Finansiering för orkestrering av tillväxtmotor

Nya ansökningar kommer inte längre att accepteras

Business Finlands bidragsbefogenhet anslås i statsbudgeten till forsknings- och utvecklingsverksamhet, vilket minskar möjligheterna att använda medlen för andra ändamål. Av denna anledning kommer finansieringen av nya tillväxtmotororkestreringsprojekt att stoppas tills vidare. Den sista ansökningsdag är den 29 januari 2024.

Ytterligare etapper som ingår i projektplanerna för orkestreringsprojekt som redan har finansierats kan finansieras efter gottfinnande, om de har framskridit enligt sina mål. Dessa ytterligare medel söks genom en projektförändring.

Vad?

Finansieringen är avsedd för en målinriktad och målmedveten utveckling av ett företagsdrivet innovationssamarbete inom ett ekosystem. Finansieringen är ett bidrag vars sammanlagda andel av de totala kostnaderna kan uppgå till högst 50 %.

För vem?

Finansieringen är avsedd för ett företag, en förening eller en stiftelse som bildar ett nätverk av aktörer kring ett spetstema och som för utvecklingen av ekosystemet framåt i riktning mot ett gemensamt mål. I undantagsfall kan även en forskningsorganisation eller en annan offentlig aktör få finansiering, men de omfattas av samma finansieringsbestämmelser som en privat aktör.

När? 

När en grupp företag och andra aktörer har identifierat ett tema som har en global marknadspotential för en ny exportverksamhet värd minst 1 mrd euro och vilket kräver samarbete för att uppnås. Företagen är villiga att dela med sig av den information och de kunskaper som samarbetet kräver inom på förhand avtalade gränser.

Idén skall kunna bearbetas till en tydlig gemensam tillväxtvision och detaljerad åtgärdsplan. Ansökningstiden är i regel fortlöpande.

Till vad kan finansiering användas? 

Syftet med finansieringen är att utveckla innovationssamarbetet inom ekosystemet. Med finansieringen aktiverar orkestratorn nätverket att bygga gemensamma forsknings-, pilot- och demonstrationsprojekt och verksamhet även internationellt.

Tillväxtmotorns orkestrator kan med finansieringen exempelvis stärka ekosystemets nätverk och informationsutbyte, utvidga det internationella samarbetet inom ekosystemet, förbättra verksamhetens synlighet samt utveckla dess effektivitet och kontinuitet i syfte att påskynda utvecklingen i riktning mot internationell export.

Finansieringen kan inte användas till forsknings- och utvecklingsarbete.

Finansieringens skeden och bedömningskriterier

Orkestrering av tillväxtmotorer finansieras normalt sett i perioder om två år, dock i högst tio år.

Det är nödvändigt att engagera företagen som bildar ekosystemet i samordningsprojektet. I uppstartsskedet ava samordningens orkestreringen bör det normalt sett vara minst tio företag som finansierar projektet.

Tillväxtmotorerna bedöms enligt följande:

Kriterier för den första finansieringsperioden i uppstartsskedet

 • Tillväxtmotorns planerade effekter på affärsverksamheten, exporten och nya arbetsplatser samt på investeringar i Finland
 • Global marknadspotential för det identifierade spetsföretaget temat
 • Utmaningsnivån och trovärdigheten hos tillväxtmotorns tillväxtvision
 • Åtgärdsplanens målmedvetenhet och trovärdighet för att utveckla tillväxtmotorn och påskynda innovationsverksamheten
 • Mervärde och resurser hos tillväxtmotorns samordnare

Kriterier för följande finansieringsperioder i uppstartsskedet

 • Måluppnåelse i det föregående skedet och resultaten inklusive deras effekter
 • Målmedvetenhet och trovärdighet hos åtgärdsplanen i följande skeden
 • Detaljerad åtgärdsplan för internationellt samarbete inom tillväxtmotorn, upphov till samarbetsplattformar och referenser samt annan utveckling av verksamhetsmiljön och samarbetet
 • Tillväxtmotorsamordnarens roll, ledningsmodell, mervärde och plan för tillväxtmotorns "soliditet"

Innan du lämnar in ansökan, ta kontakt:

Markku Heimbürger

+358 50 5577 977, markku.heimburger (at) businessfinland.fi


Ansökan görs i Business Finlands nätservice.

