31/3

Utlysning 1.2.-31.3.2023

Deep Tech Accelerator-pilotfinansiering

Ansökan om pilotfinansiering för lansering och utveckling av internationell affärsverksamhet i deep tech-uppstart företag.

Mer information

Heikki Hannula
heikki.hannula (at) businessfinland.fi
tfn +358 50 5577 857


Jaana Rantanen
jaana.rantanen (at) businessfinland.fi
tfn +358 50 3962 923

Deep tech, det vill säga uppstartföretag inom avancerad teknik, skapar unika innovationer som kan lösa dagens globala problem. De utnyttjar forskningsresultat och immateriella rättigheter för att utveckla till exempel nya sätt att producera material, bota sjukdomar eller bromsa klimatförändringarna. Deep tech-uppstart företag har en betydande tillväxtpotential och möjlighet att revolutionera hela branscher.

För Deep tech-uppstart företag är kommersialiseringsfasen i allmänhet betydligt längre och mer riskfylld än för andra företag. Därför är det viktigt att stödja utvecklingen av nya framgångshistorier, särskilt i ett kritiskt tidigt skede av affärsverksamheten. Business Finland vill främja ett starkare utnyttjande av forskningsresultaten i uppstart företagens affärsverksamhet samt i synnerhet påskynda marknadsinträdet för deep tech-uppstart företag och lanseringen av skalbar internationell affärsverksamhet. För detta ändamål har Business Finland beslutat att prova den nya Deep Tech Accelerator-finansieringen för deep tech-uppstart företag.

Deep Tech Accelerator (DTA) -ansökan om pilotfinansiering

Deep Tech Accelerator-finansieringen är avsedd för mindre än fem år gamla uppstart företag som har grundats för att kommersialisera de senaste forskningsresultaten och kunskaperna. Immateriella rättigheter och kompetens som grundar sig på forskning är centrala för målföretagens värdeskapande, marknadspotential och konkurrenskraft. Företagen befinner sig fortfarande i ett tidigt skede av produktutvecklingen och deras verksamhet är förenad med stor risk med tanke på teknik och marknadsinträde. Företagen har vanligtvis satsat stort på produktutveckling och har ett pågående produktutvecklingsprojekt. Företaget strävar ofta efter stor samhällelig påverkan och avser att lösa stora globala problem.

Syftet med finansieringen är att hjälpa deep tech-uppstart företag att snabbare komma in på marknaden. De viktigaste uppgifterna här är en ökning av marknads- och kundförståelsen och anpassning av den lösning som ska utvecklas till dessa behov, åtgärder för att stärka teamet, uppgifter i anslutning till lösningen och företaget för att uppnå säljbarhet, systematiskt utnyttjande av immateriella rättigheter samt planering av finansiering och upphandling. DTA-finansiering är inte avsedd för produktutveckling, utan den sker i separata produktutvecklingsprojekt.

Under piloten analyserar Business Finland om DTA-finansieringen uppfyller de mål som ställts upp för den och beslutar utifrån resultaten om den fortsatta finansieringen.

DTA-finansiering

DTA-finansieringspaketet består av två perioder, ett bidrag på 400 000 euro och ett lån på 1 000 000 euro. Den första perioden beräknas pågå i 12–18 månader och den andra perioden i högst 24 månader. Business Finlands finansieringsandel täcker 75 procent av den totala budgeten.

I denna ansökan om pilotfinansiering ansöker företaget endast om finansiering för den första perioden, vars kostnadsberäkning är 533 334 euro. I projektplanen för ansökan ska företaget också lämna en preliminär beskrivning av innehållet i och målen för den andra perioden, som visar att företaget seriöst planerar att genomföra hela projektet.

Tillsammans med företaget fastställs mål för finansieringsperioden utifrån affärsplanen och de skrivs in i finansieringsbeslutet. Business Finland bedömer hur målen har uppnåtts i slutet av finansieringsperioden. En förutsättning för att gå vidare till följande period är att målen har uppnåtts. Möjligheterna till fortsatt finansiering påverkas inte bara av att målen uppfylls utan också av företagets ekonomiska situation och förutsättningar för snabb internationell tillväxt.

Vad kan finansieringen användas till?

Finansieringen kan användas för att bland annat

 • skapa kundkontakter och verifiering av lösningens lämplighet tillsammans med kunderna, kundförhandlingar, upphandling av pilotobjekt, åtgärder för att erhålla referenser
 • fastställa/hitta optimala användningsområden för teknik och validering av lösningen med kunderna
 • hitta fokus på rätt kundsegment och affärsverksamhet, utveckling av affärsverksamheten, operativ försäljning och marknadsföring
 • stärka teamet med experter på bland annat försäljning, marknadsföring och affärsverksamhet
 • säkerställa att lösningen är säljbar
 • planera och skaffa privat tilläggsfinansiering
Bedömning av ansökningar

I ansökan om pilotfinansieringen väljs för finansiering högst tio lovande deep tech-företag som uppfyller kriterierna och som i tillräcklig omfattning representerar olika branscher. Vi bedömer ansökningarna med hjälp av följande kriterier:

Idéns och företagets ursprung – Företaget grundades för att kommersialisera en affärsidé baserad på den senaste vetenskapliga forskningen och har starka immateriella rättigheter baserade på detta.
Affärsverksamhet – Värdeskapande, affärsverksamhetspotential och konkurrenskraft som bygger på dokumenterad och senaste vetenskaplig forskning. Företaget har en självständig beslutanderätt när det gäller affärsverksamheten och företaget är inget dotterbolag.
Lösning – Teknologins funktion har verifierats, men utvecklingen av lösningen pågår fortfarande. Ingen affärsverksamhet har gjorts med lösningen, med undantag av avgiftsbelagda försöksprojekt.
Team – Teamet har en trovärdig kompetens för utveckling av forskningsbaserad teknik och affärsverksamhet. Nyckelpersonerna som arbetar på heltid har ett betydande ägande i företaget.
Risknivå – Lösningens tekniska funktion och tillträde till marknaden medför en betydande risk.
Inverkan och önskade förändring – Företaget strävar efter en betydande och skalbar internationell affärsverksamhet. Tillväxtmålen är realistiska i förhållande till de föreslagna satsningarna på utveckling och marknadsinträde. Finansieringen har en betydande inverkan på genomförandet av projektet och på uppnåendet av målen.
Totalfinansiering – Företagets totalfinansiering måste vara trovärdig under hela finansieringsperioden. Business Finlands finansiering täcker högst 75 procent av projektets kostnader. Stödet för den första perioden betalas ut mot faktiska kostnader i efterhand på basis av mellan- och periodrapporter, så ditt företag måste också ha annan finansiering för att finansiera sin verksamhet.

Därtill gäller följande krav för DTA-finansiering:

 • Företaget ska vara ett aktiebolag registrerat i Finland och ingå i förskottsuppbörds- och arbetsgivarregistret.
 • Företaget ska vara mindre än fem år gammalt när det första beslutet om finansiering fattas. Business Finland kan godkänna kostnaderna för DTA-projektet högst tills företaget fyller åtta år. Åldern beräknas från den dag då företagets FO-nummer registrerades.
 • Ditt företag tillhör kategorin små företag, det vill säga har färre än 50 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning på högst 10 miljoner euro.
 • Minst 10 procent av företagets totala kostnader har hänförts till forskning och utveckling under ett av de tre föregående åren.
 • Ditt företag har inte fortsatt ett annat företags verksamhet och produkten har inte tidigare lanserats i ett annat företag.
 • Ditt företag har inte kommit till genom en fusion. Ett undantag är en situation där de fusionerade företagen är mindre än fem år gamla.
 • Ditt företag är inte börsnoterat och har inte delat ut vinst. Med vinstutdelning avses utdelning och utdelning av medel ur en fond för inbetalt fritt eget kapital eller förvärv och köp av egna aktier.

Den finansiering som Business Finland beviljar är behovsprövad och beslutsfattandet följer den normala bedömnings- och beslutsprocessen. I bedömningen av ansökningarna beaktar vi också andra ansökningar som konkurrerar om finansieringen.

Om företaget redan omfattas av NIY-finansiering eller startstöd för tillväxtmotorfinansiering, kan DTA-finansiering inte beviljas.

Ansökningstid

Lämna ansökan jämte bilagor via Business Finlands nätservice senast 31.03.2023 kl. 23.59. Läs ansökningsanvisningen noggrant och ta dig tid att skriva ansökan. Som bilagor till ansökan behöver du bland annat affärsplan, projektplan, revisionsrapport, kassaflödesprognos, förteckning över immateriella rättigheter och avtal om tekniköverföring/-försäkring.

Innan du lämnar in ansökan

Diskutera med Business Finland om ditt företags lämplighet för DTA-finansiering. Kontakta vår deep tech -expert eller din kundansvariga person. 

Läs ansökningsanvisningen noggrant så att du vet hur du ska fylla i de olika avsnitten i ansökan. 

Läs finansieringsvillkoren. I våra finansieringsvillkor berättar vi om vilka kostnader Business Finland kan finansiera, hur vi följer kostnaderna för ditt projekt och hur du rapporterar framskridandet av projektet. 

Sätt dessa finansierings

Vi kan inte bevilja finansiering åt ditt företag, om:

 • Ditt företag inte har lämnat in sitt bokslut till Patent- och registerstyrelsen eller ditt företags bokslut inte reviderats i enlighet med revisionslagen.
 • Företaget har inte lämnat in någon uppdaterad lagstadgad anmälan om förmånstagare till handelsregistret.
 • Ditt företag har en skatteskuld, för vilken man inte har överenskommit om en betalningsplan med skattemyndigheten.
 • Ditt företag har tidigare skulder på lån från Tekes eller Business Finland, betalningsstörningar eller andra utestående finansiella förpliktelser.

Läs mer

Vad gäller rapporteringen tillämpas anvisningen för finansiering av unga innovativa företag:

Ansök om finansiering via nätservicen