Anvisningar för rapportering av projektinnehåll och kostnader

Rapportera om hur projektet framskrider enligt den tidtabell som anges i finansieringsbeslutet. Skicka in rapporten via nätservicen. 

Business Finland har förnyat sin rapporttjänst

I nätservicen öppnas endast en händelse för varje rapporteringsperiod och i samma rapport specificeras både projektets innehåll och kostnader. På så sätt undviker man situationer där den ena delen av rapporteringen till exempel av misstag inte lämnas in.

Skicka alltid alla bilagor, inklusive lönespecifikationen, genom tjänsten. För att säkerställa bevarandet av lönehemligheten kan lönespecifikation inte laddas ner för att läsas i nätservicen. 

I nätservicen får du fler instruktioner om rapportering.   

Så här avrapporterar du ditt projekt

1
Berätta för Business Finland om eventuella förändringar

Diskutera förändringar i rapporteringstidtabellen i förväg med projektkontaktpersonen. Ansök om en projektändring i nätservice.

2
Gör en rapport i nätservice

Den ansvariga projektledaren rapporterar om projektets framsteg och kostnaderna för nätservice. Revisorn eller kontaktpersonen för kostnadsredovisningen kommer att bekräfta kostnaderna för projektet.

3
Business Finland betalar finansieringen

Business Finland betalar finansieringen baserat på rapporten. Målet är att betala finansieringen till små och medelstora företag inom tre veckor, till stora företag inom två månader och till forskningsorganisationer inom tre månader efter mottagandet av rapporten.

Hurudan finansiering fick du? Se noggrannare direktiv

Bilagor till RRF-projektets rapportering

Om du har fått finansiering för ditt projekt från RRF-programmet kan nedanstående blanketter också behövas som bilaga till rapporten.

Om din organisation är en upphandlingsenhet som avses i upphandlingslagen, rapportera information om potentiella entreprenörer och underleverantörer med hjälp av formuläret Meddelande om uppgifter om uppdragstagare och underleverantörer.

Meddelande om uppgifter om uppdragstagare och underleverantörer

'Notification of a foreign contractor or subcontractor' ska fyllas i av den utländska leverantören

Den årliga arbetstiden följs upp i projekt som fått finansiering i ansökningar: RRF – 5G/6G, AI-, Kvantutvecklingsmiljöer, RRF – Innovationsinfrastrukturer eller RRF – Nyckelbranscher och lokomotivföretagens partnerskapsprojekt. Fyll i det årliga arbetstidsmeddelandet som bilaga till rapporten.

Anmälan om forskarens årliga arbetstid

Några frågor?

Du kan hitta dina kontakter i nätservicen

  • Om du har några frågor angående genomförandet av projektet, vänligen kontakta den finansieringsexpert som utsetts för ditt projekt.
  • Om du har några frågor angående projektredovisning och kostnadsspårning, vänligen kontakta den finansinspektör som utsetts för ditt projekt.
  • Om du har några andra frågor relaterade till projektet, vänligen kontakta den finansieringskoordinator som är avsedd för ditt projekt.

Hinder för
utbetalning

Betydande försämring av finansieringsmottagarens ekonomiska ställning i förhållande till den beräknade utvecklingen, betalningsstörningar, exempelvis skatteskuld och obetalda lånerater till Business Finland, förhindrar utbetalning av finansiering. Om ett betalningsavtal har gjorts med Skatteförvaltningen för reglering av skatteskulder hindrar detta inte betalning av finansiering.

Betalning kan också hindras av det faktum att företagets eget kapital är negativt och ingen registeranteckning som lagen kräver har gjorts.