Siirry sisältöön

Market explorer

Market Explorer-rahoituksella voit ostaa uutta tietoa ja osaamista, jonka avulla yrityksesi voi edetä uudella kansainvälisellä markkinalla.

Kenelle?

Market Explorer -rahoituspalvelu on tarkoitettu minkä tahansa toimialan pienille ja keskisuurille yrityksille sekä Midcap-yrityksille (konsernitason liikevaihto enintään 300 miljoonaa euroa) lukuun ottamatta toimialoja, jotka on rajattu de minimis -rahoituksen ulkopuolelle (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely).

Rahoituspalvelu on tarkoitettu yrityksille jotka etsivät tuotteelleen, palvelulleen tai liiketoimintamallilleen uusia markkinoita ulkomailta ostamalla asiantuntijapalveluita. Yritys voi olla kansainvälistymisen alkuvaiheessa tai toimia jo vientimarkkinoilla.

Yrityksellä tulee olla lisäksi innovatiivinen tuote- tai palveluidea tai liiketoimintamalli, jonka viemisessä uusille kansainvälisille markkinoille se tarvitsee asiantuntemusta. Projektissa selvitettävän markkinan ja/tai asiakassegmentin tulee olla yritykselle uusi. Yrityksen tuotteen pitää olla vähintään pilotointivaiheessa.

Mitä?

Market Explorer -rahoituksen avulla voit ostaa uutta tietoa ja osaamista, jonka avulla yrityksesi voi edetä uudella kansainvälisellä markkinalla. Rahoitus on tarkoitettu ostettujen asiantuntijapalveluiden kustannuksiin. Sen lisäksi muita kustannuksia hyväksytään korkeintaan 20 prosenttia ostettujen palveluiden määrästä (nk. flatrate 1.10.2020 lähtien).  Business Finlandin myöntämän rahoituksen määrä on 5000–10 000 euroa, ja se kattaa 50 prosenttia asiantuntijapalveluiden hankintakustannuksista. Hankkeiden koko on siis 10 000–20 000 euroa. Yritys tai konserni voi saada Market Explorer -rahoituksen korkeintaan kolme kertaa.

Milloin?

Market Explorer on sopiva rahoituspalvelu, kun

 • yrityksesi on kansainvälistymisen alussa tai haluat selvittää itsellesi uutta potentiaalista vientimarkkinaa nykyiselle tuotteelle, palvelulle tai liiketoimintamallille
 • yrityksesi tarvitsee ulkopuolista asiantuntemusta kansainvälistymisen suunnitteluun ja uusien kohdemarkkinoiden selvittämiseen
 • yrityksesi talous on kunnossa ja oma osuutesi projektin rahoituksesta varmistettu
 • Yrityksessä on töissä sitoutunut tiimi, jossa vähintään yksi henkilö vastaa täysipäiväisesti liiketoiminnan kehittämisestä ja tiimissä on toisiaan täydentävää osaamista muilta alueilta. (Emme rahoita yhden henkilön yrityksiä. Minimitiimi koostuu esimerkiksi yhdestä 100% henkilöstä ja kahdesta 50% henkilöstä Suomessa.)

Milloin ei?

Yrityksesi ei voi saada Market Explorer -rahoitusta, jos

 • kyseessä on suuri yritys, toiminimi, julkinen tai voittoa tavoittelematon organisaatio tai ahvenanmaalainen yritys
 • yritykselläsi on ilmoituspuutteita tai verovelkaa, josta ei ole Verohallinnon kanssa tehtyä ja noudatettua maksujärjestelyä
 • yrityksesi rating Alfa on huonompi kuin A
 • yrityksesi on toimialalla, johon ei voida myöntää de minimis -muotoista rahoitusta (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely)
 • yrityksesi ja samaan konserniin tai määräysvaltaan kuuluvien suomalaisten yritysten yhteinen de minimis -kiintiö ylittyy
 • yrityksesi päätoimiala on jälleenmyynti

Business Finlandin asiakkaaksi?

