Siirry sisältöön
Business Finland - Ideoita maailmalle

ostot konserni- ja 

intressiyritykseltä

Business Finlandin määritelmä intressiyrityksestä

 • Yritykset ovat toistensa intressiyrityksiä, jos toisen yrityksen koko osakepääomasta tai vastaavasta omasta pääomasta vähintään 20 % on välittömästi tai välillisesti toisen yrityksen omistuksessa tai hallinnassa.
  • Tätä sääntöä sovelletaan myös silloin, kun intressi syntyy henkilön omistuksen kautta.
 • Business Finland voi katsoa yritykset intressiyrityksiksi myös, jos toinen yritys voi käyttää määräysvaltaa toisessa yrityksessä tai muulla tavoin vaikuttaa siihen, mistä toinen yritys tekee hankintoja.
 • Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi
  • hallituksen jäsenyyden
  • vastuuhenkilöiden
  • perheenjäsenten
  • työntekijöiden
  • rahoittajana toimimisen kautta
 • Business Finland tarkastaa rahoituksen saajan osakkaat, omistukset, yhtymien osakkaat, vastuuhenkilöt ja palkansaajat. Lisäksi tarkastetaan yhteydet muihin yrityksiin. 
  • Projektiseurannan tai tarkastuksen aikana tarkastetaan myös rinnakkaisten ja edellisten projektien tietoja ja mahdollisesti muiden viranomaisten myöntämien rahoitusten tietoja.

Mikä on konserniyritys?

 • Konserniyritykset ovat intressiyrityksiä, mutta niitä kohdellaan Business Finlandin rahoituksessa eri tavoin kuin muita intressiyrityksiä (esimerkiksi de minimis -rahoituksessa ja Nuorten innovatiivisten yritysten rahoituksessa ostetut palvelut konsernin sisältä ovat hyväksyttäviä, mutta muilta intressiyrityksiltä eivät).
 • Konserni muodostuu, kun kirjanpitovelvollisella on laissa tarkoitettu määräysvalta kohdeyrityksessä. Tällöin määräysvaltainen yritys on emoyritys ja toinen yritys tämän tytäryritys. Emoyritystä ja sen tytäryrityksiä kutsutaan myös konserniyrityksiksi.
 • Kirjanpitolaissa tarkoitettu konsernisuhde muodostuu myös silloin, mikäli kirjanpitovelvollisella on yhdessä yhden tai useamman tytäryrityksensä kanssa, taikka kirjanpitovelvollisen tytäryrityksellä yksin tai yhdessä muiden tytäryritysten kanssa määräysvalta kohdeyrityksessä.

Esimerkkejä intressiyhteydestä

 1. Yhtiön A työntekijä omistaa yhtiön B 100%, mutta hänellä ei ole omistusta yhtiössä A. Hankinnat yhtiöltä B ovat intressihankintoja. Intressiyhteys muodostuu työsuhteen kautta.

 2. Yhtiön A osakas omistaa yhtiöstä B 20% ja yhtiöstä C 30%. Hankinnat yhtiöltä B ja C ovat intressihankintoja. Intressiyhteys muodostuu yhtiön A osakkaan omistuksien kautta.

 3. Yhtiön A hallituksen varajäsen omistaa yhtiön B 100%, mutta hänellä ei ole omistusta yhtiössä A. Hankinnat yhtiöltä B ovat intressihankintoja. Intressiyhteys muodostuu vastuuhenkilönä toimimisen kautta.

 4. Yhtiön A hallituksen jäsen omistaa yhtiöstä B 20% ja yhtiöstä C 30%. Hankinnat yhtiöltä B ja C ovat intressihankintoja. Intressiyhteys muodostuu yhtiön A hallituksen jäsenen omistuksien kautta.

Konserni- ja intressiostot tutkimus- ja kehitysrahoituksen kustannusarviossa 

 • Kustannusarviossa on oma rivi ostoille konsernin sisältä ja intressiyritykseltä.
 • Kustannusarvioon on hyväksytty ostopalvelun katteeton arvo.
 • Jos intressiyhteyttä ei ole otettu huomioon kustannusarviossa, asiakkaan on tehtävä kustannusarvion muutoshakemus.

