Siirry sisältöön

Liiketoiminnan kehitysrahoitus häiriötilanteissa (avustus)

Saiko yrityksenne positiivisen rahoituspäätöksen? Tältä sivulta löydät ohjeet projektisi aloitukseen, seurantaan ja raportointiin.

Videolla ohjeet projektin aloitukseen, seurantaan ja raportointiin

 

1) Projektin aloitus

Business Finland maksaa ennakon

Business Finland maksaa 70 % ennakon, kun yritys on hyväksynyt rahoituspäätöksen. Jo maksettu ennakko voidaan periä takaisin, jos rahoituksen ehtoja ei ole noudatettu. Kun olet hyväksynyt rahoituspäätöksen asiointipalvelussa, niin olet sitoutunut myös rahoitusehtoihin.

Järjestä kirjanpito kuntoon 

Projektin kustannuksista täytyy pitää kirjaa heti projektin alusta asti. Projektista aiheutuneet kustannukset pitää voida yksilöidä ja niiden yhteys kirjanpitoon pitää voida todentaa.

Projektille voidaan hyväksyä vain kustannuksia, jotka ovat syntyneet projektin aikana. Ostopalveluiden pitää olla tilattu ja toimitettu projektin aikana. Projekti voi alkaa aikaisintaan siitä hetkestä, kun rahoitushakemus on lähetetty asiointipalvelusta. Tästä syystä hakemuksen laatimisesta maksettava palkkio ei ole projektille hyväksyttävä kustannus.

Kaikkien projektille tilitettävien kustannusten tulee olla maksettuja siinä vaiheessa, kun ne raportoidaan Business Finlandille.

Projektille hyväksyttävät kustannukset

Rahapalkat

 • Palkkakustannuksina voidaan hyväksyä ainoastaan ennakonpidätyksen alaisia rahapalkkoja
  • Esimerkiksi henkilöyhtiöissä henkilöiden yksityisottoja ei voida hyväksyä projektin kustannukseksi
 • Henkilölle maksetusta rahapalkasta hyväksytään se osuus, jonka tämä on työskennellyt projektille.
 • Raportissa toteutunutta työpanosta on verrattava projektisuunnitelman arvioon ja poikkeamista raportoidaan.
 • Projektin työntekijän palkka ei saa olennaisesti poiketa siitä, mitä hänelle on maksettu vastaavan tasoisesta työstä ennen projektia.
  • Jos yrityksessä töissä olleelle henkilölle (esim. omistajayrittäjä) ei ole aikaisemmin maksettu palkkaa tai palkka on ollut pienempi, kuukausipalkaksi projektiajalta hyväksytään enintään 3.000 euroa, vaikka rahoituksen saaja maksaisi henkilölle suurempaa kuukausipalkkaa. Projektin kustannukseksi 3.000 euron kuukausipalkasta hyväksytään se osuus, jonka henkilö on työskennellyt projektille. 
   • Palkkakatto ei koske yritykseen projektin toteuttamiseen palkattavia uusia henkilöitä.
   • Jos henkilö työskentelee usean yrityksen projektissa samanaikaisesti, rahapalkkoja hänen osaltaan voidaan hyväksyä yhteensä enintään 3.000 euroa.

Henkilösivukustannukset

 • Henkilösivukustannus on laskennallinen prosenttiosuus projektin rahapalkoista ja hyväksytty prosentti näkyy rahoituspäätöksen kustannusarviossa.
 • Näiden kustannusten ei tarvitse sisältyä projektikirjanpitoon.
 • Henkilösivukustannukset sisältävät sosiaaliturvan kustannukset sekä muut työvoimakustannukset (esim. rekrytointi, henkilöstökoulutus ja luontoisedut). 
 • Henkilösivukustannukset hyväksytään vain suomalaisen sosiaaliturvan piiriin kuuluvien henkilöiden osalta.

Ostettavat palvelut

 • Ostopalveluiksi hyväksytään projektisuunnitelman mukaiset asiantuntijapalvelut.
 • Ostopalvelut hyväksytään arvonlisäverottomina.
 • Jos hankintojen yhteenlaskettu arvo on vähintään 60 000 euroa, niin julkiset hankintalait velvoittavat rahoituksen saajaa.
 • Rahoitusta saanut yritys ei voi hankkia ostopalveluita yritykseltä, johon sillä on intressiyhteys esimerkiksi omistuksen, hallituksen jäsenyyden tai perhesiteiden kautta. Katso tarkempi määritelmä rahoitusehtojen kohdasta 7.4. Intressiostoina voidaan hyväksyä ainoastaan konsernin sisäisiä intressiostoja. 

