Siirry sisältöön

31/3

Haku 1.2.-31.3.2023

Deep Tech Accelerator -pilot-rahoitushaku

Pilot-rahoitushaku deep tech -startupin kansainvälisen liiketoiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen.

Lisätietoja

Heikki Hannula
heikki.hannula (at) businessfinland.fi
puh. +358 50 5577 857


Jaana Rantanen
jaana.rantanen (at) businessfinland.fi
puh. +358 50 3962 923

Haku on päättynyt!

Deep tech – eli syväteknologiastartupit – luovat ainutlaatuisia innovaatioita, joilla voidaan ratkaista tämän päivän maailmanlaajuisia ongelmia. Ne hyödyntävät tutkimuksessa syntyneitä tuloksia ja immateriaalioikeuksia kehittäessään esim. uusia tapoja tuottaa materiaaleja, parantaa sairauksia tai hidastaa ilmastonmuutosta. Deep tech -startupeilla on merkittävä kasvupotentiaali ja mahdollisuus mullistaa kokonaisia toimialoja.

Deep tech -startupeilla kaupallistamisvaihe on yleensä huomattavasti pidempi ja riskipitoisempi kuin muilla yrityksillä. Sen vuoksi uusien menestystarinoiden kehittymistä on tärkeätä tukea erityisesti kriittisessä liiketoiminnan alkuvaiheessa. Business Finland haluaa edistää tutkimustulosten hyödyntämistä vahvemmin startup-yritysten liiketoiminnassa sekä erityisesti nopeuttaa deep tech -startupien markkinoille menoa ja skaalautuvan kansainvälisen liiketoiminnan käynnistämistä nykyistä nopeammin. Tätä tarkoitusta varten Business Finland on päättänyt kokeilla uutta deep tech -startupeille suunnattua Deep Tech Accelerator -rahoitusta.

Deep Tech Accelerator (DTA) -rahoituksen pilottihaku

Deep Tech Accelerator -rahoitus on suunnattu alle viisivuotiaille jo toimintansa käynnistäneille startupeille, jotka on perustettu kaupallistamaan uusimpia tutkimustuloksia- ja osaamista. Tutkimustoimintaan perustuvat immateriaalioikeudet ja osaaminen ovat keskeisiä kohdeyritysten arvonluonnin, markkinapotentiaalin ja kilpailukyvyn kannalta. Yritykset ovat vielä varhaisessa tuotekehitysvaiheessa ja niiden toimintaan liittyy suuri teknologian ja markkinoille menon riski. Yrityksillä on tyypillisesti korkeat tuotekehityspanostukset ja tuotekehitysprojekti käynnissä. Yritys tavoittelee usein suurta yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja pyrkii ratkaisemaan merkittäviä globaaleja ongelmia.

Rahoituksen tavoitteena on auttaa deep tech -startupeja pääsemään markkinoille nopeammin. Tässä keskeisinä tehtävinä ovat markkina- ja asiakasymmärryksen kasvattaminen ja kehitettävän ratkaisun sovittaminen näihin tarpeisiin, toimenpiteet tiimin vahvistamiseksi, ratkaisuun ja yritykseen liittyvät tehtävät myyntikelpoisuuden saavuttamiseksi, immateriaalioikeuksien suunnitelmallinen hyödyntäminen sekä rahoituksen suunnittelu ja hankinta. DTA-rahoituksella ei voi tehdä tuotekehitystä, vaan se tapahtuu erillisissä tuotekehitysprojekteissa.

Pilotin aikana Business Finland analysoi, täyttääkö DTA-rahoitus sille asetettuja tavoitteita ja päättää tulosten perusteella rahoituksen jatkosta.

DTA-rahoitus

DTA-rahoituskokonaisuus koostuu kahdesta jaksosta, 400 000 euron avustuksesta ja 1 000 000 euron lainasta. Ensimmäisen jakson arvioidaan kestävän 12-18 kuukautta ja toisen jakson enintään 24 kuukautta. Business Finlandin rahoitusosuus kattaa 75 % kokonaisbudjetista.

