Utvecklingsfinansiering av affärsverksamhet i störningssituationer

Finansieringstjänsten via Business Finland som är avsedd för störningssituation som orsakas av coronavirus är stängd.

Obs!

Finansieringstjänsten via Business Finland som är avsedd för störningssituation som orsakas av coronavirus är stängd. Nya ansökningar tas inte längre upp till handläggning.

Så här återkallar du ansökan och återbetalar utbetalt förskott

 • Om du vill återkalla en ansökan som du skickat och för vilket ett finansieringsbeslut ännu inte har utfärdats, skicka ett meddelande till registratorskontoret. Diarienumret för ansökan och företagets namn i ditt meddelande. Det är inte möjligt att återkalla en ansökan som redan skickats i e-tjänsten.
 • Om du vill avstå från ett projekt och återbetala ett förskott som redan betalats ut, skicka ett meddelande till registratorskontoret. Ange diarienumret för projektet och företagets namn i ditt meddelande. Efter det skickar vi en begäran om återbetalning. I meddelandet anges kontonumret till vilket finansieringen ska återbetalas.

 

Rapportering

Ta del av anvisningarna

   

Hur mycket finansiering kan man beviljas?

Finansieringen är bidrag som företaget inte behöver betala tillbaka. Det finns två typer av finansiering och de kan beviljas företaget en gång, i undantagsfall flera gånger. Du kan inte söka båda finansieringarna samtidigt. Man kan även ansöka direkt om utvecklingsfinansiering utan förutredningsprojekt.

1) Förhandsutredningsfinansiering vid störningar i affärsverksamheten – högst 10 000 euro. Finansieringens storlek är 80 procent av de godkända totala kostnaderna för projektet och förskott kan betalas upp till 70 procent av den beviljade finansieringens belopp. Storleken på Business Finlands finansiering är högst 10 000 € (då är projektets totala budget 12 500 euro).

2) Utvecklingsfinansiering vid störningar i affärsverksamheten – högst 100 000 euro. Finansieringens storlek är 80 procent av de godkända totala kostnaderna för projektet och förskott kan betalas upp till 70 procent av finansieringens belopp. Storleken på Business Finlands finansiering är högst 100 000 € (då är projektets totala budget 125 000 euro).      

Vad kan finansieringen användas till?

1) Förhandsutredningsfinansiering vid störningar i affärsverksamheten. Med denna finansiering kan företaget utreda och planera nya affärsfunktioner, ersättande underleverantörskedjor och organisering av produktionen under och efter störning orsakad av coronaviruset. Den rekommenderade längden för projektet är 4 månader.

2) Utvecklingsfinansiering vid störningar i affärsverksamheten. Med denna finansiering kan företaget genomföra de utvecklingsåtgärder som man identifierar i en förutredning eller inom övrig verksamhet och som förbättrar företagets möjligheter under och efter störning orsakad av coronaviruset. Syftet med åtgärderna ska vara nya lösningar för företagets produkter och produktion. Den rekommenderade längden för projektet är ett år. Privatföretagare kan inte ansöka om fortsatt finansiering från Business Finland, även om man fått ett positivt finansieringsbeslut på sin ansökan 27.3 eller tidigare.

Exempel på användningsområden för finansieringen

A) Finansiering kan användas till pilotförsök inom företagets affärsverksamhet. Föremål för utvecklingsåtgärderna kan vara exempelvis

 • Nya tjänster och produkter
 • Nya modeller för partnerskap och underleverantörer
 • Nya verksamhetsmodeller för organisering av arbete och produktion och flytt av denna till Finland
 • Vilken annan ny åtgärd som helst för företaget, som företaget upplever är nödvändig under den rådande situationen

B) Utredning av nödvändiga åtgärder för korrigering av störningar i produktionskedjan oberoende av bransch. Typiska användningsområden för finansieringen är nya lösningar och verksamhetsmodeller som har att göra med till exempel

 • Omplaceringar på grund av brutna internationella produktionskedjar
 • Returnering av produktionen till hemlandet
 • Avlägsnande av logistiska störningar

C) Utveckling av affärsverksamhet inom turismbranschen. Typiska användningsområden för finansieringen:

 • Nya logi- och turismtjänster
 • Tjänster direkt kopplade till turism som påverkas negativt av effekterna av den minskade turismen
 • Utveckling av tjänster och övrig affärsverksamhet

D) Utveckling av tjänster och affärsverksamhet inom de kreativa branscherna. Typiska användningsområden för finansieringen:

 • Nya duplicerbara tjänster inom de kreativa branscherna (t.ex. spel, AV, musik), evenemangstjänster samt utveckling av affärsverksamhet inom konst- och kulturtjänster

Vad kan finansieringen inte användas till?

 • Tekniskt grundande av en e-butik. Finansiering kan dock beviljas för till exempel kartläggning av alternativ för upprättande av e-butik.
 • Marknadsföringskostnader
 • Uteblivet kassaflöde och operativa lönekostnader
 • Direkt verkställande av den existerande verksamheten
 • Kostnader för operativ produktionsverksamhet
 • Direkta kostnader hänför till etableringen av ett distributionsnät och dess verksamhet samt till direkta kostnader i övrig exportverksamhet
 • Täckning av förluster förorsakade av störningar i affärsverksamheten.

Godtagbara kostnader

Vid finansieringen används kostnadsberäkningar (löner + personalbikostnader + köpta tjänster + övriga kostnader). Godtagbara kostnader är lönekostnader för företagets egna personal till den del som personalen utför utrednings- och planeringsarbete. Som lönekostnader godkänns högst 30 procent av de betalda löner som har godkänts för projektet. Med finansieringen kan man också köpa utrednings- och planeringsarbete som köpta tjänster. Dessutom godkänns som kostnad andra kostnader som utgör 20 procent av det totala beloppet för lönekostnader och köpta tjänster. Läs mer om finansieringsvillkoren.

Finansieringen är en de minimis-finansiering

Beviljande av finansieringen förutsätter att det finns utrymme i företagets de minimis-kumulation. Ett företag kan få ett de minimis-stöd på högst 200 000 euro under det innevarande skatteåret och de två föregående skatteåren. Stödet beviljas av många offentliga organisationer, till exempel Finnvera och NTM-centralerna. Läs mer om de minimis-stöd.     

Business Finlands kundservice

Business Finlands kundservice ger råd om

 1. finansiering och andra tjänster
 2. tekniska frågor om nätservice

Kundservice