Muut kustannukset

 • Muita kustannuksia hyväksytään rahoituspäätöksen mukainen prosenttiosuus rahapalkkojen ja ostopalvelujen summasta. Jos projektisi palkka- ja ostopalvelukustannukset toteutuvat rahoituspäätöksen kustannusarviota pienempinä, voit loppuraportissa ilmoittaa muita kustannuksia enintään 30 %.
 • Muita kustannuksia ei raportoida Business Finlandille eikä niiden tarvitse sisältyä rahoituksen saajan projektikirjanpitoon.
 • Muita kustannuksia ovat yleis-, matka-, aine-ja tarvikekustannukset, tilavuokrat sekä laiteostot, laitepoistot ja -vuokrat (ml. pilvipalvelut).

Lue lisää rahoitusehdoista

 

2) Muutokset projektin aikana

Jos huomaat projektin aikana, ettei yrityksenne voi toteuttaa projektia alkuperäisen suunnitelman mukaan, tee projektille muutoshakemus.

Muutoshakemusta ei tarvita ollenkaan, jos

 • projekti jatkuu enintään 4 kuukaudella tai päättyy aikaisemmin kuin on suunniteltu: Loppuraportti on jätettävä viimeistään 4 kuukautta projektin todellisen päättymispäivämäärän jälkeen
 • kustannuslajien väliset muutokset ovat suuruudeltaan enintään 20 % kustannusarviosta

Tee muutoshakemus asiointipalvelussa ennen rahoituspäätöksessä mainittua viimeistä raportointipäivää, jos

 • projekti jatkuu yli 4 kuukautta pidempään kuin on suunniteltu
 • kustannuslajikohtainen toteutuma poikkeaa yli 20 % kustannusarviosta (kustannuslajeja ovat rahapalkat, henkilösivukustannukset, ostettavat palvelut sekä muut kustannukset)
 • vastuullinen johtaja vaihtuu
 • rahoitussuunnitelma muuttuu

Ilmoita Business Finlandin kirjaamoon, jos

 • tilinumero muuttuu: Lähetä organisaation virallisen nimenkirjoittajan allekirjoittama lomake
 • projektin yhteyshenkilö tai kustannustilityksen yhteyshenkilö muuttuu

Lue lisää rahoitusehdoista

 

3) Kun projekti päättyy

Täytä raportti asiointipalvelussa

 

Täytä loppuraportti Business Finlandin asiointipalvelussa viimeistään 4 kuukauden kuluessa projektiajan päättymisestä. Voit käydä tutustumassa raportin kysymyksiin ja jatkaa raportin täyttämistä myöhemmin. Voit täyttää loppuraportin heti kun olet saanut projektin valmiiksi, vaikka sinulla olisikin alkuperäistä projektiaikaa vielä jäljellä. Projektin pitää olla päättynyt ja kustannukset maksettu, kun loppuraportti lähetetään Business Finlandille.

Projektin vastuullinen johtaja vahvistaa raportin lähetyssivulla, että

 • projektin toteutuksessa on noudatettu rahoitusehtoja ja
 • rahoitus on käytetty projektisuunnitelman mukaisesti.

Kustannustilityksen yhteyshenkilö (yrityksen oman taloushallinnon tai tilitoimiston henkilö) vahvistaa erillisellä vakuutuksella, että

 • tilitetyt kustannukset sisältyvät yrityksen kirjanpitoon,
 • kustannukset ovat arvonlisäverottomia ja
 • kustannukset on maksettu.

Kustannustilityksen yhteyshenkilön pitää olla yrityksen oman taloushallinnon tai tilitoimiston henkilö; vakuutusta ei voi antaa yrityksen toimitusjohtaja eikä projektin vastuullinen johtaja. Kustannustilityksen yhteyshenkilön ei tarvitse päästä asiointipalveluun, mutta vakuutuksen antamista varten hänellä täytyy olla pääsy kirjanpidon aineistoon.

Raportin voi lähettää ainoastaan projektin vastuullinen johtaja tai henkilö, jolla on organisaation nimenkirjoitusoikeus. Lähetä raportin liitteenä ainoastaan Kustannustilityksen yhteyshenkilön vakuutus. Jos tarvitsemme lisätietoja, lähetämme projektin yhteyshenkilöille sähköpostin ja pyydämme toimittamaan liitteet asiointipalvelun kautta.  

Business Finland kohdistaa osaan häiriörahoituksen projekteista tarkempaa seurantaa ennen kuin hyväksyy yrityksen loppuraportin. Valitsemme projektit riskiperusteisesti ja satunnaisotannalla. Näissä tapauksissa lisätietoja pyydetään aina. Seurannan avulla varmistumme rahoituksen asianmukaisesta käytöstä.  

Täytä raportti asiointipalvelussa

Muiden kustannusten yläraja nostettu 30 prosenttiin

Muut kustannukset ovat prosenttiosuus palkka- ja ostopalvelukustannusten yhteissummasta. Rahoituspäätöksessä muita kustannuksia on hyväksytty enintään 20 prosenttia. Jos projektisi palkka- ja ostopalvelukustannukset toteutuvat rahoituspäätöksen kustannusarviota pienempinä, voit loppuraportissa ilmoittaa muita kustannuksia enintään 30 %. Voit ilmoittaa todelliset kustannukset raportin kustannustaulukossa.