Bifoga en projektplan (se bifogad anvisning, på finska) samt förbindelseanmälningar från företag som centralt deltar i tillväxtmotorn med information om företagens mål och roll i tillväxtmotorn.

Rapportering

Hur projektet framskrider ska rapporteras enligt den tidtabell som anges i finansieringsbeslutet. Rapporten och en kostnadsredovisning skickas in via nätservicen.

Godtagbara kostnader

Godtagbara kostnader kan vara kostnader som uppstår av ett utökat innovationssamarbete inom tillväxtmotorekosystemet (inkluderar även marknadsföring av innovationssamarbetet):

 • personalkostnader (personer som direkt deltar i eller är behjälpliga i ovan beskrivna verksamhet)
 • förvaltningskostnader, bl.a. kostnader för konsultering och motsvarande tjänster, när de använts enbart för ovan beskrivna verksamhet
 • allmänna kostnader i anknytning till ovan beskrivna verksamhet.

Villkor for finansiering

För finansiering gäller Finansiering av innovationkluster.

Godtagbara kostnader för finansiering av innovationsklustrets verksamhet kan vara löner och lönebikostnader enligt de allmänna villkoren för personal som deltar direkt i eller är behjälplig i klustrets verksamhet, resekostnader, köpta tjänster och kostnader för material och förnödenheter i direkt anknytning till följande klusterfunktioner enligt projektplanen:

 • Främjande av klustrets verksamhet för att underlätta samarbetet, informationsutbytet och tillhandahållandet och förmedlingen av specialiserade eller skräddarsydda företagsstödtjänster
 • Marknadsföring av klustret för att öka nya företags eller organisationers deltagande och förbättra klustrets synlighet
 • Förvaltning av klustrets infrastruktur samt anordnande av utbildningsprogram, workshopar och konferenser för att dela med sig av information och kunskaper samt för att främja det internationella samarbetet. Godtagbara kostnader kan dessutom vara allmänna kostnader i enlighet med de allmänna villkoren som uppstår direkt av klustrets verksamhet.

Godtagbara kostnader för finansiering avsedd för uppbyggande och förnyande av ett innovationskluster kan vara kostnader för införskaffning av materiella och immateriella tillgångar enligt projektplanen. Med materiell tillgång avses markområden, byggnader och anläggningar samt maskiner och utrustning. Kostnaderna för införskaffning av materiell tillgång bokförs under kostnadskalkylens punkt Inköp av utrustning eller Utrustningshyror. Med immateriell tillgång avses patent, licenser, andra immaterialrätter och know-how. Kostnaderna för införskaffning av immateriell tillgång bokförs under kostnadskalkylens punkt Köpta tjänster.

Flera användare ska ha rätt att använda klustrets lokaler, infrastruktur och funktioner på transparenta och icke-diskriminerande grunder. Avgifterna som uppbärs för användning av klustrets infrastruktur och deltagande i klustrets funktioner ska motsvara marknadspriset eller -kostnaderna. Företag som har finansierat minst 10 % av klustrets investeringskostnader kan beviljas prioriterad användningsrätt på gynnsammare villkor. Sådan prioriterad användningsrätt ska stå i rätt proportion till den andel av investeringskostnaderna som företaget betalat och villkoren för användningsrätten ska offentliggöras.

De avgifter som tas ut för användning av klusterinfrastrukturen och för deltagande i klusteraktiviteter och klustertjänster är inkomst för innovationsklustret, vilken kan beaktas vid beräkningen av det maximistöd som ska betalas ut. Finansieringsmottagaren ska följa de kostnader som orsakas av klustrets verksamhet och de avgifter som tas ut för användningen av klustrets infrastruktur och tjänster samt för deltagandet i aktiviteterna. De ska rapporteras till Finansiären i samband med kostnadsredovisningar och mellanrapporter. Övervakningen ska visa den andel av de totala kostnaderna som hänför sig till produktion av tjänster som tillhandahålls av innovationsklustret och den del av de totala kostnaderna som hänför sig till innovationsklustrets övriga kostnader. Finansiären har rätt att minska det belopp som ska betalas ut eller att återkräva redan utbetalda medel, så att det totala beloppet på driftsstödet inte överskrids under projektets löptid.

Nätservice

Nätservicen är en säker tjänst där du hittar all information kring ditt projekt. När du fyller i en ny ansökan får du alla tjänster i nätservicen till ditt förfogande.

Till nätservice