Nyhet 31.08.2022

Finländska företags FoUI-investeringar ökar

Investeringarna i forskning, utveckling och innovation (FoUI) ökar i Finland. Finländska företag planerar att öka sina FoUI-investeringar betydligt under de följande fem åren och en betydande del av utvecklingsarbetet ska genomföras i Finland. Forskning och utveckling betraktas som en mycket viktig faktor för företagens konkurrenskraft.

– Det finns en vilja att investera, men det finns brist på mod. Bara en liten del av de planerade FoUI-insatserna går till helt nya öppningar. Med tanke på konkurrenskraften skulle de nya öppningarna vara just de som behövs i Finland. Här ger vi ett stort försprång till framgång för andra länder och företag i dessa länder som konkurrerar om samma marknad med finländarna, säger Kaisa Hernberg, samhällsrelations- och kommunikationschef vid Business Finland.

Det lilla antalet helt nya öppningar har varit en synlig trend under en längre tid och det försämrar Finlands konkurrenskraft. En betydande ökning av FoUI-investeringarna planeras särskilt av mikroföretag och små företag. Med tanke på den ekonomiska tillväxten och välfärden i Finland är det viktigt att även de stora företagen satsar ännu mer på FoUI-verksamhet.

Ostabila tider har inte dödat företagens vilja till FoUI-investeringar

Kriget i Ukraina har hittills inte i någon större utsträckning påverkat företagens framtida FoUI-planer. Coronapandemin har till och med haft en positiv inverkan på företagens utvecklingsverksamhet. En tredjedel av de företag som svarat på Business Finlands enkätundersökning har ökat sina FoUI-åtgärder under pandemin. Pandemin tvingade också företagen att förnya sig, eftersom 75 procent av de företag som svarade på undersökningen hade ändrat sin affärsverksamhet.

– Utvecklingsintresset har också synts i Business Finlands finansiering. År 2020 beviljade vi rekordstor innovationsfinansiering, totalt 487 miljoner euro, säger Hernberg.

Banbrytande lösningar och brist på experter är en svår ekvation

Ett litet land behöver inte bara pengar och mod utan också experter. Tillgången på både inhemska och internationella experter är en stor flaskhals för företagens FoUI-verksamhet.

– Ju större företag det handlar om, desto större blir bristen på experter. Tillgången till finansiering och experter påverkar också mest på beslutet om huruvida FoUI-arbetet utförs i Finland eller någon annanstans, säger Hernberg.

Genomförandet av investeringsplanerna i Finland påverkas avsevärt av politiska åtgärder, av vilka man hoppas på stabilitet och engagemang för att öka den offentliga FoUI-finansieringen.

– För att den förväntade ökningen av FoUI-investeringarna ska bli verklighet krävs att de politiska beslutsfattarna vidtar kraftfulla åtgärder. I Finland måste man satsa på utbildning, på att underlätta utländska experters etablering i Finland samt på långsiktig, förutsägbar offentlig FoUI-finansiering som uppmuntrar företag till djärva nya öppningar, säger Hernberg.

Business Finlands finansiering av lokomotivföretag har ansetts vara särskilt viktig för företag som planerar nya öppningar. För närvarande pågår tolv lokomotivprojekt som leds av stora företag och som omfattar hundratals företag.

Hållbar utveckling vägleder FoUI-verksamheten

I de flesta företag som svarat på Business Finlands enkätundersökning styr hållbar utveckling FoUI-verksamheten, åtminstone när det gäller utveckling av enskilda produkter eller tjänster. Hållbar utveckling är en viktig del av affärsstrategin för mer än en fjärdedel av företagen.

– Företag som satsar på hållbar utveckling är också mer villiga att öka sina investeringar i FoUI, säger Hernberg.
Kunder och ägare har störst betydelse för valet av hållbar utveckling. Regeringens roll betonades av de stora och medelstora företagen, medan personalen spelade en viktigare roll än andra i småföretagen.

Under maj–juni genomförde Business Finland en enkätundersökning om sina kundföretags planer för FoUI-investeringar. Genom enkätundersökningen ville man kartlägga företagens planer för framtida FoUI-investeringar, förutsättningar för FoUI-investeringar och faktorer som hindrar FoUI-investeringar under de kommande fem åren. Svarsprocenten i enkätundersökningen var 13 och totalt 210 företag verksamma i Finland svarade. Undersökningen genomfördes av T-Media.

TKI-kyselyn tulokset (FI)

Mer information

Kaisa Hernberg
samhällsrelations- och kommunikationschef, Business Finland
kaisa.hernberg (at) businessfinland.fi