Med samarbete ut i världen?

Business Finland främjar finländska företags och forskningsgruppers nätverksbildande med de bästa internationella kompanjonerna.

Europeiska program och nätverk

I de europeiska programmen och nätverken får finländarna utveckla sitt kunnande i samarbete med internationella forskningsgrupper och företag.

De som deltar i Horisont 2020 -programmet kan där direkt söka finansiering för till exempel ett forsknings- och utvecklingsprojekt eller forskarutbyte. Europeiska rymdorganisationen ESA skaffar genom sina offertbegäranden teknologi för satelliter, rymdsonder och för styrningen av dem

I COSTs och EUREKA:s projekt söker varje deltagare finansiering skilt till exempel av nationella finansierare. Eurostars är ett gemensamt finansieringsprogram mellan de nationella finansieringsorganisationerna och europeiska kommissionen.

Horisont 2020

Horisont 2020 är EU:s nya ramprogram för forskning och innovation. Det nya programmet kommer att löpa under perioden 2014-2020 och ha en total budget på runt 70 miljarder euro.

EU:s forsknings- och innovationsprogram (EUTI) samordnar det finska kontaktpersoner (NCPs). NCPs ger rådgivning, praktisk information och stöd när det gäller alla aspekter av deltagande i Horisont 2020.

Du hittar mer information om programmet på EUTIs webbplats. Du kan även ta kontakt med nationella kontaktpersoner för Horisont 2020 om du vill veta mer.

Horisont 2020 i korthet