Siirry sisältöön

Research to Business

Rahoitusta projekteille, joissa valmistellaan tutkimusidean kaupallistamista ja edistetään samanaikaisesti sen kehittymistä uudeksi liiketoiminnaksi.

Kenelle?

Research to Business -rahoitus on tarkoitettu julkisten tutkimusorganisaatioiden tutkimusryhmille ja tutkijoille, joilla on halu rakentaa tutkimuksestaan uutta liiketoimintaa ja kaupallistaa tutkimuksesta syntyvät ideat.

Mitä?

Research to Business -tutkimusrahoituksen avulla julkinen tutkimusorganisaatio voi valmistella tutkimuslähtöisen idean kaupallistamista ja tehdä kaupallistamista tukevaa soveltavaa tutkimusta. Projektin päätavoite on kaupallistamisen valmistelussa, ei idean jatkotutkimuksessa. Tutkija voi samalla kasvattaa omaa kaupallisosaamistaan. Business Finland voi rahoittaa 70% projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista.

Tutkimusrahoitushakuja järjestetään kaksi vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Research to Business -palvelu tarjoaa rahoituksen lisäksi kaupallistamisen valmistelua tukevia verkottumistapahtumia sijoittajien ja muiden Research to Business -rahoitusta saaneiden tiimien kanssa. Ks. uutinen Ensimmäistä kertaa järjestetty Science Startup Day törmäytti tutkijat ja sijoittajat 

Tutustu myös Dealflow Finland -palveluun, jonka kautta loppuvaiheessa olevat Research to Business -projektit voivat esittäytyä kansainvälisille sijoittajille

Milloin?

 • Julkisen tutkimusorganisaation tutkija tai tutkimusryhmä on tunnistanut omalta osaamisalueeltaan tutkimuslähtöisen idean kaupallistamismahdollisuuden ja on koonnut osaavan projektitiimin, joka vie ideaa kohti kaupallista hyödyntämistä.
 • Tutkimusorganisaation innovaatiopalvelut -yksikkö (tmv.) on arvioinut idean uutuusarvon ja kaupallisen potentiaalin korkeaksi ja tukee projektin rahoitusta.
 • Tavoiteltava uusi liiketoiminta on arvioitu suuruudeltaan merkittäväksi.  
 • Projektissa valmistellaan edellytyksiä käynnistyvälle liiketoiminnalle.
 • Tutkimusorganisaatiolla on riittävät hyödyntämisoikeudet tausta-aineistoon ja syntyviin tutkimustuloksiin tiedon ja osaamisen kaupallistamiseksi.
 • Tutkimusorganisaatiolla on halu ja mahdollisuus luovuttaa tuloksiin liittyvät oikeudet projektin jälkeen ideaa kaupallistavalla taholle.
 • Projektissa tarkastellaan useita eri vaihtoehtoisia kaupallistamismahdollisuuksia – tutkimuslähtöisen idean kaupallistava yritys ei ole vielä selvillä projektin alussa tai aikana. Varsinainen tuotekehitys ja liiketoiminnan kehittäminen tapahtuu projektin päätyttyä joko uudessa perustettavassa yrityksessä tai uutena liiketoimintana jo olemassa olevassa yrityksessä.

Mihin rahoitusta voi käyttää?

Rahoitus on tarkoitettu tutkimusidean kaupallistamisen valmisteluun ja sitä tukevaan soveltavaan tutkimukseen.

