Siirry sisältöön

Group Explorer

Group Explorer -rahoitus on tarkoitettu 4-10 yrityksen ryhmille yhteisten liiketoimintamahdollisuuksien selvittämiseen kansainvälisillä markkinoilla.

Kenelle?

Group Explorer -rahoituspalvelu on tarkoitettu yritysryhmille yhteisten liiketoimintamahdollisuuksien selvittämiseen kansainvälisillä markkinoilla. Myönnämme rahoitusta 4‒10 tukikelpoisen yrityksen ryhmälle, jolla on merkittävää kasvupotentiaalia omaava yhteinen tarjoama tai muu vahva intressi selvittää tunnistettua liiketoimintamahdollisuutta yhdessä. Yritysryhmään pitää kuulua vähintään 4 keskenään riippumatonta yritystä, joista vähintään puolet on pk-yrityksiä. Yritysryhmässä voi olla mukana samaan konserniin kuuluvia yrityksiä, kunhan edellä oleva ehto täyttyy.

Group Explorer -projektia arvioidaan kokonaisuutena ja arviointikriteerit ovat

 • liiketoimintamahdollisuuden merkittävyys
 • yritysryhmän keskinäinen synergia ja valmiudet kv-kasvuun
 • suunniteltujen kv- toimenpiteiden vaikuttavuus.

Mitä?

Rahoitus on pk-yrityksille 50 % de minimis -avustusta hyväksytyistä ostopalveluista. Suurille yrityksille tukitaso on 40 %. Midcap-yritykset luokitellaan Group Explorer -rahoituksen osalta suuriksi yrityksiksi. Projektin suositeltu kestoaika on enintään vuosi.

Rahoituksen lisäksi Business Finland voi auttaa sopivien palveluntarjoajien löytämisessä kohdemarkkinoilla ja Suomessa. Kansainvälisten markkinoiden asiantuntijoita voit hakea myös Expert Search -palvelusta.

Milloin?

Group Explorer on sopiva rahoituspalvelu, kun

 • rahoituksen hakijat muodostavat yritysryhmän, jolla on selkeä yhteisvaikutus (synergia)
 • rahoitus edistää yritysten kansainvälistä kasvua ja pääsyä kohdemarkkinalle 
 • tavoiteltava markkinamahdollisuus on niin laaja, että yksittäinen yritys ei voi täyttää koko tarvetta
 • yritysryhmä tarvitsee taustatietoja, kontakteja ja asiantuntijapalveluja havaitun liiketoimintamahdollisuuden hyödyntämiseksi
 • Yrityksessä on töissä sitoutunut tiimi, jossa vähintään yksi henkilö vastaa täysipäiväisesti liiketoiminnan kehittämisestä ja tiimissä on toisiaan täydentävää osaamista muilta alueilta. (Emme rahoita yhden henkilön yrityksiä. Minimitiimi koostuu esimerkiksi yhdestä 100% henkilöstä ja kahdesta 50% henkilöstä Suomessa.)
 • yrityksen tuote on vähintään pilotointivaiheessa

Milloin ei?

 • yrityksen de minimis -kiintiö ylittyy
 • yritykselläsi on ilmoituspuutteita tai verovelkaa, josta ei ole Verohallinnon kanssa tehtyä ja noudatettua maksujärjestelyä
 • yrityksen Rating Alfa on huonompi kuin A
 • kyseessä on julkinen tai voittoa tavoittelematon organisaatio tai ahvenanmaalainen yritys
 • yritys on toimialalla, joille ei voida myöntää de minimis -avustusta (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely)
 • yrityksesi päätoimiala on jälleenmyynti

Mihin rahoitusta voi käyttää?

Rahoituksen avulla yritysryhmä voi mm.

