Det finns för närvarande ingen finansiering tillgänglig.

 

För vem?

Finansieringen är avsedd för företag som är verksamma i Finland . Det ska användas för sådana investeringar i cirkulär ekonomi som förbättrar nivån på miljöskyddet över EU:s normer eller ökar återvinningen av avfall genom lösningar som överskrider den nuvarande tekniska utvecklingsnivån. Genom de investeringar i cirkulär ekonomi som finansieras främjas utvecklingen av cirkulär ekonomi i Finland.

Finansiering kan beviljas till företag av alla storlekar som är registrerade i Finland och vars investeringar skapar förutsättningar för cirkulär ekonomi och grön tillväxt samt tillväxt i affärsverksamheten och ökad sysselsättning. För att få finansiering måste företaget

 • genom sin investering sträva efter att förändra traditionella verksamhets- och produktionssätt för att främja cirkulär ekonomi och grön tillväxt
 • ha som mål att göra investeringar i cirkulär ekonomi i Finland, som möjliggör tillväxt i affärsverksamheten och antalet arbetsplatser i Finland och/eller internationell 
 • ha ekonomiska förutsättningar att täcka egenfinansieringsandelen för investeringen samt för en kontinuerlig ekonomisk affärsverksamhet. Stöd för olönsam affärsverksamhet är inte motiverat med tanke på nationalekonomins intressen, företagsverksamhetens effektivitet eller fungerande konkurrens.

Vad kan man göra med finansieringen? Vilka behov uppfyller den? 

Finansiering kan beviljas för investeringar i Finland, som har betydande miljöeffekter. Investeringarna ska öka cirkulationen av material, skapa förutsättningar för helt nya typer av affärsmodeller inom cirkulär ekonomi samt främja tillväxt i affärsverksamheten och ökning av sysselsättningen inom olika sektorer i Finland och/eller internationellt. För att en investering ska kunna finansieras måste den direkt bidra till att öka återvinningen eller till överskridande av miljönormerna.

Finansiering kan beviljas för

 • Investeringar som anknyter till industriellt byggande (exempelvis projekt där man investerar i ny teknik för cirkulär ekonomi, en innovativ anläggning för cirkulär ekonomi eller en konvertering av en anläggning för cirkulär ekonomi)
 • Investeringar som förbättrar den cirkulära ekonomin inom affärsekosystem (t.ex. innovativa gemensamma anläggningsinvesteringsprojekt för industriparker eller andra ekosystem)
 • Digitala lösningar för att skapa en verksamhet som överskrider miljönormerna eller effektivisera och öka återvinningen av avfall (t.ex. lösningar där man med hjälp av digitala lösningar effektiviserar cirkulationen av material eller överskrider de rådande miljönormerna)
 • Investeringar som berör återvinning och återanvändning av avfall (t.ex. investeringar i en innovativ anläggning eller produktionslinje som ökar eller effektiviserar återvinningen, och som används för att återvinna eller återanvända avfall från andra aktörer än stödtagaren)

Vad är finansieringen inte avsedd för?

Finansiering kan inte beviljas om

 • Företaget är verksamt inom primärproduktion inom lantbruket eller inom fiske och vattenbruk (bl.a. förädling av eller handel med fisk och vattenbruksprodukter).
 • Företaget inte finns i förskottsuppbördsregistret.
 • Företaget har en skatteskuld för vilken den inte har en gällande betalningsplan.
 • Företaget har betydande betalningsstörningar.
 • Företaget har skulder under utsökning, för vilka den inte har en gällande betalningsplan.
 • Företaget har förfallna skulder för tidigare Tekes-/Business Finland-lån.
 • Företaget saknar förutsättningar för en kontinuerlig lönsam företagsverksamhet.
 • Företaget uppfyllde den 31 december 2019 definitionen av ett företag i svårigheter. Finansiering kan dock beviljas till ett företag som inte var i svårigheter den 31 december 2019, men som mellan den 1 januari 2020 och den 30 juni 2021 blev ett företag i svårigheter.        

Det är inte ändamålsenligt att bevilja investeringsstöd om det är möjligt att få stöd via något annat stödprogram. Projekt som anknyter till sparande av energi eller ökad användning av förnybar energi omfattas exempelvis av energistödet, och projekt som anknyter till återvinning av näringsämnen kan söka finansiering från NTM-centralernas försöksprogram för återvinning av näringsämnen. Dessutom har projekt som anknyter till tillvaratagande av koldioxid uteslutits från den ansökan som öppnar den 15 februari 2021.

Finansiering kan endast beviljas till företag som är verksamma inom Fastlandsfinland.

Vad kan finansieringen användas till?

Finansiering kan beviljas för investeringar genom vilka företaget överskrider unionens normer som tillämpas på dess verksamhet eller den nuvarande tekniska utvecklingsnivån. Vid behov avgörs vilka kostnader som berättigar till stöd genom en jämförelse av kostnaderna för den föreslagna investeringen med kostnaderna för ett alternativt projekt enligt unionens normer eller branschens tekniska utvecklingsnivå. Finansieringen kan användas för arbete som utförs under projektet, som orsakas av

1)      anskaffning och installation av maskiner och utrustning

2)      anskaffning av immateriella rättigheter

3)      anskaffning av material eller tillbehör som behövs för byggande, reparation eller utvidgning av byggnader eller konstruktioner, eller anskaffning av utrustning som anknyter till dem, planering eller löner

4)      planering och byggande av datanätverk eller andra motsvarande nätverk eller anskaffning av utrustning för sådana eller anskaffning av användningsrättigheter som behövs för byggandet eller användningen av nätverken

5)      ibruktagande av investering eller utbildning av den personal som behövs för driften av den

Finansieringen kan INTE användas:

