Nyhet 17.07.2023

Söker du information om Business Finlands företagsfinansiering?

Hur fattas beslut om finansiering? Hur övervakas användningen av finansieringen? Hur övervakas Business Finland? Här är sex punkter om Business Finlands företagsfinansieringspraxis. Du kan också läsa mer om de projekt som finansierats av Business Finland i vår öppna finansieringsdatabas.

1. Varför kan företag få olika mycket finansiering från Business Finland?

Business Finlands expertis och finansieringstjänster är avsedda för företag som söker djärv tillväxt och förnyelse på den internationella marknaden. Business Finlands finansiering är alltid behovsprövad och baseras på företagets plan, resurser och förmåga att genomföra det projekt som ska finansieras. Omfattningen av affärsutvecklingsprojekten och den beviljade finansieringen varierar, eftersom företagen har olika möjligheter och behov av att genomföra forsknings- och produktutvecklingsprojekt.  

Business Finlands finansieringstjänster

2. Hur rapporterar företag sin användning av finansiering till Business Finland?

Det finansierade projektets framskridande och användningen av finansieringen följs upp med hjälp av mellanrapporter. I slutet av projektet skickar företaget en rapport till Business Finland inom fyra månader efter att projektet avslutats.

I rapporten beskriver företaget

  • Vilken påverkan projektet har haft på verksamheten
  • Vad som gjorts och hur projektet har genomförts jämfört med den plan som godkänts av Business Finland
  • Vilka kostnader genomförandet av projektet har orsakat jämfört med kostnadsberäkningen i projektplanen i den ansökan som Business Finland har godkänt.

Utbetalningen av bidraget förutsätter att projektet har genomförts i enlighet med projektplanen och i enlighet med finansieringsbeslutet och finansieringsvillkoren.

Anvisningar för rapportering 

3. Hur övervakas och kontrolleras ett enskilt företags användning av pengar?

Business Finland betalar finansieringen i flera rater. Betalningen av finansieringen beror på vilken typ av finansiering som beviljats företaget. Till exempel ett bidrag och ett lån har olika finansieringsvillkor. I vissa finansieringsformer kan företaget få ett förskott när finansieringen har beviljats. Resten av finansieringen betalas först när företaget har lämnat in den slutliga projektrapporten till Business Finland och rapporten och projektkostnaderna har godkänts av en expert från Business Finland.

Kostnaderna skall bokföras i företagets räkenskaper som betalda när den slutliga projektrapporten och kostnadsredovisningen lämnas in. Företagets revisor skall intyga att kostnaderna har uppkommit för projektet.

Business Finland kan utföra en kostnadsrevision på ett pågående projekt. Utöver den vanliga projektuppföljningen kan Business Finland också utföra en mer detaljerad efterföljande uppföljning för vissa projekt. De projekt som är föremål för en uppföljningsrevision väljs slumpmässigt eller baserat på en riskbedömning, eller när det finns anledning att misstänka oegentligheter.

Syftet med uppföljningsrevisionen är att säkerställa att det arbete för vilket kostnader har redovisats till Business Finland under projektperioden har utförts och att arbetet har följt finansieringsvillkoren.

Business Finland gör också bakgrundskontroller av sina kunder för att förhindra t.ex. penningtvätt och stöd för olaglig och oetisk verksamhet.

4. Hur övervakas verksamheten i Business Finland?

Business Finland är en offentlig organisation som lyder under arbets- och näringsministeriet. Business Finlands verksamhet grundar sig på Business Finland-lagen. Business Finland och arbets- och näringsministeriet ingår årligen ett resultatavtal, vars utveckling Business Finland regelbundet rapporterar till ministeriet.

Syftet med Business Finlands interna kontroll är att säkerställa att dess ekonomi och verksamhet följer lagen. Business Finland övervakar användningen av sin finansiering och kvaliteten på sin egen verksamhet genom regelbundna revisioner. Vid kvalitetsrevisionerna bedöms kvaliteten på beredningen av finansieringsbeslut och kvaliteten på uppföljningen under projektets gång.

Statens revisionsverk (VTV) granskar lagenligheten i statens ekonomiförvaltning och utför även revisioner av Business Finlands verksamhet.

Resultatstyrning dokument (på finska)

5. Vad händer om finansieringen missbrukas ?

Business Finland har möjlighet att avbryta finansieringen, underkänna redovisade kostnader eller återkräva finansiering om kostnaderna för projektet inte överensstämmer med finansieringsvillkoren, finansieringen har använts för ett annat ändamål än det för vilket den beviljades eller finansieringsvillkoren inte har uppfyllts. Vid misstanke om missbruk av finansiering kan Business Finland vid behov lämna in en begäran om utredning till polisen.

6. Hur fattas finansieringsbesluten och hur säkerställs oberoendet?

Besluten bedöms på basis av de uppgifter som lämnats i ansökan, projektplanen och företagets ekonomiska uppgifter. Flera personer är involverade i behandlingen, beslutsfattandet och uppföljningen av finansieringsansökan. Besluten fattas på föredragning, dvs. beslutsfattaren och den som bereder beslutet är olika personer. 

Business Finland tar frågorna om experters tillhörighet och jäv på största allvar. Business Finland har antagit en uppförandekod som förhindrar att klientarbete utförs i en ledande position, såsom styrelseledamot eller VD. Business Finlands personal utbildas regelbundet i frågor som rör anknytning och jäv. Varje anställd med kundkontakt har en skyldighet att vara medveten om situationer där intressekonflikter kan uppstå och att alltid avstå från att hantera sådana frågor. Sådana situationer inkluderar till exempel ansökningar från närstående parter. Business Finland har förbundit sig att ta itu med oegentligheter och det är varje anställds skyldighet att rapportera misstänkta oegentligheter.

Business Finlands Code of Conduct (pdf)

Ta reda på mer om Business Finlands företagsfinansiering

Finansiering som beviljats och betalats av Business Finland publiceras i Business Finlands öppna finansieringsdatabas. Du kan se de finansiella uppgifterna för ett enskilt företag under fliken "Kunder".

Business Finlands finansieringsdatabas (på finska)
Information av Business Finland finansiering