Bio and Circular Finland

2019-2022
Suomalaisille asiakkaille » Palvelut » Ohjelmat » Bio and Circular Finland

Kiertotaloudesta globaalia kilpailukykyä

Tavoitteenamme on tehdä Suomesta kiertotalouden edelläkävijä, joka tarjoaa kestäviä ratkaisuja globaaleihin haasteisiin. Suomalaisten yritysten kilpailukykyä kiertotaloudessa vahvistavat biotalouden ja digitaalisuuden osaaminen. Näitä ja muita Suomen vahvuuksia hyödyntäen luodaan uutta arvoa tuotteiden ja materiaalien käytössä ja resurssitehokkaassa kierrossa.

Ohjelman kuvaus

Kiertotalous tarjoaa kaikille yrityksille mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan

Kiertotalous ei ole vain kierrätystä, vaan koko arvoketjun kattavaa lisäarvoa luodaan uusilla liiketoimintamalleilla, jotka mahdollistavat elinkaaren pidentämisen ja materiaalien kierron. Kiertotalous on talouden malli, joka koskee kaikkien toimialojen yrityksiä.  Jokaisen yrityksen kannattaa tarkastella omia tuotteitaan ja palveluitaan siitä näkökulmasta, miten uutta arvoa luodaan elinkaaren pidentämiseen ja materiaalikiertojen edistämiseen liittyvillä ratkaisuilla.

Digitaaliset liiketoiminta-alustat ja ekosysteemipalvelut mahdollistavat yritysten uudenlaista yhteistyötä, verkostoja ja synergiaa. Datan ja tekoälyn hyödyntäminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia tuotteiden ja materiaalien kierrätyksen ratkaisuissa. Robotiikka, lohkoketjut ja kryptovaluutat mahdollistavat myös uudenlaista materiaalivirtojen hallintaa, jäljitystä, vaihdantaa ja logistiikkaratkaisuja.

Muovia ja muita ympäristöä kuormittavia raaka-aineita korvaavilla biopohjaisilla tai kierrätetyillä tekstiili ja pakkausmateriaaleilla on valtavat globaalit markkinat.  Esimerkiksi Pakkauksilla on 670 miljardin dollarin markkinat maailmanlaajuisesti. Vuonna 2014 Suomen pakkausteollisuuden tuotannon arvo ylsi 1,7 miljardiin euroon, ja viennin osuus koko tuotannosta oli 70 %. Erityisesti korkealuokkaisissa kuitupakkauksissa Suomi on merkittävä toimija globaaleilla markkinoilla.

Kuluttajaliiketoiminnassa tähdättävä kansainvälisille markkinoille

Tulevaisuudessa kuluttajaliiketoiminnassa ansaintamallit siirtyvät yhä enemmän tuotteista palveluihin. Kuluttajien, kuntien ja yritysten intressi omistaa asioita vähenee. Pitkäikäiset tuotteet mahdollistavat uudenlaisia ansaintalogiikkoja. Tuotteiden kierrätys-, varaosa-, uudelleensuunnittelu- ja jatkojalostuspalvelut, leasing ja vuokraus pidentävät tuotteen elinkaarta ja helpottavat arkea. Nämä palvelut synnyttävät uutta liiketoimintaa edelläkävijäyrityksille. Myös sijoittajat korostavat vastuullisuutta. 

Vastuullisuudesta ja arjen helppouden mahdollistamisesta on tullut kilpailutekijä. Globaaliin markkinaan verrattuna Suomi on hyvin pieni markkina-alue. Siksi kuluttajille palveluita ja tuotteita tarjoavien yritysten kannattaa tunnistaa globaalin markkinan tarjoamat mahdollisuudet. Team Finlandin kansainvälinen verkosto auttaa yritystäsi löytämään kohdemarkkinoiden tunnistamisessa ja tarjoaa oikeat kontaktit ja asiakkaat. 

Ohjelman tavoitteet 

Hallitusohjelmassa ja Suomen kiertotalouden tiekartassa (2016) sekä Kiertotalouden toimenpideohjelmassa (2017) on asetettu tavoitteeksi tehdä Suomesta kiertotalouden edelläkävijä ja globaali mallimaa vuoteen 2025 mennessä. Sitran päivitetty Kiertotalouden tiekartta 2.0 julkaistiin maaliskuussa 2019. Business Finland on yksi tiekartan toimenpiteiden toteuttaja Bio- ja kiertotalous -ohjelman kautta.

