Nuoret

innovatiiviset
yritykset (NIY)

Kenelle?

Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitus on tarkoitettu kaikkein lupaavimmille pienille, alle 5-vuotiaille startup-yrityksille, jotka tavoittelevat liiketoiminnan nopeaa kansainvälistä kasvua.

Mitä?

Rahoitusta voi käyttää kansainvälisen liiketoiminnan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, esimerkiksi tiimin vahvistamiseen, liiketoimintamallin ja kasvustrategian kehittämiseen ja uusien markkinoiden avaamiseen.

Milloin?

Valitsemme NIY-rahoitukseen lupaavia, nopeaan kansainväliseen skaalautumiseen tähtääviä startup-yrityksiä, joilla on näyttöä kasvavasta liiketoiminnasta. Rahoitukseen valittavat yritykset ovat tyypillisesti toimineet vähintään kolme vuotta ja ovat jo hyödyntäneet  rahoituspalveluitamme aiemmassa projektissa.

NIY-rahoitukseen valituilla startup-yrityksillä on

 • skaalautuva liiketoimintamalli ja edellytykset nopeaan kasvuun kansainvälisillä markkinoilla
 • näyttöä lupaavasta liiketoiminnasta ja asiakasreferenssejä
 • selkeä ja tavoitteellinen kansainvälistymisstrategia ja kyky toteuttaa suunnitelma
 • kilpailuetu, jolla on saavutettavissa merkittävä markkina-asema
 • sitoutunut ja osaava johtotiimi
 • mahdollisuus saada yksityisiä pääomasijoituksia
 • itsenäinen liiketoimintavastuu ja päätäntävalta

NIY-rahoituksen edellytyksiä

Business Finland voi myöntää NIY-rahoitusta vain, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

Ikä ja koko

 • Yrityksen tulee olla alle 5-vuotias ennen ensimmäisen jakson alkua. NIY-rahoitus päättyy viimeistään, kun yritys täyttää kahdeksan vuotta. Ikä lasketaan yrityksen rekisteröimisestä.
 • Yritys on pieni: työntekijöitä on alle 50 ja vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa.

Omistus ja tausta

 • Sitoutuneet avainhenkilöt: yrityksessä työskentelevien henkilöiden omistettava merkittävä osa yrityksestä.
 • Itsenäinen päätäntävalta liiketoiminnasta: yritys omistaa liiketoiminnalle olennaiset IPR:t.
 • Yritys ei ole jatkanut toisen yrityksen toimintaa eikä syntynyt sulautumisen kautta.
 • Yritys ei ole listautunut eikä jakanut voittoa.

Investoinnit innovaatio- ja t&k-toimintaan

 • Kaikista kustannuksista vähintään 10 prosenttia on kohdistunut tutkimus- ja kehitystoimintaan yhtenä kolmesta edeltävästä vuodesta.

Business Finlandin asiakkaaksi?

Kerro suunnitelmastasi tunnustelupalvelussamme. Otamme yhteyttä viikon sisällä.

Tunnustelupalveluun

NIY-rahoitukseen valitut yritykset

Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitusta on myönnetty vuodesta 2008 alkaen. Rahoitus on auttanut yli 330 lupaavaa startup-yritystä kasvamaan kansainvälisille markkinoille.

Rahoituksen määrä

Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoituksen enimmäismäärä on yhteensä 1,25 miljoonaa euroa, josta avustusta voi olla enintään 500 000 euroa ja lainaa 750 000 euroa. Business Finlandin rahoitus kattaa 75 prosenttia projektin hyväksyttävistä kustannuksista.

Rahoitus jakautuu vähintään kolmeen jaksoon  

Ensimmäisen jakson rahoitus on 250 000 euroa avustusta ja kesto 6–12 kuukautta. Rahoitusjakson tavoitteiden saavuttaminen on edellytys seuraavaan jaksoon etenemiselle. Tavoitteista sovitaan yhdessä yrityksen kanssa liikesuunnitelman pohjalta ja ne kirjataan rahoituspäätökseen.

