Utvecklingsfinansiering av affärsverksamhet i störningssituationer

Har ert företag fått ett positivt finansieringsbeslut? Grattis! På den här sidan hittar du anvisningar för inledning och uppföljning samt rapportering om ditt projekt.

1) Inledning av projektet

Business Finland betalar ett förskott

Business Finland betalar ett förskott på 70 procent då företaget har godkänt finansieringsbeslutet. Ett förskott som redan betalats kan återkrävas om finansieringsvillkoren inte efterlevs. När du godkänt ett finansieringsbeslut i e-tjänsten har du också förbundit dig att iaktta finansieringsvillkoren.

Håll koll på bokföringen

Projektets kostnader ska bokföras genast från början av projektet. Kostnaderna som orsakas av projektet ska kunna specificeras och deras koppling till bokföringen ska kunna verifieras.

Endast kostnader som uppkommit under projektet kan godkännas som kostnader för projektet. Projektet kan tidigast inledas då finansieringsansökan har skickats in via nätservicen. Av denna anledning är arvode som betalas för utarbetande av ansökan inte en godtagbar kostnad för projektet.

Alla kostnader som betalas av projektet ska vara betalda när de rapporteras till Business Finland.

Godtagbara kostnader för projektet

Penninglöner

 • Penninglön som utbetalats till en person godkänns till den del som personen har arbetat för projektet.
 • I rapporten ska den förverkligade arbetsinsatsen jämföras med bedömningen i projektplanen och avvikelser ska rapporteras.

Lönebikostnader

 • Som lönebikostnader godkänns en procentandel av penninglönerna i enlighet med finansieringsbeslutet.
 • I lönebikostnaderna ingår bland annat socialskyddsavgifter och övriga arbetskraftskostnader, till exempel rekryteringskostnader, personalutbildning och naturaförmåner.
 • Personerna ska omfattas av det finländska socialskyddet.

Köpta tjänster

 • Som köpta tjänster godkänns experttjänster i enlighet med projektplanen
 • De köpta tjänsterna godkänns som mervärdesskattefria
 • Om anskaffningens värde överskrider 60 000 euro är finansieringsmottagaren förpliktigad av lagar om offentlig upphandling
 • Som intresseköp kan endast intresseköp inom koncernen godkännas. Se en mer detaljerad definition i punkt 7.4 i finansieringsvillkoren.

Övriga kostnader

 • Som övriga kostnader godkänns en procentandel av beloppet av penninglöner och köpta tjänster i enlighet med finansieringsbeslutet
 • Övriga kostnader behöver inte rapporteras till Business Finland och de behöver inte ingå i finansieringsmottagarens projektbokföring
 • Övriga kostnader är allmänna kostnader, resekostnader och kostnader för material, förnödenheter, lokalhyror samt inköp av utrustning, utrustningsavskrivningar och hyra av utrustning (inklusive molntjänster)
 • Om utfallet av lönekostnader och kostnader för köpta tjänster är mindre än i kostnadskalkylen i finansieringsbeslutet kan du i slutrapporten ange högst 30 procent övriga kostnader

Läs mer om finansieringsvillkoren   

   

2) Ändringar under projektets gång

Om du under projektets gång märker att ert företag inte kan genomföra projektet i enlighet med den ursprungliga planen, ska du göra en ansökan om ändring i nätservicen:

 • Ändring av projektets tidtabell (Ansökan om ändring krävs inte om projektet är försenat högst 4 månader)
 • Betydande ändringar i kostnadskalkylen eller planen för genomförande av projektet (Ansökan om ändring krävs inte för en ändring av kostnadsslag som uppgår till högst 20 procent av kostnadskalkylen)
 • Ändring av ansvarig ledare
 • Ändring i finansieringsplanen

Meddela mindre ändringar till Business Finlands registratorskontor:

 • Ändring av kontonumret: Skicka blanketten undertecknad av den som har organisationens officiella firmateckningsrätt
 • Projektets eller kostnadskalkylens kontaktperson byts ut

Läs mer om finansieringsvillkoren   

       

3) Då projektet avslutas

Fyll i rapporten i nätservicen

Fyll i slutrapporten i Business Finlands nätservice senast 4 månader efter att projektperioden avslutats. Du kan studera frågorna till rapporten och fortsätta att fylla i rapporten senare. Rapporten kan endast sändas av projektets ansvariga ledare eller av en person i organisationen som har firmateckningsrätt. Projektet ska vara slutfört och kostnaderna betalade när slutrapporten skickas till Business Finland.

Projektets ansvariga ledare bekräftar på sidan för sändning av rapporten at

 • genomförandet av projektet har följt finansieringsvillkoren och
 • finansieringen har använts i enlighet med projektplanen.

