Research to business

​Finansiering för projekt där man bereder kommersialisering av en forskningsidé och samtidigt främjar utveckling av idén till ny affärsverksamhet

Till vem?

Research to Business finansieringen är avsedd för offentliga forskningsorganisationernas forskningsgrupper och forskare som vill skapa ny affärsverksamhet från forskningen samt kommersialisera forskningsidéerna. 

Vad?

Med hjälp av Research to Business -forskningsfinansieringen kan en offentlig forskningsorganisation bereda kommersialiseringen av en forskningsidé och genomföra tillämpad forskning som stöder kommersialisering. Projektets huvudmål är beredning av kommersialisering, inte fortsatt forskning i idén. Forskaren får samtidigt möjligheten att öka sina kommersialiseringsfärdigheter. Business Finland kan finansiera 70 % av de totala godkända kostnaderna för projektet.

Tjänsterna med koppling till finansieringen och nätverksträffarna är avsedda för team inom finansierade projekt. Lära sig om Dealflow Finland service som hjälper projekt i slutskedet presentera sig för internationella investerare.

Forskningsfinansieringsutlysningar ordnas två gånger i året, på våren och hösten.

När?

 • En forskare eller en grupp forskare inom en offentlig forskningsorganisation har identifierat möjligheten att kommersialiresa en forskningsidé från sitt kompetensområde och har samlat en kompetent projektgrupp som tar idén mot kommersiellt utnyttjande.
 • Enheten för innovationstjänster eller motsvarande inom forskningsorganisationen har bedömt nyhetsvärdet och den kommersiella potentialen hos idén som hög och stöder finansiering av projektet.
 • Den nya affärsverksamheten som eftersträvas har bedömts vara av betydande omfattning.
 • Inom projektet bereder man förutsättningarna för den nya affärsverksamheten.
 • Forskningsorganisationen ska ha tillräckliga användarrättigheter till bakgrundsmaterial och uppkomna forskningsresultat för kommersialiseringen av informationen och kunnandet.
 • Forskningsorganisationen ska efter projektet ha vilja och möjlighet att överlåta rättigheterna till resultaten till en instans som kommersialiserar idén.
 • Inom projektet granskas flera olika kommersialiseringsmöjligheter – företaget som genomför kommersialiseringen av forskningsidén är ännu inte känt i början eller under projektet. Den egentliga produktutvecklingen och utvecklingen av affärsverksamheten sker efter att projektet avslutats antingen inom ett nytt företag som grundas eller som en ny affärsverksamhet inom ett befintligt företag.

Till vad kan finansieringen användas?

Finansieringen är avsedd för en beredning av kommersialiseringen av forskningsidén och tillämpande forskning som stöder detta.

Minst 40 % av projektets kostnader ska utgöras av kostnader med koppling till beredning av kommersialisering, som t.ex. kan vara:

 • förhandsnyhetsundersökningar och andra utredningar med koppling till industriella äganderättigheter och verksamhetsfrihet
 • en granskning av forskningsidén ur kommersialiseringens perspektiv (proof of relevance)
 • bedömning av kundvärde, marknadsundersökningar, kartläggning av kunder
 • kartläggning av konkurrerande lösningar
 • verifiering av idéns funktionsduglighet genom experiment (proof of concept)
 • kartläggning av finansieringsmodeller och potentiella finansiärer
 • kartläggningar av företagsmodeller
 • skydd av idéns immateriella rättigheter (inte underhållskostnader)
 • kommunikation som rör kartläggning av potentiella kunder och finansiärer
 • kommersialiserings- och entreprenörskapsberedning som bidrar till projektets mål

Finansieringen kan inte användas exempelvis för:

 • utarbetande av affärsplan för företaget
 • skaffa marknadsföringsmaterial eller skapa ett varumärke
 • åtgärder som saknar direkt koppling till beredning av kommersialisering
 • beställd forskning
 • grundforskning

Om projektet inte framskrider i enlighet med den godkända planen och de fastställda målen för projektet, fortsätter inte finansieringen av projektet.

Exempel på resultaten av Research to Business (tidigare TUTLI)-finansiering

Ta del av projekt som förverkligats med TUTLI-finansiering på finansieringsmottagarnas webbplatser (på engelska och finska):

Hur ansöker man om finansiering?

Vi ordnar två utlysningar per år, huvudutlysningen är vanligtvis i februari–mars och kompletterande utlysningen i september.

Universitetens och forskningsorganisationernas egna innovationstjänstenheter hjälper sina forskare bedöma projektets lämplighet för finansieringen och handleder dem i ansökningsprocessen. Innan ansökan lämnas in presenteras projektet muntligen för Business Finland.

