Siirry sisältöön

Tavoitteena kilpailukyky ja ympäristöystävällisyys

Sustainable Manufacturing Finland -ohjelma käynnistyi vuoden 2020 alussa ja päättyi vuoden 2023 lopussa. 

Valmistavan teollisuuden osuus Suomen viennistä on noin puolet ja bruttokansantuotteesta lähes 30 prosenttia. Sustainable Manufacturing Finland -ohjelma keskittyi tämän taloutemme kannalta merkittävän sektorin liiketoimintamallien uudistamiseen ja tuottavuuden kasvattamiseen samalla pyrkien aktiivisesti löytämään ratkaisuja ilmastomuutoksen haasteisiin. Ohjelma auttoi yrityksiä voittamaan kasvun esteitä ja kohtaamaan alan haasteet yhteistyössä. Näistä uusista ratkaisuista kehitetään Suomelle merkittäviä vientituotteita.

Ohjelman
kuvaus

Tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen? Tervetuloa Business Finlandin asiakkaaksi.

 

Ohjelman kohderyhmät

Ohjelma kohdistettiin valmistavan teollisuuden ekosysteemeille. Vaikka ohjelma kattoi laajasti koko valmistavan teollisuuden, painopisteitä olivat mm. työkoneita valmistava teollisuus, (opto)elektroniikka-  ja fotoniikkateollisuus sekä teollisuuden digitaalista transformaatiota toteuttavat yritykset.

Ohjelmayhteistyöhön kutsuttiin kaiken kokoisia valmistavan teollisuuden yrityksiä, alan tutkimusorganisaatioita sekä uusia valmistavan teollisuuden tehokkuutta ja tuottavuutta lisääviä ja ympäristön rasitusta vähentäviä ratkaisuja tarjoavia teknologiayrityksiä.

Ohjelman tavoitteet

Ohjelman keskiössä oli yritysten uudistumisen kautta tapahtuva kasvu ja viennin arvon kehittäminen. Ohjelmalla tavoiteltiin yritysten tuotannollisen kilpailukyvyn parantamista kehittämällä liiketoiminnan arvoketjuja ja valmistusprosesseja hyödyntäen mm. digitalisaatiota ja uusia liiketoimintamalleja. Ohjelma loi puitteet yhteistyölle uusien tuotteiden ja ratkaisujen kehittämiseksi ympäristöä säästävällä tavalla. Valmistavan teollisuuden osaamista kehitettiin myös edistämällä työperäistä maahanmuuttoa.

Ohjelman keskeiset palvelut

1. Innovaatioiden edistäminen kansallisesti

Ohjelma auttoi yrityksiä kumppanien löytämisessä ja verkostojen luomisessa. Ohjelma tarjosi myös rahoitusta kehittämishankkeille ja auttoi kehittämään projektisuunnitelmaa ennen hakemuksen jättämistä.

Tutustu  Business Finlandin rahoituspalveluihin

2. Innovaatioiden edistäminen kansainvälisesti: EU-rahoitusmahdollisuudet

Ohjelma auttoi yrityksiä hyödyntämään eurooppalaisia yhteistyöverkostoja ja EU-rahoitusinstrumentteja. Ohjelman puitteissa toteutettiin Sustainable Manufacturing -EU-tapahtumia, joiden sisältö oli räätälöity valmistavan teollisuuden yritysten tarpeita silmällä pitäen.

Kansainväliset verkostoitumistilaisuudet

Valmistavan teollisuuden yrityksille on tarjolla suuri määrä erilaisia EU-rahoitusmahdollisuuksia. EU-rahoitusta voi hakea erilaisiin hankkeisiin ja rahoitettava projekti voi olla hausta ja ohjelmasta riippuen joko tutkimuksellinen tai lähellä markkinaa.

EU-rahoitusneuvonta kokoaa yhteen tietoa EU:n eri rahoitusinstrumenteista ja tarjoaa asiantuntija-apua avustuksiin, julkisiin hankintoihin ja markkinaehtoiseen rahoitukseen liittyen. Valmistavalle teollisuudelle tärkeimpiä rahoitusohjelmia ovat esimerkiksi:

  • Digitaalinen Eurooppa, joka kokoaa alleen digitaalisen kapasiteetin ja digitaalisten valmiuksien kehittämiseen sekä teknologian laajempaan käyttöönottoon liittyviä toimia.
  • Innovaatiorahasto, jonka tavoitteena on tukea investointeja innovatiivisiin teknologioihin erityisesti ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja EU:n globaalin kilpailukyvyn kasvattamiseksi.
  • Life, joka on yksinomaan ympäristölle, luonnonsuojelulle sekä ilmastotoimille kohdistettu EU-rahoitusohjelma.
  • Euroopan aluekehitysrahasto, jonka avulla pyritään lisäämään alueiden elinvoimaa ja kilpailukykyä

Horisontti Eurooppa on EU:n suurin TKI-rahoituksen instrumentti. Horisontti Eurooppaan liittyvästä neuvonnasta vastaa Business Finlandissa toimivat Suomen yhteystoimisto EUTI ja kansalliset yhteyshenkilöt NCP:t. Lisätietoa suomeksi Business Finlandin Horisontti Eurooppa ja European Commission's official Horizon Europe -sivustolta englanniksi

Eureka on t&k-rahoitusta tarjoava yhteistyöalusta, jossa rahoitus tulee Eureka-jäsenmailta (ei komissiolta). Lisätietoja Business Finland Eureka -sivustolta suomeksi ja Eureka program -sivustolta englanniksi.