Kontaktpersonen för kostnadsredovisningen (person i företagets egen ekonomiförvaltning eller i företagets bokföringsbyrå) bekräftar med en separat försäkran att

 • de redovisade utgifterna ingår i företagets bokföring,
 • utgifterna är exklusive moms och
 • utgifterna är betalda.

En försäkran av kontaktpersonen för kostnadsredovisningen kan inte ges av företagets verkställande direktör eller projektets ansvariga ledare. Rapporten kan endast sändas av projektets ansvariga ledare eller av en person i organisationen som har firmateckningsrätt.

Fyll i rapporten i e-tjänsten

Den övre gränsen för övriga kostnader har höjts till 30 procent

Om utfallet av lönekostnader och kostnader för köpta tjänster är mindre än i kostnadskalkylen i finansieringsbeslutet kan du i slutrapporten ange högst 30 procent övriga kostnader. 

Höjningen av de övriga kostnadernas andel får inte öka projektets totala kostnader så att de blir högre än de totala kostnader som godkänns i beslutet om beviljande. Andelen bidrag som delas ut får inte överskrida de totala kostnaderna för ditt företags utvecklingsverksamhet.

Finansiering kan inte betalas ut och förskott kan återkrävas om

 • företaget har underlåtit att deklarera skatter
 • företaget har skatteskuld som inte har eller som man inte har ansökt om betalningsarrangemang för hos Skatteförvaltningen
 • företaget inte är upptaget i förskottsuppbörsregistret

Finansiering kan betalas ut till ett mindre belopp än i finansieringsbeslutet om

 • beloppet av utgifter är mindre än det som uppskattats i kostnadskalkylen
 • företaget rapporterar utgifter som Business Finland inte kan finansiera (t.ex. operativa utgifter, investeringar)
 • företaget rapporterar kostnader som inte uppkommit under projektet
 • företaget rapporterar utgifter som omfattas av stöd vilkas villkor förbjuder annat offentligt stöd (t.ex. lönestöd)
 • företaget inte konkurrensutsatt upphandlingar värda över 60 000 euro i enlighet med lagen om offentlig upphandling
 • företaget upphandlat köpa tjänster av intresseföretag utanför den egna koncernen (för mer information se punkt 7.4 i finansieringsvillkoren)
 • företaget betalat ut löner som inte är i linje med företagets normala utbetalning av löner

Business Finland kan utbyta information om finansieringsmottagaren till exempel med Skatteförvaltningen.

Business Finland betalar resten av finansieringen

30 procent av finansieringen betalas efter godkännande av slutrapporten. En förutsättning för utbetalning av finansieringen är att företaget har fyllt i slutrapporten och att projektet har genomförts enligt planen i enlighet med finansieringsbeslutet och finansieringsvillkoren.

Finansieringen kan inte utbetalas om företaget har skatteskuld som inte har eller som man inte har ansökt om betalningsarrangemang för hos Skatteförvaltningen. Företaget får inte heller ha underlåtit att deklarera skatter. Business Finland kan utbyta information om finansieringsmottagaren till exempel med Skatteförvaltningen.

Spara dokumentationen för granskning i efterhand

All dokumentation i anslutning till projektet ska förvaras i 10 år efter den sista utbetalningen av finansiering.

Business Finland granskar en del av projekten noggrannare i efterhand. Projekten som granskas väljs ut slumpmässigt samt utifrån en riskbedömning och misstanke om ohederligt förfarande. Om det förekommer oklarheter eller ohederlighet i användningen av finansieringen, har Business Finland rätt att återkräva finansieringen helt eller delvis inklusive ränta.

Så här framskrider ditt projekt

1) Inledning av projektet

 • Business Finland betalar ett förskott.
 • Bokföringen ska genomföras så att projektets kostnader kan specificeras.
 • Kontrollera i finansieringsvillkoren vilka kostnader som kan godkännas för projektet.

2) Ändringar under projektets gång

Meddela Business Finland om ändringar under projektets gång.

3) Fyll i en slutrapport då projektet avslutas

 • Fyll i slutrapporten i nätservicen senast fyra månader efter att projektet avslutats.
 • Business Finland utbetalar finansieringen utgående från slutrapporten.

Frågor?

Om du har frågor som rör ditt projekt kan du vända dig till din kontaktperson.

Du hittar kontaktuppgifter till kontaktpersonen för ditt projekt i Business Finlands e-tjänst. Logga in i e-tjänsten och välj din organisation och sedan projektet. Under projektet hittar du kontaktpersonerna för projektet.

Nätservice

Frågor och svar