Kaupallistamisen valmisteluun liittyviä toimia toteutetaan koko projektin ajan ja niiden kustannuksia pitää olla vähintään 40% projektin hyväksyttävistä kustannuksista. Kaupallistamisen valmistelutoimia voivat olla esimerkiksi:

 • ennakkouutuustutkimukset ja muut teollisoikeuksiin ja toiminnanvapauteen liittyvät selvitykset
 • tutkimusidean tarkastelu kaupallistamisen näkökulmasta (proof of relevance)
 • asiakasarvon määrittäminen, markkinatutkimukset, asiakaskartoitukset
 • kilpailevien ratkaisujen kartoitukset
 • idean toimivuuden kokeellinen todentaminen (proof of concept)
 • rahoitusmallien ja potentiaalisten rahoittajien kartoitukset
 • liiketoimintamallien kartoitukset
 • idean aineettomien oikeuksien suojaaminen (ei ylläpitokustannukset)
 • potentiaalisten asiakkaiden ja rahoittajien kartoittamiseen liittyvä viestintä
 • projektia edistävä kaupallistamis- tai yrittäjyysvalmennus

Rahoitusta ei voi käyttää esimerkiksi:

 • yrityksen liiketoimintasuunnitelman tekemiseen
 • markkinointimateriaalien hankkimiseen tai brändin luomiseen
 • toimenpiteisiin, jotka eivät suoranaisesti liity kaupallistamisen valmisteluihin
 • tilaustutkimukseen
 • perustutkimukseen

Mikäli projekti ei etene hyväksytyn suunnitelman ja projektille asetettujen tavoitteiden mukaisesti, projektin rahoitusta ei jatketa.

Esimerkkejä Research to Business (entinen TUTLI) -rahoituksen tuloksista

Tutustu TUTLI-rahoituksella toteutettuihin projekteihin rahoituksen saajien sivuilla:

Miten rahoitusta haetaan?

Järjestämme kaksi hakua vuodessa, päähaku on yleensä helmi-maaliskuussa ja täydentävä haku syyskuussa. 

Yliopistojen ja tutkimusorganisaatioiden omat innovaatiopalveluyksiköt auttavat tutkijoitaan arvioimaan projektin soveltuvuutta rahoitukseen ja valmentavat heitä hakemuksen valmistelussa. Ennen hakemuksen jättämistä projekti esitellään suullisesti Business Finlandille.

Varsinainen rahoitushakemus liitteineen (esim. projektisuunnitelma) jätetään Business Finlandin asiointipalvelussa.

Projektisuunnitelma 

Hakemukseen tarvitaan projektisuunnitelma. Suunnitelman pääkohdat kirjoitetaan suoraan hakemuslomakkeen kenttiin. Erillinen projektisuunnitelma liitetään tiedostona hakemukseen (suosituspituus max 25 sivua).

Projektisuunnitelmassa on selkeästi kuvattava

 • Kaupallistamisen valmisteluun liittyvät toimenpiteet, päätekijät, aikataulu ja kustannukset sekä näiden kustannusten osuus koko projektin kustannuksista
 • Kaupallistamisen valmistelua tukevaan soveltamaan tutkimukseen liittyvät toimenpiteet, päätekijät, aikataulu ja kustannukset.
 • Viestinnän toimenpiteet, päätekijät, aikataulu ja kustannukset.
 • Ehdotukset projektin välitavoitteiksi (n. 6 - 10 kuukauden kohdalle projektin pituudesta riippuen) ja lopputavoitteiksi.

Hakemusten arviointi

Asiantuntijamme arvioivat kaupallistamisen valmistelua tavoittelevaa tutkimusprojektia kokonaisuutena. Arvioinnissa otamme huomioon myös muut rahoituksesta kilpailevat hakemukset.

Tärkeitä arviointikohteita ovat:

 • Projektitiimin kokemus ja osaaminen erityisesti kaupallistamisesta mutta myös kaupallistettavan idean alaan liittyvästä tutkimuksesta
 • Tiimin sitoutuminen kaupallistamisen edistämiseen
 • Liiketoiminnan skaalautuvuus
 • Tavoiteltavan liiketoiminnan suuruus
 • Projektin vaikutukset merkittävän kansainvälisen liiketoiminnan kehittymiseen ja yhteiskuntaan
 • Projektissa edistettävän teknologian tai osaamisen uutuus ja kypsyysaste
 • Projektisuunnitelmassa kuvattu kaupallistamispolku ja sen realistisuus; toimenpiteet, resursointi, väli- ja lopputavoitteet
 • Ohjausryhmän kokoonpano ja osaaminen

Mikäli projekti sisältää merkittäviä riskejä ja epävarmuuksia, voimme vaiheistaa projektin rahoituksen, jolloin myönnämme aluksi vain osan rahoituksesta. Mikäli vaiheistettu projekti etenee tavoitteiden mukaisesti, projektille voidaan myöntää muutoshakemuksesta seuraavan vaiheen rahoitus.

