bättre fokus och effektiva processer i såväl den interna verksamheten som samarbetet med våra partner. Vi satsar på moderna digitala verktyg och på automatiska processer som bygger på artificiell intelligens. På så sätt skapar vi en bra kunskapsgrund för ledningen och frigör tid för funktioner som ger större värde. Vi satsar på dynamiska partnerskapsnätverk, i synnerhet Team Finland-nätverket, för att utnyttja synergier fullt ut och eliminera överlappande arbete. Vi ser till att våra serviceområden fungerar som en helhet.

Värderingar

Business Finlands värderingar

Våra värderingar återspeglas i vårt dagliga arbete med kunder, samarbetspartner och kolleger. De utgör grunden för vår verksamhet och hjälper oss att uppnå våra strategiska mål.

MED ENTUSIASM Källan till vår entusiasm är det faktum att vi jobbar för Finland.

MED STORA STEG Hela världen är vår spelplan.

TILLSAMMANS Vår värld och vår agenda är gemensam. Vi arbetar tillsammans som organisation och med våra samarbetspartner för att uppnå våra mål.

MED SISU I slutändan är det bara handlingar och resultat som avgör.