Hyväksyttävät kustannukset

 • Projektin välittömät kustannukset
 • Henkilösivukustannukset; 50 % projektille kohdennetuista rahapalkoista
 • Yleiskustannukset lasketaan rahapalkkojen ja henkilösivukustannusten yhteismäärästä konserni- ja intressiyrityksen henkilökunnan määrään perustuvalla kertoimella
  • 1-19 henkilöä: 20 %
  • 20-49 henkilöä: 30 %
  • 50 henkilöä tai enemmän: enintään 50 %
 • Business Finland voi hyväksyä ostoja myös ulkomaisilta konserni- ja intressiyrityksiltä
  • vain projektin välittömät kustannukset
   • henkilösivu- ja yleiskustannuksia ei hyväksytä
  • valuuttamääräisissä laskuissa käytetään laskun maksupäivän kurssia
  • myös näistä kustannuksista on toimitettava riippumattoman tilintarkastajan määrämuotoinen tarkastusraportti suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

 

Miten intressiostot tilitetään?

Business Finland hyväksyy ostopalvelun konserni- ja intressiyritykseltä ilman katetta. Jotta katteettomuus voidaan todeta, konserni- ja intressiyritys tilittää Business Finlandille omat projektista aiheutuneet kustannuksensa erillisillä lomakkeilla.

Loppuraportin yhteydessä konserni- ja intressiyrityksen tilittämistä kustannuksista on toimitettava erillinen, määrämuotoinen riippumattoman tilintarkastajan tarkastusraportti.

Jos konserni- tai intressiyrityksiä on useampia, jokainen yritys toimittaa oman kustannustilityksen tilintarkastusraportteineen.

Rahoituksen saaja

 • toimittaa konserni- ja intressiyritykselle rahoitusehdot
 • huolehtii, että konserni- ja intressiyritys järjestää projektikirjanpidon ja työajanseurannan rahoitusehtojen mukaisesti
 • maksaa konserni- ja intressiyrityksen toimittaman laskun.

Konserni- tai intressiyritys

 • toimii rahoitusehtojen mukaisesti
 • järjestää projektikirjanpidon ja työajanseurannan rahoitusehtojen mukaisesti
 • toimittaa rahoituksen saajalle laskun myydystä palvelusta
  • Myyty palvelu ei saa sisältää konsernin sisäisiä hallintokustannuksia ja hallintopalkkioveloituksia.
 • tekee ja lähettää rahoituksen saajalle kustannustilityksen:
  • palkkaerittely Y4
  • kustannustilitys Y3 ja
  • vastuullisen johtajan vakuutus Y5
   • Y3- ja Y5-lomake ovat saman laskentataulukon kahdella eri välilehdellä.
   • Konserni- ja intressiyrityksen virallinen nimenkirjoittaja allekirjoittaa vastuullisen johtajan vakuutuksen.
 • Lopputilityksen yhteydessä konserni- ja intressiyritys toimittaa erillisen, määrämuotoisen riippumattoman tilintarkastajan tarkastusraportin. Tilintarkastajan ohjeet ja tarkastusraportti löytyvät sivulta Tilintarkastajille
 • Lue lisää sivulta Raportointi

Miten tiedot toimitetaan Business Finlandille?

 • Rahoituksen saaja tekee oman tilityksensä Asiointipalvelussa ja merkitsee katteettomat, maksetut ostetut palvelut kohtaan ”Ostetut palvelut konsernin sisältä ja intressiyrityksiltä”.
 • Rahoituksen saaja liittää omaan tilitykseensä konserni- ja intressiyritysten lomakkeilla tehdyt tilitykset liitetiedostona (esim. pdf), sekä loppuraportin yhteydessä lisäksi konserni- ja intressiyritysten tilintarkastajan tarkastusraportit.

 

Intressiostot de minimis -rahoituksessa

Ostetut palvelut saman konsernin sisältä hyväksytään laskutuksen mukaisina. Erillistä tilitystä ei tarvitse tehdä. Myöskään tilintarkastajan tarkastusraportti ei näistä ostetuista palveluista tarvitse toimittaa. 

Ostopalvelut kuvataan raportissa. 

Ostot muilta intressiyrityksiltä eivät ole hyväksyttäviä. 

Yritysten de minimis -rahoituksen ehdot