Blogg 21.09.2017

Partnerskap söks inom digital bioekonomi

Digitaliseringen av den biobaserade ekonomin sker genom intelligent hantering av biomassaflöden och data samt nya nätverk och plattformar.
Skribenten
Tuula Savola

Skribenten är chef för Tekes program BioNets

X:
@tsavola

 

Digitaliseringen av den biobaserade ekonomin sker genom intelligent hantering av biomassaflöden och data samt nya nätverk och plattformar. En sådan framtidsvision målades upp av Jussi Manninen från VTT när aktörer inom bioekonomi och digitalisering sammanstrålade under D.Day Bioeconomy 5.9.2017. Enligt tillställningens moderator Jarmo Heinonen från Tekes är det viktigt med partnerskap mellan olika stora och olika typer av företag för att dessa möjligheter ska förverkligas.

Företagens framträdanden visade att den gemensamma nämnaren inom bioekonomins olika områden är vikten av att samla in och använda data. Till exempel för vattenförsörjningens intelligenta koncept Pisara söker energibolaget Jyväskylän energia nya företagspartner bland annat inom artificiell intelligens och de möjligheter till effektivare dataanalys som AI erbjuder. Å andra sidan skulle det behövas ny data till exempel när det gäller bakteriehalter eller infrastruktur som i sin tur föranleder efterfrågan på kompetens inom sensorteknik.

Valmet redogjorde för hur data har använts för att skapa ett tjänsteekosystem tillsammans med nya företagspartner. Det framgick att även sådana partner som är startupföretag kan erbjuda möjligheter när det gäller tjänster som utgår från data men där innehållet bygger vidare på till exempel virtuell verklighet och förstärkt verklighet.

Raisioagro presenterade "Internet of Farming", ett koncept inom agro teknologi och livsmedelsproduktion. Även här finns behov av effektivare dataanalys och AI-lösningar för att dra nytta av data som samlas in från livsmedelskedjan. Sampo-Rosenlew ser att lösningarna för industriellt internet i framtiden kommer att bli en viktig del av skördetröskorna där målet rentav kan vara helt självstyrande tröskor. Den här utvecklingen skapar även mångahanda möjligheter för kommande företagspartner.

Det framgick att det är önskvärt att nya företagspartner har insikter i den bioekonomiska affärsverksamheten i fråga för att förstå kundens processer och på riktigt kunna skapa lösningar tillsammans. Å andra sidan fanns en önskan om öppenhet när det gäller att skapa ett gemensamt förfaringssätt. Med tanke på ett gemensamt utvecklingsarbete kan i synnerhet startupföretag föra med sig nya tillvägagångssätt samt smidighet och snabbhet. Även partnernas referenser och internationella kontakter ansågs vara en viktig faktor när det gäller att stärka det egna kontaktnätet.

Att använda data och skapa tjänster som bygger på datainsamling gör att bioekonomiska företag övergår till verksamhetsmodeller som hör till den digitala världen. Tekes Pekka Sivonen poängterade att det även inom bioekonomin sker en transformation från affärsmodeller med linjära värdekedjor till affärsmodeller i plattformsekonomin. Här ligger det digitala i fokus, och genom samarbete och interaktion mellan flera parter kan gemensamma fördelar uppnås på bred front inom affärsverksamheten.

En förändring sker även inom forsknings- och utvecklingsarbetet. VTT:s Manninen påminde om att de digitala möjligheterna och till exempel AI framöver kommer att förändra hur vi utför vårt forsknings- och utvecklingsarbete och skapar en grund för framtidens affärsverksamhet.