EUREKA samarbete

EUREKAs företagsledda, marknadsbaserade forsknings- och utvecklingsprojekt går ut på att utveckla globalt konkurrenskraftiga produkter, processer och tjänster för civila ändamål.

Om EUREKA

Inom EUREKAs projekt har företag möjlighet att internationalisera sin verksamhet och utveckla sina produkter i samarbete med europeiska aktörer. EUREKA är ett bra alternativ särskilt för små och medelstora företag som håller på att internationalisera sin verksamhet och utveckla sin teknik och som snabbt och smidigt vill komma igång med samarbete.

EUREKAs projektsamarbete kan utnyttjas av europeiska företag, forskningsinstitut och högskolor. Också länder utanför Europa medverkar aktivt i projekten.

Deltagarna planerar och genomför projekten på egna villkor och kommer överens om hur resultaten ska utnyttjas. Var och en skaffar finansiering från nationella källor, i Finland i första hand via Business Finland. Ett godkännande av EUREKA förbättrar i många länder möjligheterna att få offentlig FoU-finansiering.

EUREKA-projekten snabbar upp processen med att kommersialisera produkter eller tjänster och inta nya marknader i och med att alla parter – från leverantör till kund – deltar i samarbetet. Efter att ett projekt slutförts övergår utvecklingssamarbetet ofta på ett naturligt sätt i marknadsföringssamarbete.

Finland är ordförandeland för EUREKA 2017–2018 , mera om ordförandeskapets teman på EUREKA-sidorna. Ordförandeskapet kulminerar i ett stort innovationsevenemang i Helsingfors 22-24 maj.

Välkommen att knyta de rätta kontakterna med internationella toppföretag och aktörer. Konferensen är öppen för företag och andra intresserade av innovation.

Projektformer

EUREKA-projekten genomförs inom klustren, under tematiska paraplyer, som individuella projekt eller som Eurostars-projekt.

Kluster

Kluster bildas på initiativ av Europas spetsindustri i syfte att uppfylla betydande internationella mål i branschen i fråga. Inom klustren tar man fram generiska tekniker med stor betydelse för den europeiska konkurrenskraften. Till största delen hänför sig klustren till IKT-området, men under den senaste tiden har kluster bildats också i anslutning till energi och bioteknik. Kluster är långvariga, omfattande helheter i likhet med Business Finland program. Business Finland deltar ofta parallellt med industrin i klustrens verksamhet och utvärderingen av förslag till klusterprojekt tillsammans med andra offentliga finansiärer i Europa.

Paraplyer

Paraplyer är tematiska nätverk bestående av offentliga aktörer och experter från olika branscher. De anordnas i syfte att förstärka konkurrenskraften inom ett visst teknologiområde eller en viss affärssektor. Paraplyer främjar uppkomsten av individuella projekt genom att de på sina webbplatser informerar om samarbetsmöjligheter och anordnar samarbetsmöten. Business Finland deltar i många paraplyer tillsammans med andra offentliga finansiärer i Europa.

Individuella projekt

Individuella projekt leds i allmänhet av ett företag och ska ha deltagare från minst två EUREKA-länder. Projekten är inriktade på forskning och utveckling, baserar sig på företagens behov och ligger nära till marknaden.

Eurostars är EUREKA-nätverkets och EU:s gemensamma finansieringsprogram för små och medelstora tillväxtföretag som bedriver FoU-arbete.

Hur delta i projekten?

Förutom europeiska företag kan forskningsinstitut och högskolor delta i de olika projektformerna inom EUREKA. EUREKA-projekten genomförs inom klustren, under tematiska paraplyer, som individuella projekt eller som Eurostars-projekt.

Kluster

Inom klustren anordnas projektutlysningar i två steg, som publiceras på klustrens webbplatser. Projektförslagens innehåll utvärderas på internationell nivå. Finansieringsansökningarna behandlas och utvärderas också på nationellt plan.

