31/3

Utlysning 31.3.2022

Batteriindustri: piloterings-, demonstrations- och investeringsprojekt

Business Finlands finansieringsansökan är avsedd för piloterings-, demonstrations- och investeringsprojekt inom batteriindustrin. Investeringar i värdekedjan för batterier stöder övergången till lågutsläppstransporter på EU-nivå. Syftet med ansökan är att främja pilotprojekt och investeringar i batterivärdekedjor och återvinning av batterimaterial i Finland.

Ytterligare information

 

Maarit Kokko
Business Finland

 

Kari Keskinen
Business Finland

 

E-post: förstnamn.efternamn@businessfinland.fi

Pilot-, demonstrations- och investeringsprojekt syftar till betydande produktionsöppningar som stöder den gröna övergången för att öka den finländska batteriindustrins konkurrenskraft, särskilt inom områdena batterimaterial, batteritillverkning, återanvändning och återvinning.

Dessutom främjar projekten tillväxt för företag och sysselsättning i hemlandet och även internationellt. Ansökan är avsedd för företag registrerade i Finland. Finansieringen är avsedd för pilot-, demonstrations- och investeringsprojekt i Finland. Ansökan är indelad i investeringsprojekt för återvinning och återanvändning (Recovery and Resilience Facility, RRF), samt pilot- och demonstrationsprojekt för batterier och värdekedjor och investeringsprojekt som överstiger EU: s miljöskyddsnormer (nationell finansiering). Det är planerat att använda totalt 70 MEUR för utlysningen (50 MEUR 2021 och 20 MEUR 2022). Sökkriterierna och finansieringen beskrivs mer detaljerat i utlysningstexten.

RRF-finansiering: De enda stödberättigande kostnaderna för återvinnings- och återanvändningsprojekt är de extra investeringskostnaderna som följer på en lösning som går utöver EU-standarder eller tekniska framsteg inom området. De investeringar som ska finansieras måste göra det möjligt att använda minst 50 viktprocent av avfallet eller biproduktströmmen i fråga som sekundär råvara för att uppfylla de klimat- och miljökriterier som EU fastställt för finansiering.

Nationell finansiering: Pilot- och demonstrationsprojekt som finansieras i ansökan inom batteriindustrin fokuserar på värdekedjan från batterikemikalier till battericeller, men inte på råvaror, batteriapplikationer eller laddsystem. Investeringsprojekt som förbättrar miljöskyddet utöver EU -standarder eller överstiger nivån på teknisk utveckling inom sektorn kan också finansieras med nationell finansiering.

Finansiering kan sökas som investeringsbidrag om objektet som ska finansieras kommer i kommersiell produktionsanvändning. Endast ytterligare investeringskostnader till följd av lösningar som överstiger unionsstandarder eller teknikens senaste utveckling inom sektorn är berättigade till stöd. Forskning, utveckling och pilotprojekt kan finansieras med forsknings- och utvecklingsfinansiering. Undantagsvis kan pilot- och demonstrationsprojekt, liksom alla forsknings- och utvecklingsarbete som kan krävas för dessa, beviljas bidrag.

Ansökan bidrar till Finlands program för hållbar tillväxt, som ingår i EU: s återhämtningsinstrument (Recovery and Resilience Facility, RRF). Med återhämtningsfinansieringen främjas en förnyelse av näringsstrukturen och en konkurrensfördel för finska företag baserad på hållbara lösningar.

Sökande uppmanas att kontakta Business Finland i god tid innan de skickar in sin ansökan.

Ansökningar för pilotprojekt och investeringar i batterivärdekedjor ska lämnas senast 30.11.2021. Ansökningar för batterimaterial återvinnings- och återanvändningsinvesteringar (RRF) ska lämnas senast 31.3.2022.

Se utlysningstext (pdf)

Läs mer om Finland's program för hållbar tillväxt

Läs mer om investeringsstöd för cirkulär ekonomi

#HållbarTillväxt