Startstöd för tillväxtmotor genom

kapitallån

Vad?

Kapitallånsfinansiering för förberedelse av tillväxtmotorprojekt.

För närvarande är kapitallånefinansiering inte tillgänglig för nya projekt.

Med sitt kapitallån påskyndar staten uppkomsten och utvecklingen av plattformsbolag för tillväxtmotorer. Finansieringen är ett lån i form av eget kapital enligt aktiebolagslagen med 1 % ränta. Lånet kan vara högst 400 000 euro och får motsvara högst 75 % av de godtagbara kostnaderna.

För vem?

För ett företag som är ett plattformsbolag för en tillväxtmotor.

Tillväxtmotorer behöver ofta s.k. plattformsbolag (t.ex. dataoperatörer), som kan lösa problem i anknytning till uppkomsten av och tillväxten i ett ekosystem. Plattformsbolagets uppgift är att främja konkurrenskraften hos företagen i tillväxtmotorekosystemet och utvecklingen av nya innovationer.

Plattformsbolagets effekter syns därmed på bred front i andra företags verksamhet. Plattformsbolagets egen verksamhet ska också ha en stabil grund och sikta på tillväxt.

Stödberättigade företag är små företag som vid tidpunkten för finansieringsbeslutet är yngre än fem år. Åldern räknas från det att företaget registrerades i bolagsregistret. De får inte vara offentligt noterade och får ännu inte ha delat ut vinster. Åldern på företag som grundats genom fusion fastställs enligt det äldsta av de fusionerade företagen.

Till vad kan finansiering användas?

Syftet med finansieringen är att utveckla verksamheten i tillväxtmotorns plattformsbolag och förbereda nätverkseffekter. Finansieringen kan dock inte användas till exportrelaterad verksamhet, det vill säga för löpande kostnader som är relaterade till exportvolymer eller etablering och drift av distributionsnätverk eller till annan exportverksamhet.

Innan du lämnar in ansökan, ta kontakt:

Karin Wikman
+358 50 5577 723, karin.wikman (at) businessfinland.fi

eller

Esa Panula-Ontto
+358 50 5577 853, esa.panula-ontto (at) businessfinland.fi

Ansökan görs i Business Finlands nätservice.

Företaget ska vara yngre än fem år.

Innehållet i ansökan 

Beskriv affärsverksamhetens och ekosystemets nuläge och framtidsvision samt det arbete som kommer att utföras under projektet, liksom mål och kostnader.

Projektplan

Fyll i fälten i ansökningsblanketten och bifoga en projektplan enligt bifogade mall.

Företagsekonomiska uppgifter

Följande uppgifter ska finnas med i ansökan:

  • den innevarande räkenskapsperiodens bokföringskörning av högst 2 månader gammal resultaträkning och balansräkning
  • månatlig kassaflödesprognos
  • årlig resultat- och finansieringsprognos

Uppgifterna kan skickas in genom att använda Business Finlands kalkylmallar eller på annat sätt, till exempel som en del av projektplanen.

Rapportering

 

Hur projektet framskrider ska rapporteras enligt den tidtabell som anges i finansieringsbeslutet. Rapporten och en kostnadsredovisning skickas in via nätservice.

Godtagbara kostnader 

  • penninglöner och lönebikostnader (högst 50 %)
  • inköp (såsom resor, tjänster, material och förnödenheter och utrustning)

Icke godtagbara kostnader 

  • frivilliga försäkringar, gåvor och stipendier
  • kostnader som får annat offentligt bidrag
  • exportrelaterad verksamhet, det vill säga löpande kostnader som är direkt relaterade till exportvolymer eller etablering och drift av distributionsnätverk eller till annan exportverksamhet

Anskaffningar ska göras i enlighet med upphandlingslagen om det offentliga stödet är över 50 %.