Finansiering för företag för förberedelse av Horisont- och EDF-projekt

Business Finland uppmuntrar företagen att bygga upp ett internationellt forsknings- och innovationssamarbete. Företagen kan få finansiering från Business Finland för att förbereda projekt som genomförs i form av internationellt samarbete.

FINANSIERING TILL FÖRETAG FÖR FÖRBEREDELSE AV HORISONT- OCH EDF-PROJEKT

Förberedelsefinansiering är avsedd för företag som förbereder ett stort konsortiumprojekt där den finska deltagaren kommer att spela en betydande roll. Ansökan ska beskriva vilket konsortium som krävs för EU-projektet, vilket innebär att den sökande vanligtvis ska ha säkrade partners från minst tre EU-stater eller associerade länder.

 1. Den totala kostnaden för EU-projektet måste vara minst 3 miljoner euro.
 2. Business Finland kan som kostnader för ett projekt under förberedelsefasen godkänna högst fem procent av den berörda deltagarens totala kostnader för det projekt som eftersträvas (t.ex. 1 miljon euro = 50 000 euro).
 3. Business Finlands finansieringsandel är 75 procent av kostnaderna, dock högst 60 000 euro.
 4. Kostnaderna för att förbereda EU-ansökan kan godtas som förberedelsekostnader.
UTBETALNING AV MEDEL
 1. Inget förskott betalas i denna finansieringstjänst.
 2. Du kan deklarera kostnaderna för det förberedande projektet till Business Finland efter att EU-ansökan har bedömts. EU-ansökan måste uppfylla de tröskelvärden som definieras i varje EU-program för att förberedelsefinansieringen ska betalas ut:
  1. Din Horisont Europa ansökan måste uppnå minst 3 poäng för varje tre bedömda avsnitt (excellens, effekt, genomförande).
  2. EUF-ansökan måste uppnå minst 30 poäng för forskningsprojekt och minst 37 poäng för utvecklingsprojekt
 3. Rapporten som lämnas till Business Finland behöver endast innehålla en kort beskrivning av det förberedda EU-projektet, en kostnadsredovisning och EU:s utvärderingsrapport.
 4. En revisionsberättelse är inte nödvändig.
Vad förväntas av ditt företag?
 1. Minst 2 årsverken, varav minst en person måste vara heltidsanställd.
 2. Företagets finansiella nettotillgångar i balansräkningen ska motsvara minst den totala kostnaden för det förberedande projektet.
 3. Denna finansiering är stöd av mindre betydelse (sk. de minimis-stöd). Ditt företag kan få stöd av mindre betydelse upp till 300 000 euro under en treårsperiod. De minimis-finansieringen av företag som tillhör samma koncern eller under samma kontroll (t.ex. baserat på majoritetsägande eller avtal) läggs samman.

FINANSIERING TILL FÖRETAG FÖR FÖRBEREDELSE AV INNOVATIONSFONDSPROJEKT

EU Innovation Fonds mål är att föra ut lösningar på marknaden som minskar den europeiska industrins koldioxidutsläpp. Fonden erbjuder företag stöd för kommersialisering och skalning av innovativa koldioxidsnåla teknologier. Business Finland erbjuder finansiering för att förbereda projekt:

 1. Business Finland kan som kostnader för ett projekt under förberedelsefasen godkänna högst fem procent av den berörda deltagarens totala kostnader för det projekt som eftersträvas (t.ex. 1 miljon euro = 50 000 euro).
 2. Business Finlands bidrag är högst 300 000 euro, 50 % av kostnaderna.
 3. Kostnaderna för att förbereda EU-ansökan kan godtas som förberedelsekostnader.
UTBETALNING AV MEDEL
 1. Inget förskott betalas i denna finansieringstjänst.
 2. Du kan deklarera kostnaderna för det förberedande projektet till Business Finland efter att EU-ansökan har bedömts. EU-ansökan måste uppfylla de tröskelvärden som definieras i varje EU-program för att förberedelsemedel ska kunna betalas ut. Kostnader som uppkommit före ansökningsdatumet kommer inte att accepteras.
 3. Du kan deklarera kostnaderna för det förberedande projektet till Business Finland efter att EU-ansökan har bedömts. EU-ansökan måste utvärderas i alla avseenden: avsnitten om undvikande av växthusgasutsläpp, innovationsgrad, projektmognad, replikerbarhet och kostnadseffektivitet måste alla utvärderas. Om den sökande får information om att Innovationsfondsprojektet inte kommer att utvärderas i alla avseenden ska informationen lämnas till Business Finland utan dröjsmål.
 4. Rapporten som lämnas till Business Finland ska innehålla en kort beskrivning av det förberedda EU-projektet, en kostnadsredovisning och EU:s utvärderingsrapport.
 5. En revisionsberättelse är vanligtvis inte nödvändig. Behovet bedöms vid handläggningen av ansökan.
Vad förväntas av ditt företag?
 1. Företaget ska ha trovärdiga förutsättningar för genomförandet av Innovationsfondsprojektet.
 2. För att finansieras av Innovationsfonden måste projektet vara tillräckligt moget vad gäller planering, affärsmodell och ekonomisk och juridisk modell.
 3. Bolagets styrelse ska inte ha fattat ett slutgiltigt investeringsbeslut ännu.
 4. Företaget kan skaffa finansiering för sin egen del av projektkostnaderna
 5. Denna finansiering är stöd av mindre betydelse (sk de minimis). Ditt företag kan få stöd av mindre betydelse på upp till 300 000 euro under en treårsperiod. De minimis-finansieringen av företag som tillhör samma koncern eller kontroll (t.ex. baserat på majoritetsägande eller avtal) läggs samman.

