Siirry sisältöön

Rahoitus

kasvumoottoreiden 

orkestrointiin

Haku suljetaan toistaiseksi uusilta hakemuksilta

Business Finlandin myöntövaltuutta kohdennetaan valtion talousarviossa tutkimus- ja kehitystoimintaan, mikä vähentää rahoituksen käyttömahdollisuuksia muihin tarkoituksiin. Tämän vuoksi uusien kasvumoottorin orkestrointiprojektien rahoittaminen lopetetaan toistaiseksi. Rahoituksen viimeinen hakupäivä on 29.1.2024.

Jo rahoitettujen orkestrointiprojektien projektisuunnitelmiin sisältyviä jatkovaiheita voidaan harkinnan mukaan rahoittaa, mikäli ne ovat edenneet tavoitteidensa mukaisesti. Näitä jatkorahoituksia haetaan projektimuutoksella.

Mitä?

Rahoitus on tarkoitettu yritysvetoisen ekosysteemin innovaatioyhteistyön tavoitteelliseen ja määrätietoiseen kehittämiseen. Rahoitus on avustusta, jonka yhteenlaskettu osuus kokonaiskustannuksista voi olla korkeintaan 50%.

Kenelle?

Rahoitus on tarkoitettu yritykselle, yhdistykselle tai säätiölle, joka verkottaa toimijoita valitun liiketoimintakärjen ympärille ja vie ekosysteemin kehitystä eteenpäin kohti yhteistä tavoitetta. Poikkeustapauksessa myös tutkimusorganisaatio tai muu julkinen toimija voi olla rahoituksen saajana, mutta sitä koskevat samat rahoitussäännöt kuin yksityistä toimijaa.

Milloin?

Kun joukko yrityksiä ja muita toimijoita ovat tunnistaneet liiketoimintakärjen, jolla on globaali markkinapotentiaali vähintään 1 mrd euron uuteen vientiliiketoimintaan ja jonka saavuttaminen edellyttää yhteistyötä. Myös suomalainen osaaminen tukee liiketoimintakärjen edelleen kehittämistä. Yritykset ovat halukkaita jakamaan yhteistyön vaatimia tietoja ja osaamistaan ennalta sovituissa rajoissa.

Idea voidaan työstää selkeäksi yhteiseksi kasvuvisioksi ja yksityiskohtaiseksi toimenpidesuunnitelmaksi kasvumoottorin kehittämiseksi sekä liiketoimintamalleiksi, uudeksi tai uudistuvaksi liiketoiminnaksi luotettavan yhteistyön rakentajan, orkestraattorin ja siihen kohdistuvan rahoituksen avulla. Hankkeille on pääsääntöisesti jatkuva haku.

Mihin rahoitusta voi käyttää?

Rahoitus on tarkoitettu ekosysteemin innovaatioyhteistyön kehittämiseen. Kasvumoottori-ekosysteemin orkestraattori aktivoi rahoituksella verkostoa rakentamaan yhteisiä tutkimus-, pilotointi- ja demonstraatiohankkeita ja toimintaa myös kansainvälisesti.

Kasvumoottorin orkestraattori voi esimerkiksi vahvistaa rahoituksella ekosysteemin verkostoja ja tiedonvaihtoa, lisätä ekosysteemin kansainvälistä yhteistyötä, parantaa toiminnan näkyvyyttä sekä kehittää toiminnan vaikuttavuutta ja jatkuvuutta tavoitteenaan vauhdittaa kehitystä kohti kansainvälistä vientiä.

Rahoitusta ei voi käyttää tutkimus- ja kehitystyöhön.

Rahoituksen vaiheet ja arviointikriteerit

Kasvumoottoreiden orkestrointia rahoitetaan tyypillisesti kahden vuoden jaksoissa enintään kuitenkin kymmenen vuoden ajan.

Ekosysteemin muodostavien yritysten sitouttaminen orkestrointihankkeeseen on välttämätöntä. Orkestroinnin käynnistysvaiheessa tulisi olla tyypillisesti vähintään 10 yritystä rahoittamassa hanketta.

Kasvumoottoreita arvioidaan seuraavasti:

Kriteerit käynnistysvaiheen ensimmäiselle rahoitusjaksolle

 • Kasvumoottorin suunnitellut vaikutukset liiketoimintaan, vientiin ja työpaikkojen syntyyn sekä investointeihin Suomessa
 • Tunnistetun liiketoimintakärjen globaali markkinapotentiaali
 • Kasvumoottorin kasvuvision haastavuus ja uskottavuus
 • Toimenpidesuunnitelman määrätietoisuus ja uskottavuus kasvumoottorin kehittämiseksi ja innovaatiotoiminnan vauhdittamiseksi
 • Kasvumoottorin orkestraattorin lisäarvo ja resurssit

Kriteerit käynnistysvaiheen seuraaville rahoitusjaksoille

 • Edellisen vaiheen tavoitteiden toteutuminen ja syntyneet tulokset vaikutuksineen
 • Seuraavien vaiheiden toimenpidesuunnitelman määrätietoisuus ja uskottavuus
 • Yksityiskohtainen toimenpidesuunnitelma kasvumoottorin kansainvälisestä yhteistyöstä, yhteistyöalustojen ja referenssien synnyttämisestä sekä muusta toimintaympäristön ja yhteistyön kehittämisestä
 • Kasvumoottorin orkestroijan rooli, johtamismalli, lisäarvo ja suunnitelma kasvumoottorin "omavaraisuudesta"

Ennen hakemuksen jättämistä, ota yhteyttä:

Markku Heimbürger
+358 50 5577 977, markku.heimburger (at) businessfinland.fi

Hakemus tehdään Business Finlandin asiointipalvelussa.

