29/9

Utlysning 6.3.-29.9.2023

Finansieringsansökan för att stödja tillväxt och förnyelse inom kreativ ekonomi

Ansökan om finansiering avslutas den 29 september 2023.

 

Mer information

 

Separata ansökningar:
• Co-Research-forskningsprojekt: aki.parviainen (at) businessfinland.fi
• Pilot- och försöksprojekt: personen utses senare

Kontinuerlig ansökan:
• Företagsprojekt: olli.sinerma (at) businessfinland.fi
• Co-Innovation-projekt: aki.parviainen (at) businessfinland.fi

Syftet är att långsiktigt öka den kreativa ekonomins FoUI-intensitet och stärka samarbetet mellan företag och forskningsorganisationer. Detta kommer att främja förnyelsen av den kreativa ekonomin och förmågan att eftersträva skalbar tillväxt i affärsverksamheten.

Informationsträff 21.3.2023 kl 9.30-10.20 (på finska)

Informationstillfället spelas in. Länken till inspelningen och materialet finns på den här sidan.

Anmäl dig till ansökningsinfon och boka tid för sparring (på finska)

Ansökan

Se hela ansökningstexten på engelska (pdf)

Finansieringen ska särskilt främja följande teman:

 • Framgångshistorier om kreativa cross-sector-innehåll med hjälp av IP-kompetens
  I de forskningsprojekt som finansieras behandlas forskningsfrågor i anslutning till produktionsprocessen, idékläcknings-/konceptualiseringsprocessen och kommersialiseringsprocessen för olika typer av (vanligtvis digitala) innehåll. I företagens projekt undersöks och utvecklas nya lösningar som behövs för produktions- och kommersialiseringsprocessen samt för demonstrationer för att kunna utnyttja kreativt innehåll i andra vertikaler (t.ex. från litteratur till AV-produktioner och/eller spel). I båda fallen är det viktigt att de lösningar som ska utvecklas får betydande kommersiellt skalbara möjligheter. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt idéns nyhet, intäktsmodell och målinriktat utnyttjande av IP-kompetens samt den konkurrensfördel som uppnås i förhållande till befintliga lösningar.

 • Den kreativa ekonomins hävstångseffekt inom olika branscher
  Finansiering kan beviljas forskningsprojekt som undersöker och utvecklar nya möjligheter till hävstångseffekt genom kreativa kunskaper och metoder för att uppnå konkurrensfördelar inom så kallade etablerade branscher. I företagsprojekt kan finansiering beviljas andra företag än företag inom traditionella kreativa branscher som skaffar sig kreativa tjänster och kunskaper för att öka sin konkurrenskraft till exempel genom förnyade verksamhetsmodeller och FoUI-processer. Det viktigaste är att utvecklingen av de lösningar som ska testas är affärsmässigt målinriktad och innebär en möjlighet att uppnå en betydande konkurrensfördel. Man betonar också att man bör utnyttja de digitala möjligheterna på ett tillräckligt sätt.

 • Nya möjligheter inom CreaTech-området
  Finansiering kan beviljas till forskningsprojekt som söker ny kompetens, där möjligheterna som framtidens immersiva lösningar erbjuder kombineras med en fördjupad förståelse av kunderna till vinstgivande affärsmodeller och genomförandehelheter inom den kreativa ekonomin. I företagens projekt prioriteras forskning och utveckling av ovan beskrivna lösningar, målinriktad testning av dessa samt utarbetande och utformning av en vägkarta som syftar till affärsverksamhet. Det väsentliga är att lösningarna får betydande kommersiellt skalbara möjligheter. Särskild uppmärksamhet fästs vid idéernas nyhet, intäktsmodell och konkurrensfördel i förhållande till befintliga lösningar.


Vilken typ av projekt kan jag ansöka om finansiering för?

Genomförandehelheten består av två separata ansökningar samt en kontinuerlig ansökan:

Separata ansökningar
 • I ansökan avseende Co-Research-forskningsprojekt kan finansiering beviljas för forskningsprojekt som genomförs av forskningsorganisationer. Den sökande kan vara en eller flera forskningsorganisationer tillsammans.

  Alla deltagande parter ansöker separat om finansiering för de kostnader som hänför sig till deras respektive andel. Finansieringsnivån är antingen 60 eller 70 procent.

 • Pilot- och försöksprojekt
  De godtagbara totala kostnaderna för ett utvecklingsprojekt som finansieras får uppgå till högst 200 000 euro. Bidrag beviljas till 50 procent av de godtagbara kostnaderna och uppgår därför till högst 100 000 euro. Finansieringen är de minimis-stöd.

  Närmare beskrivningar och tilläggsinformation publiceras senast 31.5.2023. I juni 2023 ordnas en informationsträff om ansökan.

 Kontinuerlig ansökan

 • Forskningsmässiga företags- eller samprojekt
  I ansökan finansieras nytt kreativt forskningsarbete inom ovannämnda teman med bidrag som inriktas på företagens oberoende forskningsprojekt eller Co-Innovation-projekt som genomförs tillsammans med forskningsorganisationer.

  Projektens storlek är inte begränsad. Bidragets storlek beror på företagets storleksklass och kan uppgå till antingen 40 procent (stora företag) eller 50 procent (små och medelstora företag). Finansieringsnivån för forskningsinstitut är 70 eller 80 procent.

Hur ansöker jag om finansiering?

Kontakta alltid Business Finland först. När du diskuterar med oss innan du lämnar in din ansökan kan du gå vidare snabbare.

Forskningsmässiga företagsprojekt: olli.sinerma (at) businessfinland.fi

Pilot- och försöksprojekt: en kontaktperson utses före 31.5.2023.

Samprojekt (Co-Innovation eller Co-Research): aki.parviainen (at) businessfinland.fi

Till ansökan fogas en projektplan. Om du inte har en färdig projektplan kan du använda vår projektplansmall som ram: Anvisning och mall för Tempo-projektplan (på finska).

Fyll i grundläggande information om den sökande och ansökan i Business Finlands nätservice.

Ansökningstidtabell

 1. Co-Research-forskningsansökan startar 6.3.2023 och avslutas 31.8.2023.
 2. Ansökningar från företag eller företag och forskningsorganisationer inom ramen för kontinuerlig ansökan kan lämnas in från och med 6.3.2023 och ska lämnas in senast 15.9.2023.
 3. Ansökan avseende pilot- och försöksprojekt inleds 1.8.2023 och ansökningarna ska lämnas in senast 29.9.2023.

Projekt som i denna ansökan finansieras via Finlands program för hållbar tillväxt (RRF) ska slutföras senast i december 2025.

#HållbarTillväxt