4/3

Utlysning 20.12.2021-4.3.2022

Den första ansökningsomgången för stöd för energiinvesteringarkien

Syftet med detta stödprogram är att främja sådana energiinvesteringsprojekt och energiinfrastrukturprojekt enligt Finlands plan för återhämtning och resiliens som minskar Finlands utsläpp av växthusgaser och stöder Finlands mål för klimatneutralitet. 

Arbets- och näringsministeriet ordnade ett infomöte om ansökningen den 14 januari 2022. 

 

Ytterligare information från infomöte (på finska)

 

Frågor och svar om den första ansökningsomgången för stöd för energiinvesteringar

Finlands plan för återhämtning och resiliens (RRP) är en nationell plan för att utnyttja finansiering från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (RRF). Planen är en del av Finlands program för hållbar tillväxt. 

Projekt som kan få stöd

Stödprogrammet inriktar sig på följande investeringar enligt den första pelaren i Finlands plan för återhämtning och resiliens som ska vara genomförda senast den 30 juni 2026:

1) investeringar i energiinfrastruktur (P1C1I1)
2) investeringar i ny energiteknik (P1C1I2)
3) koldioxidsnålt väte samt avskiljning och återvinning av koldioxid (P1C2I1)
4) direkt elektrifiering och minskning av koldioxidutsläpp från industriella processer (P1C2I2)

Beviljandet av stöd grundar sig på statsrådets förordning 1112/2021.

Ansökningsomgång stöder energiinvesteringar i stor skala

Under den första ansökningsomgången stöds endast sådana energiinvesteringsprojekt och energiinfrastrukturprojekt vars godtagbara kostnader överstiger 5 miljoner euro.
Beviljandet av stöd baserar sig på en jämförelse av ansökningarna enligt investeringstyp. I helhetsbedömningen utvärderas investeringarnas effekt på målen i Finlands plan för återhämtning och resiliens. I jämförelsen granskas särskilt projektens

  • energi- och utsläppsverkningar,
  • kostnadseffektivitet,
  • genomförbarhet,
  • nyhetsvärdet hos den teknik som ingår i projekten,
  • reproducerbarheten av tekniken eller projektet samt
  • projektens andra effekter.

Stöd kan beviljas företag och sammanslutningar, såsom kommuner, och endast sådana projekt eller delar av ett projekt som inte skulle inledas utan stöd. Projektet eller den avgränsade del av projektet som finansieras med stödet får inte inledas förrän ansökan om stöd har lämnats in. Energistöd beviljas inte bostadsaktiebolag, bostadsfastigheter, eller gårdsbruksenheter eller projekt i anslutning till gårdsbruksenheter.

Särskilda villkor för stödberättigande i fråga om energiinvesteringar enligt Finlands plan för återhämtning och resiliens samt iakttagande av principen om att inte orsaka betydlig skada

De projekt som stöds ska vara förenliga med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Projekten får inte innefatta åtgärder som ingår i den förteckning över undantagna projekt som avses i bilagan till Europeiska unionens råds genomförandebeslut (2021/0317). Projekten ska följa Europeiska unionens miljölagstiftning och den nationella miljölagstiftningen. Närmare information finns i ansökningsanvisningen.

Beviljandet och användningen av stöd är också förenat med andra särskilda villkor samt skyldigheter för stödmottagaren och de anges i förordningen och beskrivs närmare i ansökningsanvisningen.

Ansökan

För den första ansökningsomgången ska ansökningarna lämnas in senast den 4 mars 2022.

Stödet söks via Business Finlands elektroniska system. Finansieringsansökan kan lämnas in via Business Finlands Nätservice.

Finansiering söks genom ansökan om energistöd. Ansökan görs under RRF – Finlands program för hållbar tillväxt och koden RRF – Stöd för energiinvesteringar.Till ansökan fogas en separat blankett för ansökan om RFF-stöd samt de bilagor som nämns i blanketten och anvisningarna för stödansökan.

Ansökningsblanketten och dess bilagor lämnas in på finska eller svenska. Annat material än det som begärts i anvisningarna ska inte skickas in.

Ansökningsanvisningar (pdf) (uppdaterad 17.2.2022) 
Ansökningsblankett (pdf) 

Statsrådets förordning om stöd för energiinvesteringar enligt Finlands plan för återhämtning och resiliens åren 2022–2026

Mer information

Arbets- och näringsministeriet

Juho Korteniemi, ledande sakkunnig
tfn 0295 047 054 (stödprogrammet, energi)

Jyrki Alkio, ledande sakkunnig
tfn 0295 047 103 (stödprogrammet, industri)

Ossi Paanala, specialsakkunnig
tfn 029 504 7310 (projekthandläggning)

Saara Ylikraka, specialsakkunnig
tfn 0295 047 321 (juridiska frågor)

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@gov.fi

#HållbarTillväxt