Projektets start

Finansieringsbeslutet

Er kontaktperson vid Business Finland meddelar er om finansieringsbeslutet per telefon. Beslutet, finansieringsvillkoren och andra dokument i anslutning till projektet går att hitta i nätservicen.

Om du är missnöjd med beslutet, kan du söka rättelse i det. I beslutet finns anvisningar för hur man lämnar in en begäran om rättelse.

Godkänn finansieringsbeslutet via nätservicen. Business Finland betalar inte ut finansieringen förrän meddelandet om godkännande har returnerats.

Den som undertecknar meddelandet om godkännande ska inneh den officiella rätten att teckna firma för sin organisation. Den som undertecknar meddelandet om godkännande av forskningsfinansiering ska ha rätt att underteckna meddelandet enligt forskningsorganisationens arbetsordning eller annan rätt att göra detta.

Ett beslut kan vara förbundet med specialvillkor, till exempel gällande företagets självfinansiering. Business Finlands finansiering börjar först när specialvillkoren har uppfyllts.

Om du inte tar emot finansieringen ska du så snabbt som möjligt underrätta Business Finland registratorskontor om detta.

Inledande möte

Er kontaktperson vid Business Finland avtalar med dig om att hålla ett inledande möte. Ta del av finansieringsbeslutet och villkoren för finansieringen före det inledande mötet. Under det inledande mötet kan Business Finlands expert reda ut oklara detaljer.

På det inledande mötet behandlas exempelvis

  • huvudpunkterna i beslutet
  • principerna för projektbokföring och arbetstidsuppföljning
  • godtagbara kostnader
  • projektrapporteringen och utbetalningen av finansieringen
  • förändringar

Uppföljning av projektet och kostnaderna

Projektbokföring

Projektbokföringen ska ordnas i enlighet med de allmänna villkoren för finansieringen: finansieringsmottagaren ska ordna sin bokföring så, att de kostnader som orsakas av projektet kan specificeras och deras koppling till bokföringen och kostnadsredovisningen kan verifieras.

Projekthandlingarna, den personliga arbetstidsuppföljningen och övrigt material som behövs för kontrollen av projektet ska förvaras i minst tio år från den sista betalningsposten för projektet.

Arbetstid

Anställda i projekt som finansieras av Business Finland ska bokföra sin arbetstid om inte annat konstaterats i villkoren för finansieringen. Om arbetstiden inte följs upp kan Business Finland låta bli att godkänna lönerna delvis eller helt. Lönen som betalas till en anställd anges som den totala arbetstiden, av vilken projektets andel redovisas till Business Finland.

Minimikraven för arbetstidsuppföljningen

  • Arbetstimmarna ska bokföras med en timmes noggrannhet och gälla de dagar då arbetet utförts.
  • Anteckningar som bekräftar arbetstimmarna.
  • Utöver projekttimmarna ska också den totala arbetstiden följas upp om personen inte omfattas av arbetstidslagen eller om det inte finns någon fastställd arbetstid för personen ifråga.

Ni kan använda Tekes tabell för arbetstidsuppföljning för att följa upp arbetstiderna.

Upphandlingar

De som får finansiering av Business Finland ska iaktta lagen om offentlig upphandling.

Rapportering

Business Finland betalar ut finansieringen till projektet utifrån rapporterna och kostnadsredovisningarna. Den tidtabell som anges i finansieringsbeslutet fastslår hur projektets framsteg ska rapporteras. Rapporten och kostnadsredovisningen ska skickas till Business Finland via nätservicen.

Nätservicen

I nätservicen kan du ansöka om finansiering, rapportera hur ett projekt avancerar och göra en kostnadsredovisning. Tekes skickar projektets alla dokument via nätservicen.

Gå till nätservicen