Utvecklingsfinansiering av affärsverksamhet

i störningssituationer

För finländska kunder » Tjänster » Finansiering » Utvecklingsfinansiering av affärsverksamhet i störningssituationer

Utvecklingsfinansiering av affärsverksamhet i störningssituationer

Finansieringen är avsedd för små och medelstora företag (ab, abp, hb, kb, anl) med 6-250 anställda och midcap-företag vars affärsverksamhet påverkas negativt av coronavirussituationen. Med hjälp av finansieringen kan företaget utveckla nya produkter eller verksamhetssätt, men vi ersätter inte förluster som orsakats av tappad försäljning. Det finns två slags finansieringar: förutredning och utvecklingsfinansiering. Ett företag kan inte söka båda finansieringarna samtidigt.

För kännedom till sökande

Finansieringsansökan Utvecklingsfinansieringen av affärsverksamhet i störningssituationer kommer att avslutas 8.6.2020 kl. 16:15.

För vem lämpar sig finansieringen?

Ja

 • I Finland verksamma små och medelstora företag med 6-250 anställda samt midcap-företag där den egna eller koncernens omsättning är högst 300 milj. €
 • Hemmamarknadsföretag och exportföretag
 • Nästan alla branscher vars nuvarande affärsverksamhet påverkas negativt av störningar i marknader och produktionskedjor som orsakas av coronaviruset

Nej

 • Enskilda näringsidkare, ensamföretagare
 • Stora företag
 • Offentliga organisationer, stiftelser eller föreningar
 • Åländska företag
 • Företag verksamma inom fiske, vattenbruk och primärproduktion inom jordbruket samt enskilda näringsidkare
 • Företag som inte har haft förutsättningar för lönsam affärsverksamhet före corona. Finansiering beviljas inte till exempel om företagets eget kapital är under hälften av aktiekapitalet. Se ytterligare information här    

Hur mycket finansiering kan man beviljas?

Finansieringen är bidrag som företaget inte behöver betala tillbaka. Det finns två typer av finansiering och de kan beviljas företaget en gång, i undantagsfall flera gånger. Du kan inte söka båda finansieringarna samtidigt. Man kan även ansöka direkt om utvecklingsfinansiering utan förutredningsprojekt.

1) Förhandsutredningsfinansiering vid störningar i affärsverksamheten – högst 10 000 euro. Finansieringens storlek är 80 procent av de godkända totala kostnaderna för projektet och förskott kan betalas upp till 70 procent av den beviljade finansieringens belopp. Storleken på Business Finlands finansiering är högst 10 000 € (då är projektets totala budget 12 500 euro).

2) Utvecklingsfinansiering vid störningar i affärsverksamheten – högst 100 000 euro. Finansieringens storlek är 80 procent av de godkända totala kostnaderna för projektet och förskott kan betalas upp till 70 procent av finansieringens belopp. Storleken på Business Finlands finansiering är högst 100 000 € (då är projektets totala budget 125 000 euro).      

Vad kan finansieringen användas till?

1) Förhandsutredningsfinansiering vid störningar i affärsverksamheten. Med denna finansiering kan företaget utreda och planera nya affärsfunktioner, ersättande underleverantörskedjor och organisering av produktionen under och efter störning orsakad av coronaviruset. Den rekommenderade längden för projektet är 4 månader.

2) Utvecklingsfinansiering vid störningar i affärsverksamheten. Med denna finansiering kan företaget genomföra de utvecklingsåtgärder som man identifierar i en förutredning eller inom övrig verksamhet och som förbättrar företagets möjligheter under och efter störning orsakad av coronaviruset. Syftet med åtgärderna ska vara nya lösningar för företagets produkter och produktion. Den rekommenderade längden för projektet är ett år. Privatföretagare kan inte ansöka om fortsatt finansiering från Business Finland, även om man fått ett positivt finansieringsbeslut på sin ansökan 27.3 eller tidigare.

Exempel på användningsområden för finansieringen

A) Finansiering kan användas till pilotförsök inom företagets affärsverksamhet. Föremål för utvecklingsåtgärderna kan vara exempelvis

 • Nya tjänster och produkter
 • Nya modeller för partnerskap och underleverantörer
 • Nya verksamhetsmodeller för organisering av arbete och produktion och flytt av denna till Finland
 • Vilken annan ny åtgärd som helst för företaget, som företaget upplever är nödvändig under den rådande situationen

B) Utredning av nödvändiga åtgärder för korrigering av störningar i produktionskedjan oberoende av bransch. Typiska användningsområden för finansieringen är nya lösningar och verksamhetsmodeller som har att göra med till exempel

 • Omplaceringar på grund av brutna internationella produktionskedjar
 • Returnering av produktionen till hemlandet
 • Avlägsnande av logistiska störningar

C) Utveckling av affärsverksamhet inom turismbranschen. Typiska användningsområden för finansieringen:

 • Nya logi- och turismtjänster
 • Tjänster direkt kopplade till turism som påverkas negativt av effekterna av den minskade turismen
 • Utveckling av tjänster och övrig affärsverksamhet

D) Utveckling av tjänster och affärsverksamhet inom de kreativa branscherna. Typiska användningsområden för finansieringen:

 • Nya duplicerbara tjänster inom de kreativa branscherna (t.ex. spel, AV, musik), evenemangstjänster samt utveckling av affärsverksamhet inom konst- och kulturtjänster

Vad kan finansieringen inte användas till?