Liitä hakemukseen kasvumoottoriin keskeisesti osallistuvien yritysten sitoutumisilmoitukset, joista käy ilmi yritysten tavoitteet ja rooli kasvumoottorissa.

Raportointi

Projektin etenemisestä raportoidaan rahoituspäätöksessä ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Raportti ja kustannustilitys lähetetään asiointipalvelun kautta.

Hyväksyttävät kustannukset

Hyväksyttäviä kustannuksia voivat olla kustannukset, jotka aiheutuvat kasvumoottoriekosysteemin innovaatioyhteistyön lisäämisestä (sisältäen myös innovaatioyhteistyön markkinoinnin):

 • henkilöstökustannukset (yllä kuvattuun toimintaan suoraan osallistuvat ja siinä avustavat henkilöt)
 • hallintokustannukset, ml. konsultoinnin ja vastaavien palvelujen kustannukset, kun niitä on käytetty yksinomaan yllä kuvattua toimintaa varten
 • yllä kuvatusta toimintaan liittyvät yleiskustannukset.

Rahoituksen ehdot

Rahoitusta koskevat Business Finlandin Innovaatioklusterirahoituksen ehdot (pdf).

Innovaatioklusterin toiminnan rahoituksen hyväksyttäviä kustannuksia voivat olla yleisten ehtojen mukaiset klusterin toimintaan suoraan osallistuvan ja siinä avustavan henkilöstön palkat ja henkilösivukustannukset, matkakustannukset, ostetut palvelut ja aine- ja tarvikekustannukset, jotka liittyvät suoraan seuraaviin projektisuunnitelman mukaisiin klusterin toimintoihin:

 • Klusterin toiminnan edistäminen yhteistoiminnan helpottamiseksi, tietojen vaihto ja erikoistuneiden tai räätälöityjen yritystukipalvelujen tarjoaminen ja välittäminen
 • Klusterin markkinointi uusien yritysten tai organisaatioiden osallistumisen lisäämiseksi ja klusterin näkyvyyden parantamiseksi
 • Klusterin infrastruktuurin hallinnointi sekä koulutusohjelmien, työpajojen ja konferenssien järjestäminen tiedon ja osaamisen jakamiseksi sekä kansainvälisen yhteistyön edistämiseksi. Lisäksi hyväksyttäviä kustannuksia voivat olla klusterin toiminnasta suoraan aiheutuvat yleisten ehtojen mukaiset yleiskustannukset.

Innovaatioklusterin rakentamiseen ja uudistamiseen tarkoitetun rahoituksen hyväksyttäviä kustannuksia voivat olla projektisuunnitelman mukaiset aineellisen ja aineettoman omaisuuden hankintakustannukset. Aineellisella omaisuudella tarkoitetaan maa-alueita, rakennuksia ja laitoksia sekä koneita ja laitteita. Aineellisen omaisuuden hankintakustannukset kirjataan kustannusarvion kohtaan Laiteostot tai Laitevuokrat. Aineettomalla omaisuudella tarkoitetaan patentteja, lisenssejä, muita immateriaali-oikeuksia ja tietotaitoa. Aineettoman omaisuuden hankintakustannukset kirjataan kustannusarvion kohtaan Ostetut palvelut.

Useilla käyttäjillä on oltava oikeus käyttää klusterin tiloja, infrastruktuuria ja toimintoja läpinäkyvin ja syrjimättömin perustein. Klusterin infrastruktuurin käytöstä ja klusterin toimintoihin osallistumisesta perittävien maksujen on vastattava markkinahintaa tai kustannuksia. Yrityksille, jotka ovat rahoittaneet vähintään 10 prosenttia klusterin investointikustannuksista, voidaan myöntää etuoikeutettu käyttöoikeus suotuisammin ehdoin. Tällaisen etuoikeutetun käyttöoikeuden on oltava oikeassa suhteessa yrityksen maksamaan osuuteen investointikustannuksista ja käyttöoikeuden ehdot on julkistettava.

Klusterin infrastruktuurin käytöstä ja klusterin toimintoihin ja palveluihin osallistumisesta perittävät maksut ovat innovaatioklusterin saamaa tuloa, joka voidaan ottaa huomioon, kun maksettavaa enimmäistukea lasketaan. Rahoituksen saajan on seurattava klusterin toiminnasta aiheutuvia kustannuksia sekä klusterin infrastruktuurin ja palveluiden käytöstä sekä toimintoihin osallistumisesta veloitettavia maksuja. Niistä on raportoitava rahoittajalle kustannustilitysten ja väliraporttien yhteydessä. Seurannasta on käytävä ilmi, mikä osuus kokonaiskustannuksista kohdistuu innovaatioklusterin tarjoamien palveluiden tuottamiseen ja mikä osuus kokonaiskustannuksista kohdistuu innovaatioklusterin muihin kustannuksiin. Rahoittajalla on oikeus pienentää maksettavan rahoituksen määrää tai periä takaisin jo maksettua rahoitusta, jotta toimintatuen kokonaismäärää ei ylitetä projektin keston aikana.

Hyväksy rahoituspäätös asiointipalvelussa

Rahoituspäätöksen voi hyväksyä asiointipalvelussamme ilman erillistä lomaketta. Henkilöllä, joka hyväksyy päätöksen yrityksen puolesta, tulee olla yrityksen nimenkirjoitusoikeus. Hyväksyjän tulee kirjautua asiointipalveluun Suomi.fi-tunnistautumisen kautta, jotta nimenkirjoitusoikeus saadaan vahvistettua. Rahoituspäätös astuu voimaan vasta, kun päätös on hyväksytty asiointipalvelussa.

Asiointipalveluun