Anvisningar för köp från intresseföretag

Vid köp, var särskilt uppmärksam på situationer där det finns ett intresseförhållande mellan finansieringsmottagaren och det företag som tjänsterna köps från. När du planerar ett projekt och förbereder en kostnadsuppskattning, kontrollera om projektet kan innehålla köpta tjänster från koncern- eller intresseföretag, det vill säga intresseköp. Projektrapportering är också annorlunda om det finns intresseköp i projektet. Se instruktionerna på denna sida eller läs mer om finansieringsvillkoren.

Business Finlands definition av intresseföretag

Två företag är varandras intresseföretag om minst 20 procent av det ena företagets hela aktiekapital eller motsvarande ägs eller förvaltas, direkt eller indirekt, av det andra företaget.

Denna regel tillämpas också när intresset uppstår genom en persons innehav.

Business Finland kan betrakta företag som intresseföretag också om det ena företaget utövar bestämmanderätt i det andra företaget eller på annat sätt påverkar var det andra företaget gör sina anskaffningar. En sådan situation kan uppstå till exempel genom

  • styrelsemedlemskap
  • ansvarspersoner
  • familjemedlemmar
  • anställda
  • funktion som finansiär

Business Finland kontrollerar aktieägare, innehav, aktieägare i sammanslutningar, ansvarspersoner och anställda hos finansieringsmottagaren. Dessutom kommer kopplingar till andra företag att kontrolleras.

Under uppföljningen av projektet eller kontrollen kontrolleras också uppgifterna om parallella och tidigare projekt samt eventuellt uppgifter om finansiering som beviljats av andra myndigheter.

Vad är ett koncernföretag?

Koncernföretag är intresseföretag, men de behandlas annorlunda i Business Finlands finansiering än andra intresseföretag. Till exempel tjänster som köpts inom en koncern genom de minimis-finansiering och Finansiering till unga innovativa godtas, men däremot inte köp från andra intresseföretag.

En koncern bildas om en bokföringsskyldig har bestämmande inflytande i ett målföretag i enlighet med bokföringslagen. Då är företaget med bestämmande inflytande moderföretag och det andra företaget dotterföretag till detta. Ett moderföretag och dess dotterföretag kallas även koncernföretag.

Ett i bokföringslagen avsett koncernförhållande bildas även om en bokföringsskyldig tillsammans med ett eller flera av sina dotterföretag, eller om ett dotterföretag till en bokföringsskyldig ensamt eller tillsammans med andra dotterföretag, har bestämmande inflytande i ett målföretag.

Kostnader som kan godkännas som koncern och intresseköp

 

Hur redovisas intresseköp?

Business Finland godkänner en köpt tjänst från ett koncern- och intresseföretag utan täckning. För att konstatera att tjänsterna köpts utan täckning ska koncern- eller intresseföretaget redovisa sina kostnader för projektet till Business Finland på separata blanketter.

I samband med slutrapporten ska en separat, formbunden revisionsrapport av en oberoende revisor lämnas över de kostnader som koncern- och intresseföretaget redovisat.

Om det finns fler än ett koncern- eller intresseföretag, ska varje företag lämna en egen kostnadsredovisning med revisionsrapport.

 

Hur skickas informationen till Business Finland?

  • Finansieringsmottagaren gör sin egen redovisning i Nätservicen och antecknar betalda köpta tjänster utan täckning under “Tjänster som köpts inom koncernen och av intresseföretag”.
  • Finansieringsmottagaren bifogar till sin egen redovisning de redovisningar som gjorts på koncern- och intresseföretagens blanketter som bifogade filer (t.ex. PDF), och i samband med slutrapporten revisorns revisionsrapporter för koncern- och intresseföretagen.