Finansiering för företag för förberedelse av Horisont- och EDF-projekt

Business Finland uppmuntrar företagen att bygga upp ett internationellt forsknings- och innovationssamarbete. Företagen kan få finansiering från Business Finland för att förbereda projekt som genomförs i form av internationellt samarbete.

Ansökan om finansiell tjänst Tempo, som används för att söka Förberedande finansiering, kommer att avbrytas under perioden 1.6.2023 till 31.7.2023. Om du ansöker Förberedande finansiering under den tiden, kontakta vår Nätservice på vardagar kl. 9:00-12:00 och 13.00-15:00, tel. +358 29 469 5800.

För vem?

Förberedande finansiering är avsedd för företag som håller på att förbereda ett omfattande konsortieprojekt där en eller flera finländska partner kommer att spela en viktig roll. Ansökan ska innehålla en beskrivning av det konsortium som krävs för Horisont- eller EDF-projektet, vilket innebär att sökanden känner till partner generellt från minst tre EU-stater eller associerade stater.

Förberedande finansiering kan beviljas företag vars personal i Finland motsvarar minst två årsverken, av vilka åtminstone ett ska vara en heltidsanställd. Företaget ska i sin balansräkning ha finansiella nettotillgångar som motsvarar minst de totala kostnaderna för förberedelseprojektet.
Förberedelsen av Horisont Europa- eller Europeiska försvarsfonden (EDF) -projektet kan också finansieras som en del av ett annat projekt som finansieras av Business Finland, om till exempel målet är att utvidga eller fortsätta projektet till ett projekt för internationellt samarbete.

Finansiering av förberedandet av omfattande Horisont- och EDF-projekt för företag

 • De totala kostnaderna för EU-projektet ska uppgå till minst tre miljoner euro.
 • Business Finland kan som kostnader för ett projekt under förberedelsefasen godkänna högst fem procent av den berörda deltagarens totala kostnader för det projekt som eftersträvas (t.ex. 1 miljon euro = 50 000 euro).
 • Business Finlands finansieringsandel är 75 procent av kostnaderna, dock högst 60 000 euro.
 • Kostnaderna för upprättande av en ansökan om Horisont och EDF kan godkännas som en del av förberedelsekostnaderna.

Finansiering kan inte beviljas

 • Om företagets de minimis-kvot (det ansökande företaget och de finska företag som hör till samma koncern eller bestämmanderätt) har fyllts, kan finansiering inte beviljas.
 • Vi finansierar inte enpersonsföretag. Minimiteamet i Finland motsvarar minst två årsverken, av vilka minst ett ska vara en heltidsanställd.
 • Förberedande finansiering beviljas inte företag i svårigheter i enlighet med EU-definitionen. Företaget ska i sin balansräkning ha finansiella nettotillgångar som motsvarar minst de totala kostnaderna för förberedelseprojektet.

Utbetalning av finansieringen

 • Förskott betalas inte i denna finansieringstjänst.
 • Du kan redovisa kostnaderna för Business Finlands förberedelseprojekt när ansökan om Horisont eller EDF har utvärderats. Ansökan om Horisont och EDF måste uppfylla i utvärderingen de tröskelvärden som definieras i varje EU-program för att bidraget ska kunna betalas ut.

Förberedelse av Horisont- och EDF-projektet som en del av ett forsknings-, utvecklings- och piloteringsprojekt som finansieras av Business Finland

 • Förberedelsen av EU-projektet ska beskrivas som ett separat arbetspaket i projektplanen för motsvarande projekt som finansieras av Business Finland.
 • I projektplanen ska du också beskriva hur EU-projektet du strävar efter skulle utvidga eller fortsätta Business Finlands projekt.
 • Också för pågående projekt som finansieras av Business Finland kan ändring av projektplanen och kostnadsberäkningen sökas, om det blir aktuellt att utvidga projektet till ett EU-projekt. Införandet av kostnader för förberedelsen av EU-projektet i det pågående Business Finland-projektet ökar dock inte den finansiering som Business Finland ursprungligen beviljade.
 • De godtagbara förberedelsekostnaderna ska stå i rimlig proportion till den eftersträvade EU-finansieringen.
 • Som förberedelsekostnader godkänns till exempel kostnader för kartläggning och förberedelse av partner och samarbetsmöjligheter. Utarbetandet av ansökan om EU-finansiering finansieras inte.  

Ansökningsanvisningar

 • Förberedande finansiering söks enligt den normala processen i Business Finlands ansökningstjänst. Företagen väljer finansieringen ”Tempo”, som beviljas under de minimis-villkor. "Startup" väljs som typ av sökande organisation, oavsett sökandes faktiska typ, så att rätt ansökningsformulär öppnas.
 • I möjliga parallella projekt mellan flera parter ska namnet på Horisont-projektet anges som gemensam beteckning.
 • Alla deltagare behöver inte ansöka om Business Finlands finansiering, men i förberedelseprojektet ska de parter som deltar i EU-ansökan anges med sina kontaktuppgifter och roller samt planerade kostnadsberäkningar.
 • Det är bra att ge namnet ”HorizonEU/EDFEU – [namnet på ditt EU-projekt]” för Business Finlands ansökta förberedelseprojekt. Detta påskyndar handläggningen av din ansökan.
 • Man kan ansöka om finansiering hela tiden, men ansökan måste lämnas in före tidsfristen för ansökan till Horisont Europa eller EDF.
 • Kostnaderna kan godkännas tidigast från och med den dag då ansökan har lämnats in till Business Finland med tillräckliga uppgifter. Till exempel en kort projektplan och dead-line för ansökan är obligatoriska uppgifter. Kostnaderna för förberedelserna kan godkännas upp till sex månader efter att ifrågavarande EU-ansökan har avslutats. Detta innebär att Business Finland godkänner kostnaderna för förberedelse av projektet även under förberedelsefasen av understödsavtalet för en månad. De sistnämnda förberedande kostnaderna kan omfatta bland annat kostnader för att förbereda konsortieavtalet och för projektledning.
 • Vid ansökningar i två steg kan kostnaderna godkännas redan från förberedelsen av ansökan i det första steget, förutsatt att ansökan har lämnats in till Business Finland före tidsfristen för ansökan i det första steget. Ansökan måste gå vidare till det andra steget av utvärderingen. Kostnaderna för förberedelserna kan godkännas upp till högst sex månader efter tidsfristen för det andra steget av ansökan i fråga.
 • Du kan redovisa kostnaderna för Business Finlands förberedelseprojekt när ansökan om Horisont eller EDF har utvärderats. Ansökan måste uppfylla i utvärderingen de tröskelvärden som definieras i varje EU-program för att bidraget ska kunna betalas ut. 
  • Horisont Europa: minst tre poäng för varje utvärderad punkt i utvärderingen.
  • EDF: forskningsprojekt minst 30 poäng, utvecklingsprojekt minst 37 poäng.
 • Som rapport för Business Finland räcker det med en kort beskrivning av det förberedda EU-projektet, kostnadsredovisningen och EU:s utvärderingsrapport. Revisorns uttalande är inte nödvändigt.

Nätservice

Nätservicen är en säker tjänst där du hittar all information kring ditt projekt. När du fyller i en ny ansökan får du alla tjänster i nätservicen till ditt förfogande.

Till nätservice

Ta kontakt

Horisont Europa

Sari Federley

Business Finland
+358 40 546 4141
sari.federley (at) businessfinland.fi

Europeiska försvarsfonden (EDF)

Paavo Heiskanen

Business Finland
+358 41 501 4481
paavo.heiskanen (at) businessfinland.fi