Anvisningar för köp från intresseföretag

Vid köp, var särskilt uppmärksam på situationer där det finns ett intresseförhållande mellan finansieringsmottagaren och det företag som tjänsterna köps från. När du planerar ett projekt och förbereder en kostnadsuppskattning, kontrollera om projektet kan innehålla köpta tjänster från koncern- eller intresseföretag, det vill säga intresseköp. Projektrapportering är också annorlunda om det finns intresseköp i projektet. Se instruktionerna på denna sida eller läs mer om finansieringsvillkoren.

Business Finlands definition av intresseföretag

Företag, oberoende av juridisk form, är intresseföretag, om ett företag eller en person kan utöva bestämmande inflytande i ett annat företag eller kan påverka var inköp görs.

Som intresseföretag betraktas företag av vars hela aktiekapital eller motsvarande eget kapital minst 20 % direkt eller indirekt ägs eller disponeras av ett annat företag. Som intresseföretag betraktas också företag där samma privatperson direkt eller indirekt äger eller disponerar över minst 20 % av aktiekapitalet eller motsvande eget kapital.

Business Finland anser att direkt eller indirekt bestämmande inflytande uppstår till exempel på följande grunder:

  • styrelseledamot/styrelsesuppleant
  • ansvarig person i företaget
  • medarbetare i företaget
  • finansiär av företaget
  • familjemedlem: make eller sambo som bor i samma hushåll, eget och makens barn
  • nära släkting, till exempel barnbarn, syskon, förälder, mor- eller farförälder och motsvarande halvsläktingar.

Business Finland kontrollerar aktieägare, innehav, aktieägare i sammanslutningar, ansvarspersoner och anställda hos finansieringsmottagaren. Dessutom kommer kopplingar till andra företag att kontrolleras.

Under uppföljningen av projektet eller kontrollen kontrolleras också uppgifterna om parallella och tidigare projekt samt eventuellt uppgifter om finansiering som beviljats av andra myndigheter.

Vad är ett koncernföretag?

Koncernföretag är intresseföretag, men de behandlas annorlunda i Business Finlands finansiering än andra intresseföretag. Till exempel tjänster som köpts inom en koncern genom de minimis-finansiering och Finansiering till unga innovativa godtas, men däremot inte köp från andra intresseföretag.

En koncern bildas om en bokföringsskyldig har bestämmande inflytande i ett målföretag i enlighet med bokföringslagen. Då är företaget med bestämmande inflytande moderföretag och det andra företaget dotterföretag till detta. Ett moderföretag och dess dotterföretag kallas även koncernföretag.

Ett i bokföringslagen avsett koncernförhållande bildas även om en bokföringsskyldig tillsammans med ett eller flera av sina dotterföretag, eller om ett dotterföretag till en bokföringsskyldig ensamt eller tillsammans med andra dotterföretag, har bestämmande inflytande i ett målföretag.

Parallella projekt av koncernföretag som ett alternativ till intresseköp

Vid utarbetandet av ett FoU-projekt genomfört som ett samarbete mellan företag som tillhör samma koncern ska gruppen välja om dess enheter ska delta i projektet var och en med sina egna projekt eller om en koncernenhet ska köpa andelar från andra enheter.

Om resultaten av FoU-projektet främst ska användas i en enhet i koncernen kan det vara lämpligt att förvärva andra enheters tjänster som intresseköp. I redovisningen förekommer FoU-kostnader i redovisningen av en koncernenhet och den enheten kan behandla dem som avskrivningar.

Om resultaten av FoU-projektet ska användas i flera enheter i koncernen kan moderbolaget i koncernen vara en naturlig genomförare av FoU-projektet. Om koncernens utlandsenhet deltar i projektet kan dess kostnader endast accepteras som intresseköp.

Om två eller flera enheter som tillhör samma grupp var och en kommer att utnyttja resultatet av FoU-projektet i sin egen verksamhet kan det vara lämpligt att genomföra projektet som ett koncerninternt Co-Innovation-projekt. I detta fall ansöker varje enhet om medel för sitt eget delprojekt och helheten beskrivs i den gemensamma delen av Co-Innovation-ansökan. Varje enhet bokför kostnaderna för sitt delprojekt i sin egen bokföring och kan skriva av dem.

Det är inte möjligt att överföra Business Finlands finansiering från ett Co-Innovation-delprojekt till ett annat inom gruppen. När det gäller intresseköp kan mottagaren av finansieringen ändra planen för vad och var man ska köpa under projektets gång. Vissa ändringar kan dock kräva Business Finlands förhandsgodkännande.

Kostnader som kan godkännas som koncern och intresseköp

Hur redovisas intresseköp?

Business Finland godkänner en köpt tjänst från ett koncern- och intresseföretag utan täckning. För att konstatera att tjänsterna köpts utan täckning ska koncern- eller intresseföretaget redovisa sina kostnader för projektet till Business Finland på separata blanketter.

I samband med slutrapporten ska en separat, formbunden revisionsrapport av en oberoende revisor lämnas över de kostnader som koncern- och intresseföretaget redovisat.

Om det finns fler än ett koncern- eller intresseföretag, ska varje företag lämna en egen kostnadsredovisning med revisionsrapport.

Hur skickas informationen till Business Finland?

  • Finansieringsmottagaren gör sin egen redovisning i Nätservicen och antecknar betalda köpta tjänster utan täckning under “Tjänster som köpts inom koncernen och av intresseföretag”.
  • Finansieringsmottagaren bifogar till sin egen redovisning de redovisningar som gjorts på koncern- och intresseföretagens blanketter som bifogade filer (t.ex. PDF), och i samband med slutrapporten revisorns revisionsrapporter för koncern- och intresseföretagen.