Ohjelma tukee kilpailukykyisten bio- ja kiertotalousratkaisujen ja ekosysteemien kehitystä, jotka tarjoavat ratkaisuja globaaleihin ympäristöhaasteisiin ja joille on huomattavat globaalit markkinat. Tavoitteemme on kasvattaa bio- ja kiertotalousratkaisujen vientiä, jotta ratkaisumme saadaan käyttöön kansainvälisille markkinoille. Ohjelmassa suunnataan vientiaktiviteettejä erityisesti muovi ja pakkausalalle. Uusien innovaatioden kehittämistä tuetaan kiertotalouden eri sektoreilla ja erityisesti tekstiilien ja rakentamisen uusissa sovelluksissa.

Suomen muovitiekartan sivusto on avattu. Sivuilta löytyy tietoa muoveista ja muovitiekartan toimenpiteistä.

Ohjelman palvelut

Ohjelma kestää neljä vuotta ja sen laajuus on 300 miljoonaa euroa. Tästä Business Finlandin innovaatiorahoituksen osuus on 150 miljoonaa. Lisäksi ohjelma tarjoaa kansainvälistymispalveluita sekä uudistavia ekosysteemejä, jotka houkuttelevat myös ulkomaisia osaajia, yrityksiä ja sijoittajia Suomeen. 

Kansainvälistymispalvelut

Ohjelman fokusoitujen kansainvälistymisaktiviteettien lisäksi bio- ja kiertotalousyritysten käytössä ovat Business Finlandin normaalit rahoitusinstrumentit kansainvälistymisen edellytysten tueksi sekä Business Finland verkoston asiantuntijat, jotka tunnistavat markkinamahdollisuuksia maailmalla ja tarjoavat kontakteja. Vientiaktiviteetteja on suunnitteilla vuodelle 2019 seuraavissa teemoissa: 

  • Kaivosteollisuus
  • Jätteestä lisäarvoa (Eurooppa)
  • Puuta Suomesta (Kiina)
  • Muovit ja pakkaukset 

Haetaan yrityskumppaneita

Ohjelma edistää bio- ja kiertotalouden ekosysteemien rakentumista. Ekosysteemeissä vauhditetaan tutkimustiedon hyödyntämistä ja uusien suomalaisten vientituotteiden kehittämistä. Alla esitellään ohjelman kautta rahoitettuja Co-Creation -hankkeita, joissa yritykset ja tutkimusorganisaatiot kehittävät uudenlaisia tutkimusideoita ja rakentavat yhteistyöverkostoja mahdollista Co-Innovation -yhteishanketta varten. Verkostoihin haetaan uusia kumppaneita.

  Typen kiertotalous kaivosvesistä (TYPKI) - Circular economy of nitrogen in mine waters

 

  PostPulp - WaterPost-Hydrolysis of Hardwood Kraft Pulp for High-Purity Cellulose and Xylan

 

 Recyclable Soft Packing Materials

 

 Nordic Tower

 

 Molecular Modelling in Industrial Research and Development

 
New life for polystyrene waste, monomers from end-of-life polymers 


Tulokset

Ohjelma synnyttää innovaatioekosysteemejä

Bio & Circular -ohjelman rahoituksella on mahdollista tukea innovaatio- ja vientiekosysteemien kehittymistä. Ekosysteemin muodostavat yritykset, tutkimuslaitokset, asiakkaat ja kunnat jotka osallistuvat yhteisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin sekä vaikuttavat tavoitteita tukevan liiketoimintaympäristön syntymiseen.

Esimerkkejä ohjelmassa käynnistyneistä ekosysteemeistä:

 CARBO – Kohti hiilineutraalia maitoketjua

 ForBest – Ympäristöystävällisempiä tekstiilejä puusta

 UPM rakentaa uutta ekosysteemä puupohjaisille biolääketieteen ratkaisuille

  
 Ympäristökädenjälki kertoo positiivisista ympäristöteoista

 

Metallien uusiokäyttö lääkkeeksi kestävyysvajeeseen

Ota yhteyttä

Ohjelmapäällikkö
Jutta Kauppi
+358 50 478 3649
Bio- ja kiertotalousteeman ohjelmatoiminnan johtaja
Ilmari Absetz
Uusien ekosysteemien sparraus (metsä, bio, muovi, vesi)
Tuomas Lehtinen
Uusien ekosysyteemien sparraus (metalli- ja kaivosteollisuus)
Kari Keskinen
Markkinointiviestintäpäällikkö
Nita Pilkama
+358 40 841 1166