Tyypillisiä tavoitteita

 • liikevaihdon ja viennin kehittyminen
 • pääomasijoitusten hankinta
 • resurssien vahvistaminen
 • uusien markkinoiden avaaminen

Asiantuntijapaneelilta lausunto arvioinnin tueksi

Projektin tavoitteiden saavuttamista arvioidaan jokaisen NIY-rahoitusjakson lopussa. Yrityksen jatkomahdollisuuksiin vaikuttavat tavoitteiden täyttymisen lisäksi yrityksen taloudellinen tilanne ja edellytykset nopeaan kasvuun.

Yritykset, jotka ovat edenneet ensimmäisen jakson aikana tavoitteiden mukaisesti, pääsevät esittelemään yritystään ja ideaansa arviointipaneelille. Paneeli arvioi yrityksen liiketoimintapotentiaalia, kansainvälistymismahdollisuuksia ja kehittämistarpeita sekä kelpoisuutta sijoituskohteeksi. Paneelin rooli on neuvoa-antava. 

Panelistit ovat pääomasijoittajia, bisnesenkeleitä tai hallitusammattilaisia. Katso lista panelisteista (pdf).

Paneeliarvioinnin materiaalit

 Arviointi tehdään yrityksen toimittaman aineiston sekä yritysesittelyn perusteella.

Hakuohjeet

Ohjeita projektin suunnitteluun ja toteutukseen

NIY-rahoituksen hakeminen

Hakemus tehdään asiointipalvelussa. Kuvaa hakemuksessa liiketoimintanne nykytilaa, henkilöstöä ja resursseja, tulevaisuuden kasvuvisiota sekä projektin aikana tehtävää työtä, tavoitteita ja kustannuksia.

Projektisuunnitelma

Liitä hakemukseen projektisuunnitelma ja erillinen liiketoimintasuunnitelma, mikäli se ei sisälly projektisuunnitelmaan.

Tilintarkastajan lausunto

NIY-hakemuksen liitteeksi tarvitaan tilintarkastajan lausunto siitä, että yritys täyttää Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoituksen myöntämisen edellytykset.

Yrityksen taloutta koskevat tiedot

Hakemukseen tarvitaan seuraavat tiedot:

Tiedot voi toimittaa Tekesin laskelmapohjien avulla tai muulla tavoin, esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman osana.

Raportointi

Projektin etenemisestä raportoidaan rahoituspäätöksessä ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Raportti ja kustannustilitys lähetetään Tekesiin asiointipalvelun kautta.

Hyväksyttävät kustannukset

 • rahapalkat ja niihin liittyvät henkilösivukustannukset (enintään 30 prosenttia)
 • ostot (esim. matkat, palvelut, aineet ja tarvikkeet ja laitteet)

Kustannuksia, joita ei hyväksytä

 • ostopalvelut intressiyhtiöiltä (poikkeuksena palvelut samaan konserniin kuuluvilta yhtiöiltä)
 • vapaaehtoiset vakuutukset, lahjat ja stipendit
 • muuta julkista tukea sisältävät kustannukset
 • vientiin liittyvä toiminta eli suoraan vientimääriin, jakeluverkon perustamiseen ja toimintaan tai muuhun vientitoimintaan liittyvät juoksevat kustannukset

Hankintojen osalta on noudatettava hankintalakia.

Ohjeita

Tutustu hakemuslomakkeeseen, projektisuunnitelman sisältöön ja projektin raportointiin.

Hyväksy rahoituspäätös asiointipalvelussa

Rahoituspäätöksen voi nyt hyväksyä asiointipalvelussamme ilman erillistä lomaketta. Henkilöllä, joka hyväksyy päätöksen yrityksen puolesta, tulee olla yrityksen nimenkirjoitusoikeus. Hyväksyjän tulee kirjautua asiointipalveluun Suomi.fi-tunnistautumisen kautta, jotta nimenkirjoitusoikeus saadaan vahvistettua. Rahoituspäätös astuu voimaan vasta, kun päätös on hyväksytty asiointipalvelussa.

Asiointipalveluun

Kysymyksiä ja vastauksia