 • till investeringar som inletts redan innan ansökan lämnades in
 • till kostnader som uppstod på grund av planeringen av investeringen och utarbetande av ansökan innan ansökan lämnades in
 • till investeringar som inte förbättrar nivån på miljöskyddet (jämfört med unionens normer, om sådana finns) eller som inte överskrider branschens tekniska utvecklingsnivå
 • om investeringen görs för att säkerställa att företaget följer unionsnormer som redan godkänts eller som inte ännu trätt i kraft. (Ett undantag är anskaffningar av ny transportmateriel eller anpassning av system i efterhand, om en anskaffning gjorts innan normerna trädde i kraft)
 • till andra former av utnyttjande av avfall än återvinning och återanvändning
 • till investeringar som endast ökar efterfrågan på återvinningsbart material utan att också öka insamlingen av material
 • till obligatoriska kostnader som unionens lagstiftning förpliktigar till eller till normala kostnader för affärsverksamheten

Finansieringens belopp och företagets egen finansiering?

Finansieringen beviljas i form av stöd. Dess nivå fastställs från fall till fall utifrån de jämföringsberäkningar som fås från kunden, om tilläggskostnaderna för lösningarna som överskrider unionens normer eller branschens tekniska utvecklingsnivå inte kan specificeras separat från de totala investeringskostnaderna.

Maximala stödnivåer för extra investeringskostnader:

 • små och medelstora företag 45 %
 • stora företag (inkl. midcap) 35 %

Det maximala enskil stödbeloppet  får inte överstiga 15 miljoner euro per företag och per projekt.

 • Betalas mot de realiserade kostnaderna för investeringsprojektet på grundval av mellan- och slutrapporter samt -redovisningar.
 • Betalas inte ut i förskott.

Finansieringen belastar inte företagets de minimis-kvot eller kvot för kommissionens tillfälliga stödprogram på 1 800 000 euro.

Godkända kostnader

Projektkostnader kan godkännas för den tid under vilken verktygen och tjänsterna används i projektet och direkt anknyter till investeringsprojektet. Godkända kostnader är

 • lönekostnader
 • lönebikostnader
 • tjänster som köps utifrån
 • material och tillbehör
 • inköp av utrustning

Kostnader för den revisorsrapport som skickas in tillsammans med slutrapporten för projektet kan även godkännas som köpt tjänst.

Endast rimliga kostnader som är nödvändiga för projektet godkänns.

Om investeringsprojektet finansieras genom leasing, delbetalningar eller på motsvarande sätt, kan högst de kostnader som motsvarar inköpspriset för anskaffningen godkännas. Kostnader för bruksleasing godkänns inte, utan egendomen ska efter finansieringsleasingperioden övergå i stödtagarens ägo.

Om stödtagaren är momsskyldig är den moms som hör till kostnaderna inte en godkänd kostnad.

Till de godkända kostnaderna hör inte exempelvis stödtagarens allmänna kostnader och resekostnader, kostnader för försäljning och marknadsföring, kostnader för normal verksamhet, bank- och finansieringskostnader eller kostnader för upprättande av avtal.

Circular ekonomi

Cirkulär ekonomi är en verksamhetsmodell där man siktar på tillväxt enligt principerna för hållbar utveckling. Cirkulationen av material står i centrum för cirkulär ekonomi, eftersom den har kopplingar till betydande miljöeffekter och även betydande affärsverksamhet inom olika sektorer.

Det centrala målet för cirkulär ekonomi är att hålla kvar produkterna och materialen samt deras värde i det ekonomiska kretsloppet så länge som möjligt. Effektiviteten förbättras och värdet ökar när materialen och produkterna planeras och tillverkas för att hålla länge och kunna återanvändas, och när olika tjänster kan kopplas till dem.

Syftet med cirkulär ekonomi är att förändra de traditionella verksamhets- och produktionssätten samt erbjuda möjligheter för företag som anpassar sig till förändringar och satsar på nya verksamhetssätt. Grön tillväxt kan bestå av helt ny affärsverksamhet och skapa nya företag, men möjligheter finns också inom traditionell energi- och resursintensiv industri.

Hur ansöker man om finansieringen?

Finansieringen söks med ansökan Investeringsstöd för cirkulär ekonomi i Business Finlands e-tjänst.

I finansieringsansökan ska framgå vilken typ av normöverskridande lösning det gäller. I utredningen ska framgå vilka av Europeiska unionens normer den föreslagna investeringen överskrider och hurdan lösning med motsvarande kapacitet som skulle motsvara unionens normer eller branschens tekniska utvecklingsnivå. I ansökan ska kunden ge en utredning av projektets effekter i fråga om cirkulär ekonomi, klimat, innovationer och miljö. Kunden ska också berätta vad den kommer att göra om finansieringen inte beviljas. I ansökan ska också beskrivas hur investeringen påverkar investerarens affärsverksamhet och antalet arbetsplatser samt hurdana indirekta effekter på annan affärsverksamhet investeringen eventuellt kan ha.

I den obligatoriska projektplan som bifogas till finansieringsansökan ska ingå jämförande beräkningar av kostnaderna för den sökta investeringen och en jämförelseinvestering för fastställandet av den del av kostnaderna som berättigar till stöd, om inte kostnaderna för den extra del som berättigar till stöd kan specificeras separat från den totala investeringen.

I projektplanen ska också ingå lönsamhetsberäkningar för de sökta investeringarna (utan stöd och med stöd) och vid behov för en jämförbar investering som motsvarar unionens normer eller branschens tekniska utvecklingsnivå.

 

 

 

Vem lämpar sig denna finansieringstjänst för?

Den sökandes ekonomiska situation

Finansieringens belopp

Vad kan finansieringen användas till?

Ansökan om finansiering och rapportering