FÖRBEREDELSE AV ETT HORISONT-, EDF- OCH INNOVATIONSFONDSPROJEKT SOM EN DEL I ETT FORSKNINGS-, UTVECKLINGS- OCH PILOTPROJEKT SOM FINANSIERAS AV BUSINESS FINLAND

Beredningen av projekt för Horisont Europa, Europeiska försvarsfonden (EDF) och Innovationsfonden kan också finansieras som en del av ett annat projekt som finansieras av Business Finland, om syftet är att till exempel utöka eller fortsätta projektet till ett internationellt samarbetsprojekt.

 1. Förberedelsen av EU-projektet ska beskrivas som ett eget arbetspaket i projektplanen för motsvarande Business Finland-projekt.
 2. Projektplanen ska också beskriva hur EU-projektet skulle utvidga eller fortsätta Business Finland-projektet.
 3. Du kan också ansöka om ändring av projektplan och budget för ett pågående projekt som finansieras av Business Finland, om projektet utvidgas till ett EU-projekt. Att inkludera ett EU-projekts förberedelsekostnader i ett pågående Business Finland-projekt kommer dock inte att öka den finansiering som ursprungligen beviljades av Business Finland.
 4. De accepterade förberedningskostnaderna måste vara rimliga i förhållande till den önskade EU-finansieringen.
 5. Till exempel accepteras kostnaderna för att identifiera partners och att förbereda samarbetsmöjligheter som förberedelsekostnader. Utarbetandet av en EU-finansieringsansökan finansieras inte.

HUR MAN ANSÖKER

NÄR MAN ANSÖKAR FINANSIERING
 • Du kan ansöka om medel löpande, men du måste skicka in din ansökan innan deadline för EU-finansieringsutlysningen.
 • Kostnader kan godkännas tidigast från det datum då ansökan lämnats in till Business Finland med erforderlig information. Obligatorisk information inkluderar till exempel en kort projektplan och deadline för utlysningen.
 • Endast upphandlingar och arbeten för vilka en bindande skriftlig beställning eller överenskommelse gjorts efter inlämnande av finansieringsansökan kan antas för förberedande projekt.
 • Kostnader för förberedelser kan accepteras upp till högst sex månader efter avslutandet av en utlysning av Horisont Europa och EDF och åtta månader efter avslutad utlysning av en innovationsfond.
 • Business Finland accepterar projektförberedande kostnader även en månad efter bidragsavtalets förberedelsefas. De sistnämnda beredningskostnaderna kan till exempel inkludera kostnader som uppstår vid utarbetandet av konsortiekontraktet och projektledning.
 • I tvåstegsansökningar för Horisont Europa och EDF kan kostnader accepteras redan från utarbetandet av den första etappens ansökan, förutsatt att ansökan lämnades in till Business Finland före sista ansökningsdag. Ansökan ska kvalificera sig för det andra steget i bedömningen. Förberedelsekostnader kan accepteras upp till högst sex månader efter sista ansökningsdag för den andra fasen av den aktuella utlysningen.