Muiden kustannusten osuuden nostaminen ei saa kasvattaa projektin kokonaiskustannuksia myöntöpäätöksessä hyväksyttyjä kokonaiskustannuksia suuremmaksi. Maksettavan avustuksen osuus ei saa ylittää yrityksesi kehitystoiminnan kokonaiskustannuksia. Tämän varmistamiseksi Business Finland voi pyytää kirjanpitoajoja projektiajalta. 

Rahoitusta ei voida maksaa ja ennakko voidaan periä takaisin, jos

 • yrityksellä on verojen ilmoituslaiminlyöntejä
 • yrityksellä on erääntynyttä verovelkaa, jolla ei ole tai jolle ei ole haettu Verohallinnon maksujärjestelyä
 • yritys ei ole ennakonperintärekisterissä

Rahoitus voidaan maksaa rahoituspäätöstä pienempänä, jos

 • kustannuksia on syntynyt vähemmän kuin kustannusarviossa on arvioitu
 • yritys raportoi kustannuksia, joita Business Finland ei voi rahoittaa (esimerkiksi operatiiviset kulut, investoinnit)
 • yritys raportoi kustannuksia, jotka eivät ole syntyneet projektin aikana
 • yritys raportoi kustannuksia, joihin kohdistuu sellaista tukea, joiden ehdoissa kielletään muu julkinen tuki (esimerkiksi palkkatuki)
 • yritys ei ole kilpailuttanut yli 60 000 euron ostopalveluja julkisen hankintalain mukaan
 • yritys on hankkinut ostopalveluja oman konsernin ulkopuolisilta intressiyrityksiltä. (Intressiyhteys voi syntyä esimerkiksi omistuksen, hallituksen jäsenyyden tai perhesiteiden kautta. Katso lisätietoja rahoitusehtojen kohdasta 7.4.)
 • yritys on maksanut palkkoja, jotka eivät ole linjassa yrityksen normaalin palkanmaksun kanssa

Business Finland voi vaihtaa tietoja rahoituksen saajaan liittyen esimerkiksi Verohallinnon kanssa.

Lue lisää rahoitusehdoista

Business Finland maksaa loput rahoituksesta

30 % rahoituksesta maksetaan loppuraportin hyväksymisen jälkeen. Rahoituksen maksamisen edellytys on, että yritys on täyttänyt loppuraportin ja että projekti on toteutettu suunnitelman mukaan rahoituspäätöstä ja rahoitusehtoja noudattaen. 

Säilytä dokumentaatio jälkitarkastusta varten

Säilytä projektiin liittyvä dokumentaatio 10 vuoden ajan rahoituksen viimeisen erän maksamisesta.

Business Finland tarkastaa jälkikäteen osan projekteista tarkemmin. Tarkastettavat projektit valitaan satunnaisotannalla sekä riskiarvioinnin ja väärinkäytösepäilyjen perusteella. Jos rahoituksen käytössä ilmenee epäselvyyksiä tai väärinkäytöksiä, Business Finlandilla on oikeus periä rahoitus osittain tai kokonaan takaisin korkoineen.

Webinaariaineistot

Webinaarissa esitetyt materiaalit sekä Q & A - dokumentti on saatavilla kootusti täältä

Webinaarissa käydään läpi häiriörahoituksen hyväksyttävät kustannukset ja loppuraportointi.

Jos tarvitset tallenteesta saavutettavuusdirektiivin nojaten tekstitetyn version, niin otathan yhteyttä Business Finlandiin.

Katso tallenne

Näin projektisi etenee

1) Projektin aloitus

 • Kun olet hyväksynyt rahoituspäätöksen asiointipalvelussa, niin olet sitoutunut rahoitusehtoihin.
 • Business Finland maksaa ennakon.
 • Järjestä kirjanpito niin, että projektin kustannukset voidaan yksilöidä.

2) Muutokset projektin aikana

Jos projektiin tulee muutoksia, ilmoita niistä Business Finlandille.

3) Kun projekti päättyy, täytä loppuraportti

 • Täytä loppuraportti asiointipalvelussa viimeistään neljä kuukautta projektin päättymisen jälkeen.
 • Business Finland maksaa rahoituksen loppuraportin perusteella.

Kysyttävää?

Voit kysyä projektiisi liittyvistä asioista yhteyshenkilöltäsi.

Löydät projektisi yhteyshenkilön Business Finlandin asiointipalvelusta. Kirjaudu asiointipalveluun, valitse organisaatiosi ja sen alta projekti. Projektisi alta löydät projektin yhteyshenkilöt.

Asiointipalveluun

Useimmin kysytyt kysymykset