 • kehittää kansainvälistymisvalmiuksia
 • testata innovaation kiinnostavuutta markkinoilla
 • kartoittaa tuotteeseen tai palveluun liittyvää arvoverkkoa, mahdollisia jakelukanavia ja tapoja markkinoille menoon
  • kartoitukset ja selvitykset, jotka esittelevät potentiaalisia jakelijoita, kuljettajia ja varastoijia
  • uusiin toimijoihin tutustuminen, tiedon kerääminen sekä keskustelut mahdollisen yhteistyön ehdoista
  • mallisopimusten teettäminen: mallisopimusta voidaan näyttää potentiaalisille kumppaneille ja kysyä, mitä muutoksia tarvitaan, jotta yhteistyö olisi mahdollista
 • verkostoitua oleellisiin kumppaneihin ja vaikuttajiin
 • suunnitella yhteistä liiketoimintamallia kansainvälisille markkinoille

Yritysryhmä voi rahoituksen avulla ostaa ulkopuolisia palveluita:

 • ulkopuolisen projektipäällikön palvelut
 • tilaisuuksien järjestämiseen liittyvät asiantuntijapalvelut kohdemarkkinassa
 • konsulttien hyödyntäminen yhteisen liiketoimintamallin tai kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen
 • markkina- tai muiden selvitysten teettäminen kohdemarkkinoilla
 • Suomeen suuntautuvien ostajavierailujen järjestämiseen liittyvät asiantuntijapalvelut

Muita kustannuksia hyväksytään laskennallisella kertoimella, joka on enintään 20 % hyväksyttävistä ostopalvelukustannuksista. Muita kustannuksia ovat esimerkiksi yleis-, matka-, tulkki-, palkka-, aine- ja tarvikekustannukset, tilavuokrat sekä laiteostot, laitepoistot ja -vuokrat (ml. pilvipalvelut). Näitä laskennallisia kuluja ei tarvitse eritellä eikä niitä tarvitse kirjata projektikirjanpitoon.

Mihin rahoitusta ei ole tarkoitettu?

Rahoitusta ei voi käyttää

 • asiantuntijapalveluihin, jotka eivät liity kansainvälistymisvalmiuksien luomiseen, kuten yleiset liiketoiminnan konsultointipalvelut tai tuotekehitykseen liittyvät asiantuntijapalvelut
 • vientiin liittyvään toimintaan eli suoraan vientimääriin, jakeluverkon perustamiseen ja toimintaan tai muuhun vientitoimintaan liittyviin juokseviin kustannuksiin
  • kiellettyä on mm. kaupallisen sopimuksen teettäminen, kaupallisesta yhteistyöstä sopiminen ja kaupallinen yhteistyö
  • kiellettyä on myös esim. tuki varastorakennusten, jakelupisteiden ja logistiikkakeskusten sekä tuki muiden jakeluun liittyvien suorien investointien sekä jakelutoiminnan rahoittamiseen
 • henkilöstön koulutukseen

Rahoituksen määrä

Rahoituksen suuruus on 2.500‒20 000 euroa yhtä yritystä kohden. Business Finlandin de minimis -avustus on pk-yrityksille 50 % kokonaiskustannuksista, ja pk-yrityksen omarahoitusosuus on 50 %. Suurten ja midcap-yritysten avustus on 40 % ja omarahoitusosuus 60 %. Rahoitus on avustusta, jota yrityksen ei tarvitse maksaa takaisin.

Rahoitusta ei makseta ennakkoon. Yrityksellä on oltava riittävä rahoitus projektin ja muun liiketoiminnan kustannusten kattamiseen. Omarahoituksen suunnittelussa on huomioitava, että Business Finlandin avustus maksetaan jälkikäteen toteutuneita ja maksettuja kustannuksia vastaan, ellei päätöksessä ole toisin todettu.

Loppuraportoinnissa yritys raportoi Business Finlandille, mihin yhteishankkeen toimenpiteisiin se on osallistunut, mitä kustannuksia niistä on syntynyt ja keneltä palvelut on hankittu.

De minimis -avustusta

Group Explorer on Euroopan komission määrittelemää de minimis -tukea. Yritys voi saada de minimis -tukea enintään 200.000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. De minimis-tuesta on olemassa erilliset ohjeet, joihin tutustuminen on tuen hakijalle ensiarvoisen tärkeää.

Yrityksen on selvitettävä hakuvaiheessa, paljonko de minimis -rahoitusta se on saanut edellisinä vuosina. De minimis-kiintiön seuraaminen on yrityksen vastuulla. Tukea myöntävät monet julkiset organisaatiot, Business Finlandin lisäksi esimerkiksi Finnvera ja ELY-keskukset.