FINANSIERING KAN INTE BEVISAS

 • Finansiering kan inte beviljas om företagets de minimis-kvot (det sökande företaget och de finska företagen som tillhör samma koncern eller står under dess kontroll) är full.
 • Vi beviljar inte finansiering till enmansföretag. När det gäller Horisont Europa- och EDF-projekt är minimiteamet i Finland minst 2 årsverken, varav minst en person måste vara heltidsanställd.
 • Förberedelsemedel får inte beviljas ett företag i svårigheter enligt EU:s definition. Bolagets finansiella nettotillgångar i balansräkningen ska minst vara lika med den totala kostnaden för det förberedande projektet.
SÖK OM FINANSIERING

GENERELL INFORMATION

 • Du kan ansöka om förberedelsefinansiering i Business Finlands webbtjänst. Företag väljer finansieringen "Acceleratorer och förberedelser för internationella projekt".
 • I eventuella parallella projekt som involverar flera deltagare bör den gemensamma identifieraren vara namnet på EU-projektet.
 • Alla deltagare i konsortiet behöver inte ansöka om Business Finlands finansiering, men det förberedande projektet måste nämna deltagarna i EU-ansökan, deras kontaktuppgifter och roller samt deras planerade budget.
 • Namnet på det Business Finland-förberedande projekt du ansöker om ska vara ”HorizonEU/EDFEU/IFEU – [namnet på ditt EU-projekt]”. Detta kommer att påskynda behandlingen av din ansökan.
 • Om det offentliga stödet som erhålls för upphandlingen (inklusive medel från Business Finland) överstiger 50 procent, följs lagen om offentlig upphandling (1397/2016) för upphandlingen. Förvärv ska ske enligt upphandlingslagen när det totala värdet av förvärvet exklusive moms är 60 000 euro eller mer.

HUR MAN FYLLER ANSÖKNINGSFORMULÄRET

Du kan ansöka om förberedelsefinansiering för Horisont, EDF eller Innovationsfond enligt den normala processen från Business Finlands onlinetjänst i Nätservice - Business Finland. Det finns en guide nedan.

 • Företag väljer finansieringen "Acceleratorer och förberedelser för internationella projekt".
 • Klicka och välj "Förberedelse av ansökningar om Horisont, EDF och Innovationsfond".

Företagets nuvarande tillstånd

 • Beskrivning av företagets verksamhet: Beskriv verksamhetens nuvarande läge mycket kortfattat i 1–2 meningar.
 • Företagsägande, struktur, resurser och nyckelpersoner: Viktigt, fyll i noggrant. Tillräckliga resurser är en förutsättning för att bevilja medel.

Nyckeltal för näringslivet

 • Tabellen Finansiella siffror: Ej ifylld
 • Redovisningskörning: Bifoga med ansökan en resultaträkning och balansräkning från innevarande räkenskapsår som inte är äldre än 2 månader.
 • De minimis-subventioner: Ange det totala beloppet för stöd av mindre betydelse som företaget och andra företag inom samma koncern har fått under de senaste tre åren.
 • Tillväxtsyn: Ej ifylld

Projektmål

 • I beredningsprojektet är målet en framgångsrik EU-ansökan.
 • Hur projektet påverkar den riktade verksamheten + förmågor/kompetenser och deras utveckling: Ej fylld.

Projektgenomförande

 • startdatum för projektet: när ansökan har lämnats in till Business Finland i ansökningstjänsten. Kostnader kan godkännas tidigast från dagen för inlämnande av ansökan.
 • Slutdatum för projekt: I Horisont Europa och EDF, 6 månader efter EU-ansökans förfallodatum, i förberedande ansökningar för innovationsfondprojekt, 8 månader efter EU-ansökans förfallodatum
 • Projektplan (bilaga)
  • Bifoga en plan för förberedelseprojektet för EU-projektet till ansökan. Projektplanen ska ange det förberedande finansieringsprojektets uppgifter, projektresurser, namn (identifierare) på EU-ansökan, konsortiets sammansättning (vid Horisont Europa- och EDF-projekt) och den preliminära budgeten. Arbetsplanen för EU-projektet behövs inte. Om du vill kan du använda Business Finlands projektplansmall: tempo-projektisuunnitelman_mallipohja.

Budget och finansiering

 • Annan finansiering: Lägg till finansieringskälla (obligatorisk); kassareserv, lån etc.

 

Nätservice

Nätservicen är en säker tjänst där du hittar all information kring ditt projekt. När du fyller i en ny ansökan får du alla tjänster i nätservicen till ditt förfogande.

Till nätservice

Ta kontakt

Horisont Europa

Sari Federley

Business Finland
+358 40 546 4141
sari.federley (at) businessfinland.fi

Europeiska försvarsfonden (EDF)

Markus Ranne

Business Finland
+358 40 343 3453
markus.ranne (at) businessfinland.fi