18/9

Utlysning 20.5.-18.9.2024

Research to Business – finansiering för att förbereda kommersialisering av forskningsresultat, utlysning 2/2024

Ansökningarna ska lämnas senast onsdagen 18.9.2024 kl. 23.59!

Mer information

Norma Jäppinen
norma.jappinen (at) businessfinland.fi


Helena Myllyharju
helena.myllyharju (at) businessfinland.fi

I ansökan om Research to Business finansierar Business Finland projekt som genomförs av offentliga forskningsorganisationer och där projektgruppen förbereder kommersialisering av en forskningsinriktad idé och genomför tillämpad forskning som stöder kommersialisering.

Syftet med förberedelserna för kommersialisering är att ta reda på möjliga sätt att utnyttja forskningsidéerna och att hjälpa att välja ut de mest lovande vägarna och metoderna som kan leda till affärsverksamhet, antingen i ett nytt eller i ett befintligt företag.

Business Finlands finansieringsnivå är 70 procent av de godtagbara kostnaderna. I den här ansökan har Business Finland begränsat de totala kostnaderna för det projekt som ska finansieras till 700 000 euro. I samprojekt är projektets totala kostnader högst 800 000 euro.

I samband med utvärderingen av ansökningarna kommer vi att titta på följande frågor:

 • Projektteamets erfarenhet av och kompetens speciellt inom kommersialisering, men också forskning som rör branschen för idén som ska kommersialiseras.
  • Teamet har en stark forskningsbakgrund inom branschen.
  • Den person som ansvarar för kommersialiseringen är medlem i teamet och anställd av forskningsorganisationen samt har omfattande tidigare erfarenhet av kommersialisering och/eller affärsverksamhet.
  • Teamet har åtagit sig att förbereda kommersialiseringen och åtminstone en del av teamet är intresserad av entreprenörskap i ett eventuellt nytt företag.
 • Affärsverksamhetens skalbarhet och potential
 • Storleken på affärsverksamheten som eftersträvas
 • Projektets effekter på utvecklingen av en betydande internationell affärsverksamhet och samhället
 • Teknologi som ska främjas i projektet eller hur ny kompetensen är och dess mogenhetsgrad
 • Kommersialiseringsstigen och dess realism; åtgärder, resursering, mellan- och slutmål har beskrivits i projektplanen
 • Styrgruppens sammansättning och kompetens
 • Projektets inverkan på hållbar utveckling

Vi förutsätter också att

 • den sökande har tillräckliga utnyttjanderättigheter till bakgrundsmaterialet och kommersialisering av uppkommande forskningsresultat och kompetens. Forskningsorganisationen ska ha möjlighet att överlåta rättigheter som rör resultat efter projektet till organet som kommersialiserar idén.
 • Om den sökande organisationen har en egen process för att bedöma kommersialiseringen av forskningsidéer, förutsätter vi att ansökan är utvärderad och godkänd av processen.
 • Projektet måste alltid ta hänsyn till ett antal alternativa kommersialiseringsmöjligheter.
 • Minst 40 procent av projektets godtagbara kostnader används för att förbereda kommersialiseringen.

I utvärderingen tar vi hänsyn till andra konkurrerande ansökningar om finansiering.

Finansieringsberättigade åtgärder vid förberedningen av kommersialiseringen är till exempel

 • nyhetsgranskningar och andra utredningar som rör industriell äganderätt och verksamhetsfrihet
 • granskning av forskningsidén ur kommersialiseringens synvinkel (Proof of Relevance)
 • bedömning av kundvärde, marknadsundersökningar, kundkartläggningar
 • kartläggning av konkurrerande lösningar
 • experimentell bekräftelse av forskningsidéns funktion (Proof of Concept)
 • kartläggning av finansieringsmodeller och potentiella finansiärer
 • kartläggning av affärsmodeller
 • skydda idéns immateriella rättigheter (inte underhållskostnader)
 • kommersialiserings- eller företagarträning som främjar projektet
 • kommunikation som rör kartläggning av potentiella kunder och finansiärer

Ansökan

Ansökningarna ska lämnas in via Business Finlands nätservice senast onsdagen den 18 september 2024 kl. 23.59.

Till ansökan ska bifogas en projektplan som tydligt beskriver

 • idéns forskningsbakgrund och nuläge
 • åtgärder som rör förberedning av kommersialiseringen, huvudaktörer, tidtabell och kostnader per arbetspaket samt andelen av dessa kostnader av hela projektets kostnader
 • åtgärder, huvudaktörer, tidtabell och kostnader av tillämpad forskning som stöder kommersialiseringen per arbetspaket
 • kommunikationens åtgärder, huvudaktörer, tidtabell och kostnader
 • förslag till delmål för projektet (kring cirka 6–10 månader beroende på projektets längd) och slutmål.

