Styrgruppen för Co-Research- och Co-Innovation-forskningsprojektet

För Co-Research- och Co-Innovation-forskningsprojektet ska det finnas en styrgrupp, för Co-Creation-projekt krävs ingen styrgrupp.

Forskningsorganisationen föreslår sammansättningen av styrgruppen för forskning i det skede då finansiering söks. Business Finland godkänner styrgruppen i samband med finansieringsbeslutet och sammansättningen fastställs vid styrgruppens första möte. Deltagarna i Co-Innovation-samprojekt kan komma överens om att styrgruppen för forskningsprojektet också fungerar som stöd för uppföljningen och styrningen av samprojektet.

Styrgruppen ska ha en rådgivande roll. Den har inte och kan inte heller ges befogenhet att fatta beslut som är bindande för finansieringsmottagaren. För styrgruppen väljs en ordförande (helst den som utnyttjar resultaten, någon annan än företrädaren för Business Finland eller den projektansvariga) och en sekreterare. Expertmedlemmar väljs till gruppen som enskilda medlemmar på basis av deras expertis. En expert kan samtidigt vara medlem i styrgruppen i flera projekt.

Forskningsprojektet rapporteras via Business Finlands nätservice två gånger om året, likaså företagsprojekten för Co-Innovation-samprojektet. Styrgruppens möten hålls vanligen nära rapporteringstiderna

Styrgruppen för research to business-projekt 

I styrgruppen för Research to Business-projekt finns endast enskilda medlemmar som i regel inte är anställda hos finansieringsmottagaren.

 • I styrgruppen ska det finnas en expert som granskar den kommersiella användningen, såsom en expert från näringslivet eller finansieringsmottagarens innovationsenhet.
 • En konsult eller annan tjänsteleverantör som säljer tjänster till finansieringsmottagaren är inte medlem i styrgruppen.

Projektets ansvariga ledare kan vara ordförande i styrgruppen. De viktigaste forskarna i projektet kan närvara vid styrgruppens möten.

Som en del av uppföljningen av projektet övervakar styrgruppen för R2B-projektet att minst 40 procent av projektets godtagbara kostnader används för kommersialiseringsförberedelser

Styrgruppen stöder aktörerna

Styrgruppen bistår aktörerna under projektets gång och bland annat

 • stöder forskare att uppnå sina mål och främjar utnyttjandet av resultaten
 • fastställer forskningsplanen, kostnadsberäkningen och finansieringsplanen och följer genomförandet av projektets mål, budget och andra resurser
 • godkänner mindre ändringar i genomförandet av projektet, men betydande projektändringar (t.ex. tidtabeller och kostnadsändringar) måste godkännas av alla finansiärer eller organisationer som på något annat sätt vidtar nödvändiga insatser i projektet
 • följer genomförandet av nyttjandeplanen och samarbetet – inklusive internationellt samarbete – samt genomförandet av konsortieavtalet för samprojekt
 • informerar om projektets resultat och deltar i planeringen av en bredare spridning av resultaten. Målet är ett effektivt och omfattande utnyttjande av resultaten inom det inhemska näringslivet och samhället.

Agenda för styrgruppens möten

Styrgruppen kommer överens om arbetsmetoderna vid sitt första möte.

Mötesagendan ska innehålla

 • Konstituering av styrgruppen: val av ordförande och sekreterare
 • Styrgruppens sammansättning: ledamöter, suppleanter och experter + kort presentation av deltagarna
 • Business Finlands inlägg: styrgruppens uppgifter, Business Finlands roll, förväntningar på projektet, motivering till beslutet, finansieringsvillkor
 • Konfidentialitet, sekretess och konsortieavtal under projektet
 • Mötespraxis (t.ex. ordinarie möte efter varje rapporteringsperiod, workshoppar) och beslutsförfarande
 • Godkännande av forskningsplanen, därtill hörande planer för samarbete, utnyttjande och internationellt samarbete samt kostnadsberäkning och finansieringsplan för forskningsprojekt (för samprojekt enligt forskningspart)
 • Kartläggning av projektets bakgrundsmaterial och överenskommelse om principerna för detta (vid behov)
 • Allmän presentation av företagens projekt och förväntningar på samarbete
 • Överenskommelse om informeringen om projektets resultat samt publicerings- och skyddspraxis
 • Tidtabell för möten: styrgruppens möten, workshoppar, seminarier

Vid möten under projektet ska agendan innehålla     

Forskningens framskridande mot fastställda mål:

 • viktiga åtgärder, resultat och utnyttjande av dem
 • internationellt samarbete
 • kumulativa kostnader och tidtabell i förhållande till planen
 • genomförande av finansieringsplanen och andra nödvändiga insatser
 • planer för nästa period, resurser
 • behov av projektändringar
 • Företagens mål, resultat, planer för nästa period och samarbete
 • Samprojektets framskridande och samarbete
 • Uppföljning och uppdatering av forsknings- och samprojektets nätverk och nyttjandeplan, till exempel extern kommunikation och publikationer, workshoppar och andra evenemang, utnyttjande av resultaten i undervisningen – vad har gjorts och vad kommer att göras i fortsättningen?

De sista mötena kommer att inriktas på projektresultaten samt utvärdering och utnyttjande av dem   

 • Resultat
  • Viktiga resultat och deras betydelse för de företag och andra potentiella användare som deltar i samprojektet
  • Ytterligare bearbetning som krävs innan resultaten kan utnyttjas
 • Utnyttjare och nätverkande
  • Utsikter för utnyttjande av resultaten inom och utanför Co-Research/Co-Innovation-konsortiet
  • Vilka potentiella utnyttjares och användares behov kan lösas med hjälp av resultaten?
  • Är projektets nationella och internationella nätverk förenligt med målen?
 • Kunskap och utnyttjande av resultat
  • Åtgärder för en bredare spridning av resultaten, till exempel kommunikation via olika kanaler, workshoppar och seminarier
  • Utnyttjande av resultat i till exempel företagens produktutvecklingsprojekt
  • Utnyttjande av projektets resultat i undervisning eller experttjänster
 • Formellt avslut av projektet
  • Slutrapportering och kostnadsredovisningar
  • Systematisk respons från styrgruppen om projektets resultat och betydelse

 

Experter i styrgruppen

Till styrgruppen ska utses företrädare för eventuella organisationer som utnyttjar resultaten, till exempel deltagare i samprojektet och forskningsfinansiärer som har rätt till en plats i styrgruppen. Dessutom kan utomstående experter utses till gruppen.

Om kostnader

 • Godtagbara kostnader för projektet är resekostnader för finansieringsmottagarens egen personal för deltagande i styrgruppens möte.
 • I projekt inom Co-Research, Co-Innovation och Research to Business är ersättning till en expertmedlem i styrgruppen för styrgruppsarbete och resekostnader godtagbara kostnader för projektet.
 • Ersättningar för styrgruppsarbete eller resekostnader som betalas till de utnyttjade företagens företrädare som utsetts till styrgruppen är inte godtagbara kostnader för forskningsinstitutets projekt. Dessa kostnader är godtagbara för företagets eget parallellprojekt.