Business Finlandin palvelut on tarkoitettu rohkeaa liiketoiminnan kasvua ja uudistamista kansainvälisillä markkinoilla tavoitteleville yrityksille. 

Tule asiakkaaksi

Midcap-yrityksen määritelmä

Midcap-yritys
 • Suuren yritykset määritelmän mukaiset yritykset, joiden konsernitason liikevaihto on enintään 300 M€.
Suuri yritys
 • henkilöstöä 250 tai enemmän
 • tai tase on vähintään 43 M€ ja liikevaihto konsernitasolla vähintään 50 M€. 

Mihin rahoitusta voi käyttää?

Market Explorer -rahoituksella voit ostaa asiantuntijapalveluita yrityksesi kansainvälistymisen tueksi. Asiantuntijapalvelun tuottaja voi olla yritys, tutkimus- tai tiedonlevittämisorganisaatio tai asiantuntija (yksityishenkilö). Palveluntuottaja voi olla myös ulkomainen.

Kansainvälisten markkinoiden asiantuntijoita voit hakea esimerkiksi Expert Search -palvelusta.

Esimerkkejä asiantuntijapalveluista, joita rahoituksella voi hankkia

 • Kansainvälistymissuunnitelma ja -strategia
 • Liiketoimintamahdollisuuksien selvitys, esikonseptointi
 • Olemassa olevan tuotteen markkinakartoitus uudessa markkinassa ja lokalisointitarpeiden selvitys.
 • Markkinakartoitusta varten tietoa voidaan kerätä myös koemarkkinoinnin avulla. Koemarkkinointiin liittyvät ostopalvelut voidaan hyväksyä hankkeen kustannuksiksi edellyttäen, että koemarkkinointi on selkeästi rajattu: ennen koemarkkinoinnin käynnistämistä kohdemarkkinat ja -asiakassegmentit tulee olla määriteltyinä ja koemarkkinoinnin maksimikestoaika on 2 kuukautta. Lisäksi koemarkkinointia sisältävään hankkeeseen on aina sisällyttävä lisäarvoa tuottavan asiantuntijapalvelun osto.
 • Markkina-analyysit, kilpailutilanteen selvitys
 • Jälleenmyyjien ja jakelukumppaneiden kartoitus
 • Laki- ja standardivaatimusten selvittämiseen sekä kv-tuotesuojaukseen liittyviin selvityksiin olemassa oleville tuotteille. Testauksista, merkintöjen ja tuotesuojauksen hakemisesta tai laajentamisesta aiheutuvia kustannuksia ei rahoiteta.

Mihin rahoitus ei ole tarkoitettu?

 • Toimialoihin, jotka on rajattu de minimis -rahoituksen ulkopuolelle (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely).
 • Asiantuntijapalveluihin, jotka eivät liity kansainvälistymisvalmiuksien luomiseen:
  • yleiset liiketoiminnan konsultointipalvelut
  • tuotekehitykseen liittyvät asiantuntijapalvelut
  • operatiiviseen myyntiin ja markkinointiin liittyvät palvelut (esimerkiksi käännöspalvelut)
  • henkilöstön koulutus

Rahoituksen määrä

Business Finlandin myöntämän Market Explorer -rahoituksen määrä on 5000–10 000 euroa ja se kattaa 50 prosenttia ostettavista asiantuntijapalveluista ja muista kustannuksista 20% ostetuista palveluista (1.10.2020). Yrityksesi maksaa asiantuntijapalveluiden kustannuksista 50 prosenttia. Market Explorer -hakemuksen kokonaisbudjetti on siis enintään 20 000 euroa. Rahoitus on avustusta, jota yrityksesi ei tarvitse maksaa takaisin.

Rahoitusta ei makseta ennakkoon. Yrityksellä on oltava riittävä rahoitus projektin ja muun liiketoiminnan kustannusten kattamiseen. Omarahoituksen suunnittelussa on huomioitava, että Business Finlandin avustus maksetaan jälkikäteen toteutuneita ja maksettuja kustannuksia vastaan, ellei päätöksessä ole toisin todettu.

Hankkeiden maksimikestoaika on yksi vuosi.