 • Tekniskt grundande av en e-butik. Finansiering kan dock beviljas för till exempel kartläggning av alternativ för upprättande av e-butik.
 • Marknadsföringskostnader
 • Uteblivet kassaflöde och operativa lönekostnader
 • Direkt verkställande av den existerande verksamheten
 • Kostnader för operativ produktionsverksamhet
 • Direkta kostnader hänför till etableringen av ett distributionsnät och dess verksamhet samt till direkta kostnader i övrig exportverksamhet
 • Täckning av förluster förorsakade av störningar i affärsverksamheten.

Godtagbara kostnader

Vid finansieringen används kostnadsberäkningar (löner + personalbikostnader + köpta tjänster + övriga kostnader). Godtagbara kostnader är lönekostnader för företagets egna personal till den del som personalen utför utrednings- och planeringsarbete. Som lönekostnader godkänns högst 30 procent av de betalda löner som har godkänts för projektet. Med finansieringen kan man också köpa utrednings- och planeringsarbete som köpta tjänster. Dessutom godkänns som kostnad andra kostnader som utgör 20 procent av det totala beloppet för lönekostnader och köpta tjänster. Läs mer om finansieringsvillkoren.

Finansieringen är en de minimis-finansiering

Beviljande av finansieringen förutsätter att det finns utrymme i företagets de minimis-kumulation. Ett företag kan få ett de minimis-stöd på högst 200 000 euro under det innevarande skatteåret och de två föregående skatteåren. Stödet beviljas av många offentliga organisationer, till exempel Finnvera och NTM-centralerna. Läs mer om de minimis-stöd.     

Ansökan om finansiering och rapportering

Innan ansökan skickas

 1. Studera anvisningarna på denna sida och villkoren för de minimis-stöd.

 2. Om du inte hittar svar på din fråga kan du kontakta oss genom att skicka e-post till adressen poikkeusrahoitus (at) businessfinland.fi eller genom att ringa 029 469 5800 (vardagar kl. 9-15).

Sök finansiering i nättjänsten

 1. Registrera dig som användare i Business Finlands nättjänst. Vid registreringen måste man inte ansöka om huvudanvändare för organisationen.

 2. Sök finansiering i nättjänsten. Det behövs inga bilagor. Projektets innehåll beskrivs i ett av textfälten på ansökan på följande vis:

  Förutredning – Sökanden beskriver vilka faktorer som är nya för företaget som man utreder och planerar och hur detta utförs (till exempel affärsverksamheter, tjänster, lösningar, ersättande underleverantörskedjor och omorganisering av produktionen och arbetet vid störningar som coronaviruset orsakar).

  Utvecklingsprojekt – Sökanden beskriver vilka faktorer som är nya för företaget som man utvecklar inom projektet och hur detta utförs (till exempel nya affärsverksamheter, tjänster, lösningar, ersättande underleverantörskedjor, nya verksamhetsmodeller för organisering av produktionen och arbetet i den störningssituation som coronaviruset orsakar). Dessutom motiverar sökanden hur hen tror att de nya åtgärderna som utvecklas motverkar de utmaningar som coronaviruset innebär för företaget.

 3. Business Finland hanterar ansökan och skickar ett finansieringsbeslut. På grund av den ovanligt stora mängden ansökningar kan vi för tillfället inte ge några pålitliga hanteringstider.

Så ändrar du din ansökan

Ansökan kan bearbetas i ansökningstjänsten om den har status Under behandling. Efter att ansökan skickats tar det cirka fem vardagar innan ansökan kan bearbetas igen. Under den tiden är den tillfälligt låst.

Rapportering

Ta del av anvisningarna

Varifrån kommer finansieringen?

 • Ensamföretagare - Kommunerna och den egna banken
 • Litet företag (1-5 anställda) - FinnveraNTM-centralen och den egna banken 
 • Små och medelstora företag (6-250 anställda) - Finnvera, Business Finland och den egna banken 
 • Midcap-företag (omsättning max. 300 milj. €/år) - Finnvera, Business Finland och den egna banken 
 • Storföretag - Finnvera och den egna banken 

Anvisningar för företag med anledning av coronavirusutbrottet

Frågor och svar

Utvecklingsfinansiering för affärsverksamhet vid störningar – de vanligaste frågorna om finansieringen. Läs dessa innan ansökan skickas!

Så här söker du finansiering

 1. Läs anvisningarna på den här sidan. Läs mer om finansieringsvillkoren.
 2. Registera dig och sök finansiering i nättjänsten
 3. Business Finland hanterar ansökan och skickar ett finansieringsbeslut

Så här rapporterar du projektet

 1. Läs anvisningarna om uppföljning och rapportering när du har fått finansieringsbeslutet
 2. Fyll i rapporten i nättjänsten när projektet är avslutat

Fråga oss

Innan ansökan skickas

Efter att ansökan skickats in

Vi kan tyvärr inte svara på frågor som rör ansökningens tillstånd.