Mot en gemensam framtid

Tillväxtavtalet är en ny slags dialog- och samarbetsmodell mellan den offentliga sektorn och näringslivet, där hela branschens olika dimensioner beaktas.

Vad är
tillväxtavtalet?

Tillväxtavtalet är ett nytt och kontinuerligt sätt att föra dialog mellan den offentliga sektorn och näringslivet.

Tillväxtavtalet är också en konkret handlingsplan där den offentliga sektorn och företrädare för olika branscher gemensamt definierar branschens framtida tillväxt- och utvecklingsmål och affärsmöjligheter. Syftet med tillväxtavtalet är att genom praktiska åtgärder stödja utvecklingen, tillväxten och internationaliseringen av företag inom branschen.

Genom tillväxtavtalet främjas en kontinuerlig och målinriktad dialog mellan den offentliga sektorn och näringslivet. Avtalet för den audiovisuella branschen fungerar som en ram och vägvisare även för tillväxtavtal inom andra branscher.

Tillväxtavtal för den
audiovisuella branschen

I tillväxtavtalet för den audiovisuella branschen fastställer den offentliga sektorn och aktörerna inom branschen gemensamt branschens framtida tillväxt- och utvecklingsmål och affärsmöjligheter. Dessutom kommer man överens om praktiska åtgärder som gör det möjligt för den offentliga sektorn att konkret stödja företag inom branschen i deras tillväxt och utveckling.
Utarbetandet av tillväxtavtalet för den audiovisuella branschen inleds med en öppen tillställning den 20 april 2022. Pilotverksamhetsmodellen blir klar senast den 31 augusti 2022.

Vad innebär tillväxtavtalet i praktiken?

För att möjliggöra en kontinuerlig dialog mellan den offentliga sektorn och näringslivet om branschens framtida potential, bör man komma överens om åtgärder som syftar till att skapa gemensamma tillväxtmål för branschen och som gör det möjligt för den offentliga sektorn att på lång sikt stödja företag i komplexa förändringar av verksamhetsmiljön samt en konkret handlingsplan där både den offentliga och den privata sektorns uppgifter och roller samt konkreta åtgärder för att uppnå tillväxt tydligt beskrivs och fasas ut.

Vilka drar nytta av detta?

För att uppnå gemensam tillväxt krävs samråd och delaktighet mellan företag inom den audiovisuella branschen och företrädare för den offentliga sektorn så att målen och åtgärderna i tillväxtavtalet kan utformas. Ministerierna bjuder in alla aktörer inom den audiovisuella branschen att utarbeta tillväxtavtalet:

  • företag
  • regionala organisationer
  • intressebevakningsorganisationer
  • andra aktörer som arbetar med tillväxt och utveckling av företag inom den audiovisuella branschen

Tillväxtavtalets roller, ansvar och skyldigheter fastställs under 2022 tillsammans med alla berörda parter. De åtgärder som fastställts i tillväxtavtalet kommer i första hand att stödja tillväxten och internationaliseringen av företag inom branschen.

Kom med

Utarbetandet av tillväxtavtalet omfattar flera evenemang och kanaler för att delta i debatten och arbetet.

20.4. Innehållet i tillställningen som är öppen för alla är starkt inriktat på branschens framtid, dess möjligheter, hinder och förutsättningar för framgång.

16.5. Innehållet i tillställningen är inriktat på att utarbeta en praktisk arbetsform och ett urval åtgärder för att skapa en gemensam framtid och uppnå målen.

31.8. Offentliggörande av tillväxtavtalet vid Screen Helsinki-tillställningen.

Vi kommer att inleda kartläggande diskussioner före tillställningarna genom att organisera webbinarier för olika aktörer inom branschen. Syftet med förhandsdiskussionerna är att kartlägga de olika aktörernas önskemål och åsikter om formen och innehållet i tillväxtavtalet och om branschens framtidsmål. Projektgruppen inbjuder berörda parter till samråd och samlar centralt in synpunkter från olika målgrupper för projektet.

8.4 BF, YLE, SES, AVEK, ministerier
11.4 Alla företag, produktionsbolag, underleverantörer
12.4 Kommissioner
12.4 Intressebevakare
13.4 Kanaler, distributörer, finansiärer

Enkäter för att validera mål och samla in information

Efter de offentliga tillställningarna skickar vi enkäter till deltagarna via e-post för att precisera branschens förväntningar, åsikter, oro och fokus på de åtgärder som behövs.

Bakgrund

Den inhemska audiovisuella sektorn växer och utvecklas när företagsklimatet förändras snabbt. Branschens värdekedjor är i stor förändring. På grund av branschens tillväxtpotential vill undervisnings- och kulturministeriet samt arbets- och näringsministeriet intensifiera sitt samarbete och stödja branschens tillväxt genom att utarbeta ett tillväxtavtal för branschen.

Ministerierna har överlåtit projektets genomförande till understående aktörer, Business Finland och Finlands Filmstiftelse. Till styrgruppen har man bjudit in Audiovisual Producers Finland – APFI rf för att representera näringslivet. Det praktiska utvecklingsarbetet stöds av Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy:s näringspolitiska program Film Tampere med undervisnings- och kulturministeriets projektfinansiering.

Tillväxtavtalet är en fortsättning på de åtgärder som redan har vidtagits, nämligen en vägkarta för den kreativa ekonomin, en vägkarta över den audiovisuella branschen, jämförelser med liknande europeiska koncept för tillväxtavtalet samt andra undersökningar och intervjuer inom branschen.

#HållbarTillväxt

Ta
kontakt

Head of Creative Business Finland

Kenneth Nyholm

+358 50 395 6028