Lisätietoa de minimis -rahoituksesta           

Näin haet rahoitusta

Rahoitusta haetaan Business Finlandin asiointipalvelussa.

Jokainen yritysryhmän jäsen jättää Business Finlandille oman hakemuksensa. Yritysryhmä laatii yhteisen projektisuunnitelman, jonka jokainen yritys liittää mukaan omaan hakemukseensa. Yksittäisen yrityksen ei tarvitse liittää mukaan yrityskohtaista projektisuunnitelmaa, vaan projektin sisältö kuvataan hakemuslomakkeessa.

Yritysryhmän jäsenten pitää jättää hakemuksensa kahden viikon kuluessa siitä, kun ensimmäinen yrityksistä on jättänyt hakemuksensa Business Finlandille.
Saman hankkeen rinnakkaishakemuksilla tulee olla sama tunniste. Yritysryhmän tulee pyytää Business Finlandin yhteyshenkilöltä "Group Explorer -tunniste", kun hakemusta ollaan jättämässä.

Kerro, mitä palveluntarjoajaa käytätte projektissa

Hakemusvaiheessa yrityksillä pitää olla alustavasti tiedossa, miltä palveluntarjoajalta ostopalveluita hankitaan. Erityisesti projektipäällikön tulee olla tiedossa jo hakuvaiheessa. Voitte vaihtaa palveluntarjoajaa projektin aikana, jos se on tavoitteen saavuttamisen kannalta aiheellista.

Yrityksillä ja niiden valitsemalla palveluntuottajalla ei saa olla intressiyhteyttä (katso intressiyhteydestä tarkemmin de minimis -avustuksen rahoitusehdoista).

Merkitse kustannusarvioon yrityksesi osuus kustannuksista

Yritysryhmä sopii keskenään yhteishankkeen kulujen jakaantumisesta yritysten kesken.

Merkitse asiointipalvelussa projektin kustannusarvioon ainoastaan hakijayritystä koskeva osuus ostettavista palveluista sekä tarvittaessa laskennallinen muiden kustannusten erä (enintään 20 % hyväksyttävistä ostopalveluista), joka voidaan hyväksyä osaksi budjettia.

Muita kustannuksia ovat esimerkiksi yleis-, matka-, tulkki-, palkka-, aine- ja tarvikekustannukset, tilavuokrat sekä laiteostot, laitepoistot ja -vuokrat (ml. pilvipalvelut). Business Finland hyväksyy näitä kustannuksia enintään 20 % ostopalvelujen määrästä. Näitä kustannuksia ei raportoida eikä niiden tarvitse sisältyä rahoituksen saajan projektikirjanpitoon.

Business Finlandilta haettava rahoitus on 50 prosenttia hyväksytyistä kustannuksista (suuret ja midcap-yritykset 40 %).

Kerro yrityksesi tavoitteet

Hakemuksessa yritys määrittelee 2-5 tavoitetta, joiden toteutumista seurataan rahoittajan toimesta. Tavoitteet voivat olla esim. seuraavan kaltaisia:

 • Yritys on selvittänyt tuotteensa potentiaalin markkinalla x ja yrityksellä on riittävät tiedot vientitoiminnan käynnistämiseksi
 • Yritys on tunnistanut x kpl potentiaalisia jakelijoita/ potentiaalisia asiakkaita markkinalla x.
 • Yritys laatinut kansainvälistymisstrategian/ yrityksellä on valmis suunnitelma kohdemarkkinalle etabloitumiseksi
 • Yritys on selvittänyt tuotestrategiansa / liiketoimintamallinsa soveltuvuuden osaksi yritysryhmän yhteistä tarjoamaa
 • Yritys on saanut ymmärryksen kohdemarkkinan arvoverkostosta ja omasta / yritysryhmän mahdollisesta markkinoille menon mallista

Business Finlandin asiakkaaksi?

Business Finlandin palvelut on tarkoitettu rohkeaa liiketoiminnan kasvua ja uudistamista kansainvälisillä markkinoilla tavoitteleville yrityksille. 

Tule asiakkaaksi

Kysymyksiä ja vastauksia