Loppuraportointi tehdään asiointipalvelussa. Raportissa kuvataan lyhyesti

 • Yrityksen yleistilanne: Miten yrityksen liiketoiminta on kehittynyt projektin aikana (kannattavuus, omavaraisuus, maksuvalmius)? Yrityksen toimintaan raportointikaudella merkittävästi vaikuttaneet muutokset (yrityksen omistus, yritys- tai konsernirakenne, toiminta-ajatus)?
 • Toteutus ja sisältö: Miten projekti on toteutettu ja mitä osavaiheita siihen on sisältynyt? Onko projekti toteutettu suunnitelman mukaisesti? Jos ei, mitkä ovat olleet merkittävimmät muutokset ja haasteet toteutuksessa
 • Resurssit ja yhteistyö: Market Explorer projektissa luettele ostettujen palveluiden toimittajien nimet ja ostopalvelun sisältö.
 • Yhteenveto projektin tuloksista: Listaa projektille asetut tavoitteet ja vertaa toteutuivatko tulokset? Mikäli tavoitteita ei saavutettu, analysoi syitä. Mitkä ovat projektin merkittävimmät tulokset?
 • Projektin hyödyntämisnäkymät: Hyödyntämisnäkymiin mahdollisesti vaikuttava kehitys markkinoinnissa, yhteistyöverkostoissa, yrityksessä tai liiketoimintamallissa
 • Yritykselle syntynyt uusi tieto ja osaaminen.

Lisätietoa raportoinnin sivuilla

Näin haet rahoitusta

Rahoitusta haetaan etukäteen Business Finlandin asiointipalvelussa. Projektin alkamisajankohta voi olla aikaisintaan se päivämäärä jolloin hakemus on lähetetty sähköiseen järjestelmään. Yritys voi aloittaa projektin omalla riskillään kun hakemus jätetty sähköiseen järjestelmään. Merkitse hakemuspalvelussa projektin kustannusarvioon ostettavat asiantuntijapalvelut. Sen lisäksi muita kustannuksia hyväksytään korkeintaan 20 prosenttia ostettujen palveluiden määrästä (1.10.2020 lähtien).

Projektin maksimikestoaika on yksi vuosi.

Hakemusvaiheessa sinulla pitää olla alustavasti tiedossa, miltä palveluntarjoajalta asiantuntijapalveluita hankitaan. Voit vaihtaa palveluntarjoajaa projektin aikana, jos se on tavoitteen saavuttamisen kannalta aiheellista.

Business Finlandilta haettava rahoitus on 50 prosenttia ostopalveluiden kustannuksista.

Huomaa, että yritykselläsi ja valitsemallasi palveluntuottajalla ei saa olla intressiyhteyttä (katso intressiyhteydestä tarkemmin de minimis -avustuksen rahoitusehdoista).

Hakemus pyritään käsittelemään kahden viikon kuluessa sen saapumisesta Business Finlandiin.

De minimis -avustusta

Market Explorer on Euroopan komission määrittelemää de minimis -tukea. Yrityksesi voi saada de minimis -tukea enintään 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana.

Yrityksesi on selvitettävä hakuvaiheessa, paljonko de minimis -rahoitusta yrityksesi on saanut edellisinä vuosina. Tukea myöntävät monet julkiset organisaatiot, Business Finlandin lisäksi esimerkiksi Finnvera ja ELY-keskukset.

Hyväksy rahoituspäätös asiointipalvelussa

Rahoituspäätöksen voi nyt hyväksyä asiointipalvelussamme ilman erillistä lomaketta. Henkilöllä, joka hyväksyy päätöksen yrityksen puolesta, tulee olla yrityksen nimenkirjoitusoikeus. Hyväksyjän tulee kirjautua asiointipalveluun Suomi.fi-tunnistautumisen kautta, jotta nimenkirjoitusoikeus saadaan vahvistettua. Rahoituspäätös astuu voimaan vasta, kun päätös on hyväksytty asiointipalvelussa.

Asiointipalveluun

Kysymyksiä ja vastauksia