Unga innovativa företag

Vad?

Lovande startupföretag med siktet inställt på snabb internationell tillväxt kan ansöka om finansiering som beviljas Unga innovativa företag för att utveckla den internationella affärsverksamheten i sin helhet, till exempel stärka teamet, utveckla affärsmodellen och tillväxtstrategin samt öppna upp nya marknader.

För vem?

Finansieringen är avsedd för mindre än 5 år gamla startupföretag. NIY-finansiering beviljas lovande startupföretag med omsättning och en tydlig expansion liksom siktet inställt på att i snabb takt skala upp internationellt. De företag som beviljas finansiering har i regel varit verksamma i minst tre år och redan använt sig av våra finansieringstjänster i ett tidigare projekt.

Lämpliga startupföretag för NIY-finansiering har till exempel

 • en skalbar affärsmodell och förutsättningar att växa snabbt på den internationella marknaden

 • visar lovande affärsverksamhet och betalande kunder

 • en klar och målinriktad internationaliseringsstrategi och förmåga att genomföra planen

 • en konkurrensfördel som kan leda till en betydande marknadsposition

 • engagerat och kompetent ledningsteam

 • möjlighet att få privata kapitalinvesteringar

 • direkt affärsansvar och självständig beslutanderätt

Förutsättningar för NIY-finansiering

Business Finland kan bevilja NIY-finansiering bara om följande villkor uppfylls:

Ålder och storlek

 • Företaget ska vara under 5 år när den första perioden inleds. NIY-finansieringen upphör senast när företaget fyller 8 år. Verksamhetsåren räknas från företagets registreringsdatum.
 • Företaget tillhör kategorin små företag, det vill säga har färre än 50 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning på högst 10 miljoner euro.

Ägande och bakgrund

 • Engagerade nyckelpersoner: de personer som arbetar i företaget ska äga en betydande del av företaget.

 • Självständig beslutanderätt när det gäller affärsverksamheten: företaget äger de immateriella rättigheterna (IPR) som är väsentliga för affärsverksamheten.

 • Företaget har inte fortsatt ett annat företags verksamhet.

 • Företaget har inte kommit till genom en fusion.
  • Ett undantag är en situation där de fusionerade företagen är under 5 år.
 • Företaget är inte börsnoterat och har inte delat ut vinst.

Investeringar i innovaaioner och FoU-verksamhet

 • Minst 10 procent av alla kostnader har använts för forsknings- och utvecklingsarbete under ett av de tre senaste åren.

Finansieringens belopp

NIY-finansieringen kan uppgå totalt till högst 1,25 miljoner euro, varav högst 500 000 euro kan vara bidrag och 750 000 euro lån. Business Finlands finansiering täcker 75 procent av de godtagbara kostnaderna för projektet.

Finansieringen fördelas på minst tre perioder  

Finansieringen för den första perioden innebär ett bidrag på 250 000 euro under 6–12 månader. Förutsättningen för att gå vidare till följande period är att målen för den här finansieringsperioden har uppnåtts. Målen fastställs tillsammans med företaget utifrån affärsplanen och de skrivs in i finansieringsbeslutet.

Typiska mål är att

 • utveckla omsättningen och exporten
 • skaffa kapitalinvesteringar
 • stärka resurserna
 • öppna upp för nya marknader

Expertpanelens utlåtande till stöd för bedömningen

Huruvida projektets mål har uppnåtts kommer att utvärderas i slutet av varje finansieringsperiod. Även företagets ekonomiska situation och förutsättningarna för en snabb expansion påverkar företagets möjligheter att fortsätta i projektet.

När de uppsatta målen har verkställts under den första perioden får företaget presentera affärsverksamheten och idéerna för en utvärderingspanel. Panelen gör en bedömning om företaget har affärspotential, internationaliseringsförutsättningar och utvecklingsbehov samt är lämpligt som investeringsobjekt. Panelen har en rådgivande roll. 

Panelisterna är kapitalinvesterare, businessänglar eller styrelseproffs. Se listan över panelister (pdf).

Panelutvärderingens material

Utvärderingen görs utifrån företagspresentationen och det material som företaget har lämnat in.

Ansökan om NIY-finansiering

Ta kontakt med kontaktpersonen eller kundservice vid Business Finland innan ansökan lämnas in. Ansökan görs i Business Finlands nättjänst.

När finansieringsperioden inleds ska företaget ha registrerats för mindre än fem år sedan. Lämna in en NIY-ansökan i god tid, senast två månader innan företaget har varit verksamt i fem år.

Ansökans innehåll

I ansökan ges en beskrivning av affärsverksamhetens nuläge, personal och resurser, framtida expansionsvisioner samt det arbete som kommer att utföras under projektet, liksom mål och kostnader.

Projektplan

Till ansökan bifogas en projektplan och en separat affärsplan ifall den inte finns med i projektplanen.

Revisorns utlåtande

Till NIY-ansökan bifogas revisorns utlåtande över att företaget uppfyller de villkor som förutsätts för att finansiering till Unga innovativa företag ska kunna beviljas.

Företagsekonomiska uppgifter

Följande uppgifter ska finnas med i ansökan:

Uppgifterna kan lämnas in genom att använda Business Finlands kalkylblad eller på annat sätt, till exempel som en del av affärsplanen.

Rapportering

Hur projektet framskrider ska rapporteras enligt den tidtabell som anges i finansieringsbeslutet. Rapporter och kostnadsredovisningar lämnas in via Business Finlands nättjänst.

Instruktioner för rapportering

Godtagbara kostnader

 • penninglöner och lönebikostnader (högst 30 procent)
 • inköp (såsom resor, tjänster, material, tillbehör och apparater)

Icke godtagbara kostnader

 • köptjänster från intresseföretag (undantag är tjänster från företag inom samma koncern)
 • frivilliga försäkringar, gåvor och stipendier
 • kostnader som får annat offentligt bidrag
 • exportrelaterad verksamhet, det vill säga löpande kostnader som är direkt relaterade till exportvolymer eller etablering och drift av distributionsnätverk eller till annan exportverksamhet

Anskaffningar ska göras i enlighet med upphandlingslagen.

Bli kund hos Business Finland?

Business Finlands tjänster är avsedda för företag som strävar efter djärv tillväxt och förnyande av affärsverksamheten på internationella marknader.

Bli kund hos oss

Nätservice

Nätservicen är en säker tjänst där du hittar all information kring ditt projekt. När du fyller i en ny ansökan får du alla tjänster i nätservicen till ditt förfogande.

Till nätservice