3. Uusien markkinoiden kartoitus ja liiketoimintakontaktit yritysryhmille

Ohjelma auttoi yrityksiä löytämään kansainvälisiä verkostoja ja kumppaneita ohjelman kohdemarkkina-alueilla Saksassa, Ranskassa, Puolassa, Turkissa ja Japanissa.  Ohjelma järjesti kohdemaihin esimerkiksi yritysdelegaatioita ja erilaisia yritysryhmille kohdistettuja aktiviteetteja. Maakohtaisia lisätietoja saat ohjelmapäällikkö Toni Mattilalta.

Saksa
Saksan 229 miljardin euron koneteollisuussektori on Euroopan johtava. Saksa on vientivetoinen maa, jolla on varsin matala digitalisaation taso. Saksan valmistavan teollisuuden kohtaama haaste on toimitusketjun eriytyminen ja kasvavia trendejä esimerkiksi automaatio ja sähköistäminen.

Ranska
Euroopan toisiksi suurin talous tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia suomalaisille valmistavan teollisuuden yrityksille. Valmistava teollisuus edustaa 10 % Ranskan BKT:stä ja vuotuiset valmistavan teollisuuden TK-investoinnit ovat yli 23 miljardia. Ranskan kohtaamia haasteita ovat esimerkiksi varsin matala digitalisaation taso erityisesti suurten ja keskisuurten yritysten keskuudessa ja kasvavia trendejä teollinen automaatio, ja IoT, yksityiset verkot, konnektiivisuus ja robotiikka.

Japani
Japani on mailman kolmanneksi suurin markkina, jonka valmistava teollisuus kattaa 20,7 % BKT:stä ja joka investoi vuonna 2019 747 miljoonaa digitaaliseen murrokseen. Valmistava teollisuus työllistää Japanissa yli 10 miljoonaa ihmistä. Japanin valmistavan teollisuuden kohtaamia haasteita ovat laitteistoihin kohdistuvien investointien määrän lasku ja laitteistojen vanheneminen sekä tarve rakentaa kriisinkestäviä toimitusketjuja, jotka kaikki ovat ulkoisille tekijöille, kuten covid-kriisille, taloudelliselle epävakaudelle ja ilmastonmuutokselle, alttiita.

Turkki
Turkki on Euroopan toisiksi suurin maa ja 18 % sen 8,5 % vauhdilla kasvavasta BKT:stä muodostuu valmistavasta teollisuudesta. Kasvavia haasteita Turkin valmistavalle teollisuudelle ovat kansainvälisen kilpailukyvyn parantaminen ja viennin vahvistaminen. Markkinan trendejä ovat kehittyneisiin valmistavan teollisuuden ratkaisuihin, kuten SaaS:iin, IoT alustoihin ja konnektiivisuuteen, analytiikkaan ja tekoälyyn ja datan visualisaatioon, investoiminen.

4. Ulkomaisten osaajien houkuttelu teollisuuden palvelukseen

Business Finlandin Talent Boost auttaa Suomessa toimivia yrityksiä, jotka haluavat palkata kansainvälisiä osaajia:

5. Liiketoimintamahdollisuudet ulkomaisille yrityksille Suomessa

Ohjelma auttoi ulkomaisia yrityksiä löytämään kumppaneita ja liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisista verkostoista sekä käynnistämään liiketoimintaa Suomessa.

6. Materiaalikatselmus

Ohjelma auttoi yrityksiä tunnistamaan toiminnassaan syntyvää hävikkiä sekä löydetään keinoja hävikin vähentämiseen sekä sivuvirtojen tehokkaampaan hyödyntämiseen tarjoamalla rahoitusta materiaalikatselmusten toteuttamiseen. Materiaalikatselmuksia tekevät Motivan kouluttamat katselmusasiantuntijat.

Miten mukaan?

Sustainable Manufacturing -ohjelman tavoitteena on kasvattaa valmistavan sektorin yritysten ja niiden ratkaisujen ratkaisujen vientiä. Ohjelmaan halutaan mukaan yrityksiä, jotka ovat kasvuhaluisia ja -kykyisiä ja jotka pyrkivät kansainvälistymään voimakkaasti. Ohjelman palvelut löytyvät tapahtumalistauksesta alempaa tältä sivulta. 

Yritykset voivat myös hakea rahoitusta. Rahoitushakemukset lähetetään Business Finlandin sähköiseen asiointipalveluun.

Ota yhteyttä

Head of Sustainable Manufacturing Finland

Toni Mattila

Puh. 040 500 9909
Viestintä

Sanna Nuutila

Puh. 050 5577 717