Hyväksyttävät kustannukset

Kaikkien hyväksyttävien kustannusten pitää olla projektisuunnitelman mukaisia ja liityttävä projektin toteuttamiseen. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

 • projektille työtä tekevien henkilöiden rahapalkat
 • välilliset kustannukset (yleiskustannukset ja henkilösivukulut
 • kohtuulliset matkakustannukset
 • aine- ja tarvikekustannukset
 • ostetut palvelut, jotka ovat projektin toteuttamisen kannalta tarpeellisia

Hyväksyttävät kustannukset on määritelty tarkemmin julkisen tutkimuksen rahoituksen yleisissä ehdoissa (pdf).

Tulosten hyödyntäminen

Research to Business -projektin tavoitteena on saattaa tutkimustulokset hyödynnettäväksi uutena liiketoimintana.

Projektissa syntyvä uusi tieto ja siihen liittyvät teollisoikeudet ovat tutkimusorganisaation omaisuutta, jotka se voi siirtää tulosten hyödyntäjälle vastikkeellisesti.

Tutkimusprojektin päätyttyä tulokset ovat julkisia. Ennen tulosten julkistamista pitää kuitenkin varmistua, ettei sillä vaikeuteta liiketoiminnan syntymistä esim. patentoinnin estymisen tai liiketoimintasalaisuuksien julkitulon vuoksi.

Ohjaus ja seuranta

Rahoitusta saava organisaatio nimeää projektille vastaavan johtajan, joka on työ- tai palvelussuhteessa rahoituksen saajaan.

Rahoitusta saava organisaatio asettaa projektille ohjausryhmän, jossa on pääsääntöisesti vain rahoituksen saajan ulkopuolisia henkilöjäseniä. Projektin vastuullinen johtaja voi toimia ohjausryhmän puheenjohtajana. Ohjausryhmässä on oltava kaupallistamista tarkasteleva asiantuntija kuten asiantuntija elinkeinoelämästä tai rahoituksen saajan innovaatioyksiköstä. Ohjausryhmän tehtävänä on olla neuvoa-antavassa roolissa, edistää projektin toteutumista tavoitteiden mukaisesti sekä seurata, että vähintään 40% projektin hyväksyttävistä kustannuksista käytetään kaupallistamisen valmistelutoimiin.

Business Finlandin edustajalla on oikeus osallistua ohjausryhmän kokouksiin. Kokouskutsu ja siihen liittyvä materiaali on toimitettava Business Finlandin yhteyshenkilölle hyvissä ajoin ennen kokouksen ajankohtaa. Kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, joka on toimitettava liitteineen ohjausryhmän jäsenten lisäksi Business Finlandin yhteyshenkilölle.

Tutkimusprojektista raportoidaan Business Finlandin asiointipalvelun kautta kolme kertaa vuodessa. Raportointi koostuu sisältöraportista, jossa kuvataan, mitä tuloksia on saatu aikaan suhteessa tavoitteisiin sekä kustannusraportista. Projektin etenemiseen liittyvissä muutos- ja ongelmatilanteissa kannattaa olla yhteydessä suoraan projektin yhteyshenkilöön Business Finlandissa.

Mikäli projekti ei etene hyväksytyn suunnitelman ja projektille asetettujen tavoitteiden mukaisesti, projektin rahoitus voidaan lopettaa.

Usein kysyttyjä kysymyksiä