Till ansökan bifogas dessutom ett utlåtande av innovationstjänsterna om de immateriella rättigheter som hänför sig till projektet.

Forskningsplanens längd är högst 20 sidor. Den andel som överstiger maxantalet sidor beaktas inte. Källförteckningen (upp till två sidor) räknas inte in i forskningsplanens längd.

Utöver den gemensamma projektplanen skickar vardera organisationen i de gemensamma ansökningarna sin egen ansökan i nätservicen. Dessa ansökningar ska betecknas med projektnamnet/förkortningen och namnet på den sökande organisationen.

Till ansökningsprocessen hör en kort presentation av projektet för Business Finlands experter innan inlämning av ansökan.

Business Finland's nätservice

Läs mer om Research to Business finansiering

Finansiering av offentlig forskning (pdf)

Vanliga frågor

Hur långt kan projektet vara?
Research to Business-projektens varaktighet varierar vanligtvis från 12 till 24 månader beroende på projektets bransch och idéns beredskapsgrad. När projektet har avslutats bör man kunna välja den väg som är bäst lämpad för kommersialisering av idén.

Kan grundforskning inkluderas i Research to Business-projektet?
Research to Business-finansieringen är avsedd för förberedelse av kommersialisering av forskningsresultat efter grundforskning, inte längre för grundforskning. Det bör finnas något slags bevis på att idén fungerar innan Research to Business-projektet inleds. Tillämpad forskning som görs för att förbereda kommersialiseringen kan utföras i enlighet med den godkända projektplanen.

Kan man göra upp en affärsplan för företaget i projektet?
Nej. I stället kan man ta reda på de faktorer som ligger bakom affärsplanen med hjälp av forskning.

Kan man ha kontakt med potentiella kunder i projektet?
Ja. Vid förberedelsen av kommersialiseringen är det viktigt att ta reda på vilka problem eller behov de potentiella kunderna har och om din idé löser problemen. Det kan man göra med hjälp av till exempel intervjuer och proof of concept-tester på kundgränssnittet.

Kan man bedriva produktutveckling i projektet?
Nej. I projektet kan man verifiera funktionen hos forskningsidén (proof of concept). Färdiga produkter som säljs till kunder kan dock inte göras.

Vad ska jag göra om min forskningsorganisation inte har någon enhet för innovationer/kommersialisering som utvärderar min idé?
Kontakta din forskningsorganisations forskningschef och/eller Business Finlands kontaktperson.

Kan ett uppstartföretag grundas innan Research to Business-projektet avslutas?
Syftet med R2B-projektet är att förbereda kommersialiseringen. Om ett uppstartföretag grundas för att kommersialisera den idé som projektet avser, har projektets mål uppnåtts och finansieringen av projektet läggs ned.

Vilken roll spelar projektets styrgrupp?
Styrgruppen för Research to Business-projektet är ett rådgivande organ. Styrgruppen kontrollerar att projektet genomförs enligt den godkända planen och målen och att minst 40 procent av projektets kostnader används för att förbereda kommersialiseringen.

Vilka fördelar finns det med att fasa in finansieringen av Research to Business-projektet?
Syftet med Research to Business-finansieringen är att ta reda på om forskningsidén kan användas för att bygga upp en internationell betydande affärsverksamhet. Det lönar sig också att utvärdera projektets resultat mitt under projektet för att kontrollera om slutmålen kan uppnås, det vill säga att det fortfarande finns möjlighet till affärsverksamhet. Fasade projekt omfattar i allmänhet betydande risker och osäkerheter som man försöker hantera genom en halvtidsgranskning. Om projektet inte går framåt i enlighet med målen eller affärsförutsättningarna ser dåliga ut, kommer finansieringen inte att fortsätta.

Vem kan vara ansvarige ledare?
Projektets ansvariga ledare får inte vara obehörig på grund av jäv. Den ansvariga ledaren får inte ha något eget intresse i det företag som finansierar eller utnyttjar projektet eller i det företag som säljer tjänster till projektet. Som förbjudet intresseförhållande kan betraktas till exempel en situation där den ansvariga ledaren eller dennas familjemedlem äger 10 procent eller mer av företaget, är medlem i företagets förvaltningsorgan eller är bolagets verkställande direktör. I Research to Business -projekt, ett företag som etablerats efter projektet för att utnyttja projektresultaten anses ha nytta av projektet.