Den egentliga finansieringsansökan med bilagor (t.ex. projektplan) lämnas in i Business Finlands nätservice.

Projektplan

En projektplan krävs för ansökan.  Fylla huvudpunkterna av en projektplan direkt på ansökningsblanketten. En separat projektplan kan bifogas till ansökan (max 25 sidor rekommenderas).

Projektplanen ska tydligt beskriva:

 • Åtgärder, personalresurser, tidsplan och kostnader som rör förberedelse av kommersialisering, och dessa kostnaders andel av hela projektet.
 • Åtgärder, personalresurser, tidsplan och kostnader av tilllämpad forskning som stödjar förberedelserna av kommersialisering.
 • Kommunikationsåtgärder, huvudfaktorer, tidsplan och kostnader.
 • Förslag till projekt etappmål (upp till 6–10 månader, beroende på projekt längd) och slutmål.

Bedömning av ansökningarna

Business Finlands experter bedömer forskningsprojektet som en helhet. Vid bedömningen beaktas övriga ansökningar som konkurrerar om finansieringen.

Viktiga bedömningsobjekt är:

 • Projektgruppens erfarenhet och expertis, särskilt inom kommersialisering, men även inom forskning som rör området av idén.
 • Gruppens engagemang för kommersialisering
 • Affärsskalbarhet
 • Storleken på den verksamhet som ska eftersträva
 • Projektets inverkan på utvecklingen av en betydande internationell affärsverksamhet och på samhället
 • Nyhetsvärdet hos den teknologi eller kompetens som utvecklas inom projektet
 • Kommersialiseringsbanan som beskrivs i projektplanen och dess genomförbarhet; åtgärder, etapp- och slutmål
 • Styrgruppens sammansättning och kompetens

Om betydande risker och osäkerhetsfaktorer ingår i projektet kan vi finansiera projektet i perioder och bevilja endast en del av finansieringen. Om projektet framskrider i enlighet med målen för perioden kan projektet beviljas finansiering för följande period.

Godtagbara kostnader

Alla godtagbara kostnader ska vara förenliga med projektplanen och ha koppling till förverkligandet av projektet. Godtagbara kostnader är:

 • penninglöner för personal inom projektet
 • indirekta kostnader (generella kostnader och lönebikostnader)
 • rimliga resekostnader
 • kostnader för material och förnödenheter
 • nödvändiga tjänster som köpts för genomförandet av projektet

Godtagbara kostnader definieras mer detaljerat i de villkor för finansiering av offentlig forskning (pdf).

Utnyttjande av resultaten

Projektets mål är att göra forskningsresultaten användbara för ny affärsverksamhet.

Ny kunskap som uppkommer inom projektet och industriell äganderätt förknippad med denna är forskningsorganisationens egendom, som organisationen kan överföra till den som utnyttjar resultaten mot ersättning.

Efter att forskningsprojektet avslutas är resultaten offentliga. Innan resultaten publiceras ska aktören försäkra sig om att publiceringen inte försvårar uppkomsten av en affärsverksamhet t.ex. på grund av att patentering hindras eller avslöjandet av affärsverksamhetshemligheter.

Handledning och uppföljning

Organisationen som erhåller finansiering utser en ansvarig ledare för projektet, som är i ett anställnings- eller tjänsteförhållande med finansieringsmottagaren.

Organisationen som erhåller finansiering tillsätter en styrgrupp för projektet, som i regel endast utgörs av finansieringsmottagarens externa personmedlemmar. Den ansvarige projektledaren kan fungera som ordförande i styrgruppen. I styrgruppen måste det finnas en expert som kontrollerar kommersialiseringen, t.ex. en expert från näringslivet eller från finansieringsmottagarens innovationsenhet. Styrgruppens uppgift är att ha en rådgivande roll, främja förverkligandet av projektet i enlighet med målen och följa upp att minst 40 % av de godtagbara kostnaderna för projektet används för åtgärder inom beredning för kommersialisering.

En representant för Business Finland har rätt att delta i styrgruppens möten. Möteskallelsen och tillhörande material ska skickas till Business Finlands kontaktperson i god tid före tidpunkten för mötet. Under mötena förs protokoll som ska skickas med bilagor till medlemmarna i styrgruppen och till Business Finlands kontaktperson.

Tre gånger i året ska rapporter om forskningsprojektet skickas in via Business Finlands nätservice. Rapporteringen består av en innehållsrapport som beskriver de resultat som uppnåtts i relation till målen och kostnadsrapporten. Vid förändringar och problem med koppling till projektets framskridande bör du direkt kontakt projektets kontaktperson inom Business Finland.

Om projektet inte framskrider i enlighet med den godkända planen och de fastställda målen för projektet, kan finansieringen av projektet avslutas.

Vanliga frågor