Klusterbyråerna anordnar särskilda dagar för beredningen av projektförslag. Till dessa evenemang kallas representanter för företag och forskningsinstitut som är intresserade av projektsamarbete för att hitta idéer och förädla projektförslag samt bilda konsortier.

Kortfattade projektförslag inlämnas till klusterbyrån inom en angiven tidtabell. Efter att förslagen utvärderats ska aktörerna bakom de projekt som gått vidare lämna in en detaljerad projektplan.

Projektplanen utvärderas på internationell nivå och de projekt som antagits till klustret får ett godkännande av EUREKA. Därefter kan deltagarna ansöka om offentlig finansiering för sina andelar från nationella källor, i Finland från Business Finland.

Business Finland deltar parallellt med industrin i klustrens verksamhet och utvärderingen av projektförslagen tillsammans med andra offentliga innovationsfinansiärer i Europa. Närmare information fås av respektive klusters finländska kontaktpersoner på Business Finland.

Individuella projekt

Ansökningar för individuella projekt kan gälla vilket ämnesområde som helst och de kan inlämnas när som helst. EUREKA godkänner ansökningarna fyra gånger per år.

Projekten leds i allmänhet av ett företag som sammanställer en internationell projektgrupp. Deltagarna ska komma från minst två EUREKA-länder. Projektledaren svarar för att en projektbeskrivning utformas och levereras till den nationella EUREKA-byrån. För att projektet ska kunna godkännas av EUREKA behövs förutom en projektbeskrivning och ett samarbetsavtal ett positivt finansieringsbeslut från Tekes eller en bekräftelse om att deltagaren organiserar finansieringen själv.

En fullständig projektansökan ska lämnas in för slutlig handläggning vid EUREKA inom den angivna tidtabellen. I Finland handläggs projektansökan av EUREKA-byrån på Tekes, som ger anvisningar om beredningen av projektet och ansökan om offentlig finansiering. Ansökningsblanketter finns på adressen www.eurekanetwork.org.

Tematiska paraplyer syftar till att skapa individuella projekt inom respektive bransch.

Finansiering

Finländska företag och forskningsinstitut kan för sina EUREKA-projekt söka finansiering från Business Finland eller delta i projekt på egen bekostnad. Business Finland finansierar projekten i enlighet med sina normala principer för FoU-finansiering.

Finansieringsförhandlingarna ska med fördel inledas samtidigt som EUREKA-beredningen. Samarbetspartnernas situation ska utredas i god tid, eftersom tillgången till offentlig finansiering varierar från land till land. I många länder kan ett godkännande från EUREKA förbättra projektets möjligheter till offentlig finansiering.

Små och medelstora företag kan söka finansiering för beredningen av sina EUREKA-projektförslag från TE-centralerna, om förslagen förväntas uppfylla EUREKAs kriterier.

Kluster

Klustren beviljar ett EUREKA-godkännande till de projekt som klarar sig bäst i utvärderingen. Därefter kan deltagarna ansöka om offentlig finansiering för sina andelar från nationella källor. Finländska aktörer medverkar aktivt i IKT-klustrens projekt inom EUREKA. Närmare 90 procent av Business Finland finansiering av EUREKA-projekt riktar sig till klusterprojekt.

Inom ramen för klusterprojekt finansierar Business Finland i allmänhet parallella projekt som handhas av företag och forskningsinstitut, varvid varje deltagare ska lämna en egen ansökan till Business Finland. Utöver Business Finlands normala finansieringskriterier gäller följande kriterier för EUREKAs klusterprojekt:

högst 1/3 av budgeten för den finska konsortium kan gälla offentlig forskning utöver forskningsorganisationen ska två eller flera företag delta i projektet forskningsorganisationen uppmuntras inte att bli projektledare Individuella projekt

Business Finland finansierar i regel endast företag i marknadsbaserade, företagsledda individuella projekt. Forskningsorganisationer kan delta som underleverantörer.

EUREKA-byrån i Finland

Business Finland
Porkalagatan 1, Gräsvik, Helsingfors