Tässä pilot-rahoitushaussa yritys hakee rahoitusta vain ensimmäiselle jaksolle, jonka kustannusarvio on 533 334 euroa. Hakemuksen projektisuunnitelmassa yrityksen pitää esittää alustava kuvaus myös toisen jakson sisällöstä ja tavoitteista, jotka osoittavat yrityksen suunnittelevan vakavasti koko projektin toteuttamista.

Rahoitusjaksolle sovitaan yhdessä yrityksen kanssa tavoitteita liiketoimintasuunnitelman pohjalta ja ne kirjataan rahoituspäätökseen. Business Finland arvioi tavoitteiden saavuttamista rahoitusjakson lopussa. Tavoitteiden saavuttaminen on yksi edellytyksistä seuraavaan jaksoon etenemiselle. Jatkomahdollisuuksiin vaikuttavat tavoitteiden täyttymisen lisäksi yrityksen taloudellinen tilanne ja edellytykset nopeaan kansainväliseen kasvuun.

Mihin rahoitusta voi käyttää?

Rahoitusta voi käyttää mm.

 • Asiakkaiden kontaktointiin ja ratkaisun soveltuvuuden todentamiseen asiakkaiden kanssa, asiakasneuvotteluihin, pilotointikohteiden hankintaan, toimenpiteisiin referenssien hankkimiseksi
 • Teknologian optimaalisen käyttökohteen määrittämiseen/löytämiseen ja ratkaisun validointiin asiakkaiden kanssa
 • Oikean asiakassegmentin ja liiketoiminnan fokuksen löytämiseen, liiketoiminnan kehittämiseen, operatiiviseen myyntiin ja markkinointiin
 • Tiimin vahvistamiseen mm. myynnin, markkinoinnin ja liiketoiminnan osaajilla
 • Ratkaisun myyntikelpoisuuden varmistamiseen
 • Yksityisen lisärahoituksen suunnitteluun ja hankintaan
Hakemusten arviointi

Pilot-rahoitushaussa valitaan rahoitettavaksi korkeintaan 10 lupaavaa kriteerit täyttävää deep tech -yritystä, jotka edustavat riittävässä määrin erilaisia toimialoja. Arvioimme rahoitushakemuksia seuraavien kriteerien avulla:

Idean ja yrityksen alkuperä – Yritys on perustettu kaupallistamaan uusimpaan tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa liikeideaa, ja sillä on tähän perustuvat vahvat immateriaalioikeudet.
Liiketoiminta – Arvonluonti, liiketoimintapotentiaali ja kilpailukyky perustuvat dokumentoituun ja uusimpaan tieteelliseen tutkimustoimintaan. Yrityksellä on itsenäinen päätäntävalta liiketoiminnasta eikä se ole tytäryhtiö.
Ratkaisu – Teknologian toimivuus on todennettu mutta ratkaisun kehittäminen on vielä käynnissä. Ratkaisulla ei ole tehty liiketoimintaa maksullisia kokeiluhankkeita lukuun ottamatta.
Tiimi - Tiimissä on uskottava osaaminen tutkimukseen perustuvan teknologian ja liiketoiminnan kehittämiseen. Täysipäiväisinä työskentelevien avainhenkilöiden omistus yrityksestä on merkittävä.
Riskitaso – Ratkaisun tekniseen toimivuuteen sekä markkinoille pääsyyn liittyy merkittävä riski.
Vaikuttavuus ja tavoiteltava muutos – Yritys tavoittelee merkittävää ja skaalautuvaa kansainvälistä liiketoimintaa. Kasvutavoitteet ovat realistiset suhteessa esitettyihin kehitys- ja markkinoille menon panostuksiin. Rahoituksella on merkittävä vaikutus projektin toteutukseen ja tavoitteiden saavuttamiseen.
Kokonaisrahoitus – Yrityksen kokonaisrahoituksen on oltava uskottava koko rahoitusjakson ajalle. Business Finlandin rahoitus kattaa enintään 75% projektin kustannuksista. Ensimmäisen jakson avustus maksetaan toteutuneita kustannuksia vastaan jälkikäteen väli- ja jaksoraporttien perusteella, joten yrityksellänne tulee olla myös muuta rahoitusta toimintansa rahoittamiseen.

