30/9

Ansökan 4.4.-30.9.2022

Ansökan om finansiering till stöd för förnyelse, hållbar tillväxt och digitalisation i kreativa branscher

   

Mer information

Enskilda företags projekt:
Kontakta vår kundservice och lämna ett meddelande med koden "RRF – ansökan om innovationsfinansiering för kreativa branschen". En av våra sakkunniga kontaktar dig så snart som möjligt.

Gemensamma projekt:
aki.parviainen (at) businessfinland.fi

Ansökan

Se hela ansökningstexten (pdf).

Finansieringsansökan genomförs av Finlands program för hållbar tillväxt, som är en del av Europeiska unionens återhämtningsinstrument RRF (Recovery and Resilience Facility). Programmets syfte är att bygga upp ett miljövänligare och mer digitalt samhälle.

Business Finland startar sin andra ansökningsprocess för finansiering av forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (FUI) inom företag och forskningsorganisationer. Målet är att på ett långsiktigt sätt öka den kreativa ekonomins FUI-intensitet samt stärka samarbetet mellan företag och forskningsorganisationer inom den kreativa ekonomin och på så sätt främja förnyelsen av den kreativa ekonomin. Finansieringen riktas särskilt till projekt som förnyar företagens digitala verksamhetsmiljö och främjar den gröna övergången.

Finansieringen ska särskilt främja följande teman:

  • kreativt innehåll som service
  • utvecklingsprojekt med anknytning till produktion av den audiovisuella branschens format

De projekt som finansieras under ansökningstemat Kreativt innehåll som service utvecklar nya koncept baserade på digitala lösningar som lyfter service i fokus och tillför genuint nytt mervärde till kundupplevelsen. De bästa projekten uppnår en så intuitivt genomförd upplevelse att den känns som ett äventyr. Särskild uppmärksamhet fästs vid idéernas nyhet, intäktsmodell och konkurrensfördel i förhållande till befintliga lösningar. Innehållen som tillhandahålls som service kan bestå av olika kreativa innehåll från olika näringsgrenar, såsom litteratur, media, spelbranschen, evenemang, mode och musik. Det är viktigt att projekten är betydligt kommersiellt skalbara och att de i tillräckligt hög grad baserar sig på att utnyttja digitala möjligheter som en konkurrensfördel. Projekten får inte omfatta faktisk innehållsproduktion.

När det gäller Utvecklingsprojekt med anknytning till produktion av den audiovisuella branschens format beviljas finansiering för sådana utvecklingsprojekt i branschen där det skalbara innehållskonceptet produceras av en ny prototyp som genomförts på ett sätt som skapar konkurrensfördelar. Konkurrensfördelar kan exempelvis uppnås genom ett nytt skalbart verktyg eller en skalbar produktionsmetod. Prototypen kan exempelvis vara ett pilotavsnitt av en TV-serie och/eller en formatbibel som utnyttjar den här nya metoden.

Hurdana projekt kan man söka finansiering för?

Enskilda företags projekt

De godkända totalkostnaderna för ett projekt som finansieras är högst 100 000 euro. Business Finland beviljar företaget 50 procent av de godkända totalkostnaderna i bidrag, vilket innebär att bidragets maximibelopp är 50 000 euro. Finansieringen är de minimis-stöd.

Gemensamma projekt

  • Co-Innovation Light – modell för gemensamma projekt

Business Finland kan bevilja finansiering för gemensamma projekt mellan företag och forskningsorganisationer. Alla parter ansöker separat om finansiering för de kostnader som hänför sig till deras respektive andel.

De totala godkända kostnaderna för parallella utvecklingsprojekt för företag får uppgå till högst 100 000 euro och finansieras med högst 50 000 euro de minimis-stöd.

  • Forskningsprojekt

I ansökan kan finansiering också beviljas för forskningsprojekt som genomförs av forskningsorganisationer. Den sökande kan vara en eller flera forskningsorganisationer tillsammans. Alla deltagande parter ansöker separat om finansiering för de kostnader som hänför sig till deras respektive andel.

Hur ansöker man om finansieringen?

Kontakta alltid Business Finland först. När du diskuterar med oss innan du lämnar in din ansökan kan du gå vidare snabbare.

Enskilda företags projekt: kontakta vår kundservice och lämna ett meddelande med koden "RRF – ansökan om innovationsfinansiering för kreativa branschen". En av våra sakkunniga kontaktar dig så snart som möjligt.

Forsknings- och samprojekt: aki.parviainen (at) businessfinland.fi

Till ansökan fogas en projektplan. Om du inte har en färdig projektplan kan du använda vår projektplansmall som ram: Tempo projektplan hjälp och mall (docx)

Fyll i grundläggande information om den sökande och ansökan i Business Finlands nätservice.

Ansökningstidtabel

  1. Ansökningstiden för gemensamma projekt inleds den 4 april 2022 och avslutas den 16 september 2022.
  2. Ansökningstiden för enskilda företag inleds den 1 juni 2022 och ansökningarna ska lämnas in senast den 30 september 2022.

För företag kommer ansökningstiden att avbrytas från 20 juni till 31 juli på grund av ett avbrott i Tempo ansökningstjänst.

Obs! Det kan bli en försening med att svara på frågor från 20 juni till 31 juli på grund av semesterperioden.

Vid behov kan en andra ansökningsomgång öppnas våren 2023. Beslut om detta och den tillämpliga genomförandemodellen fattas före utgången av 2022.

Projekt som i denna ansökan finansieras via Finlands program för hållbar tillväxt (RRF) ska slutföras senast i december 2025.

Bekanta dig med Finlands program för hållbar tillväxt

 

#HållbarTillväxt

 

Tekstin järjestystä muokattu 6.4.2022