Lisäksi DTA-rahoitusta koskevat seuraavat vaatimukset:

 • Yrityksenne tulee olla Suomeen rekisteröity osakeyhtiö ja kuuluttava ennakkoperintä- ja työnantajarekisteriin.
 • Yrityksenne tulee olla alle viisivuotias, kun ensimmäisen jakson rahoituspäätös tehdään. Business Finland voi hyväksyä DTA-projektin kuluja korkeintaan siihen asti, kun yritys täyttää kahdeksan vuotta. Ikä lasketaan yrityksen Y-tunnuksen rekisteröimispäivästä.
 • Yrityksenne kokoluokka on pieni: työntekijöitä on alle 50 ja vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa.
 • Yrityksenne kaikista kustannuksista vähintään 10 prosenttia on kohdistunut tutkimus- ja kehitystoimintaan yhtenä kolmesta edeltävästä vuodesta.
 • Yrityksenne ei ole jatkanut toisen yrityksen toimintaa eikä tuotetta ole kaupallistettu toisessa yrityksessä aiemmin.
 • Yrityksenne ei ole syntynyt sulautumisen kautta. Poikkeuksena tilanne, jossa sulautuneet yritykset ovat alle 5-vuotiaita.
 • Yrityksenne ei ole listautunut eikä jakanut voittoa. Voitonjaolla tarkoitetaan osingonjakoa ja varojen jakamista vapaan oman pääoman rahastosta tai omien osakkeiden hankkimista ja lunastamista.

Business Finlandin myöntämä rahoitus on harkinnanvaraista ja päätöksenteossa noudatetaan normaalia arviointi- ja päätöksentekoprosessia. Otamme hakemusten arvioinnissa huomioon myös muut rahoituksesta kilpailevat hakemukset.

Mikäli yritys on jo NIY- tai kasvumoottorin käynnistystukirahoituksen piirissä, DTA-rahoitusta ei voida myöntää.

Hakuaika

Jätä hakemus liitteineen Business Finlandin asiointipalvelun kautta viimeistään 31.03.2023 klo 23:59. Tutustu huolellisesti hakuohjeeseen ja varaa aikaa hakemuksen tekemiseen. Hakemuksen liitteiksi tarvitset mm. liiketoimintasuunnitelman, projektisuunnitelman, tilintarkastajan raportin, kassavirtaennusteen, luettelon immateriaalioikeuksista, teknologiansiirtosopimuksen/-vakuutuksen sopimuksen antamista oikeuksista.

Ennen hakemuksen jättämistä

Keskustele Business Finlandin kanssa yrityksesi soveltuvuudesta DTA-rahoitukseen. Ota yhteyttä deep tech -asiantuntijaamme tai omaan asiakasvastaavaan. 

Tutustu huolellisesti hakuohjeeseen, jotta tiedät, mitä hakemuksen eri kohtiin pitää täyttää. 

Tutustu rahoitusehtoihin. Niissä kerromme, mitä kustannuksia Business Finland voi rahoittaa, miten seuraamme projektinne kustannuksia ja miten raportoitte projektin etenemisestä. 

Hoida nämä taloudelliset asiat kuntoon

Emme voi myöntää yrityksellenne rahoitusta, jos:

 • Yrityksenne ei ole toimittanut tilinpäätöstietoja Patentti- ja rekisterihallitukseen tai yrityksenne tilinpäätöstä ei ole tarkastettu tilintarkastuslain mukaisesti.
 • Yrityksenne ei ole toimittanut ajantasaista lakisääteistä edunsaajailmoitusta kaupparekisteriin
 • Yrityksellänne on verovelkaa, josta ei ole verottajan kanssa sovittua maksusuunnitelmaa.
 • Yrityksellänne on aikaisempien Tekes- tai Business Finland -lainojen rästejä, maksuhäiriöitä tai muita hoitamattomia taloudellisia velvoitteita.

Tutustu

Raportoinnin osalta sovelletaan Nuorten Innovatiivisten yritysten rahoituksen ohjeistusta:

Hae rahoitusta asiointipalvelun kautta