Group Explorer

Group Explorer är avsedd för företagsgrupper för utredning av gemensamma möjligheter till affärsverksamhet på den internationella marknaden.

För vem?

Finansieringstjänsten Group Explorer är avsedd för företagsgrupper för utredning av gemensamma möjligheter till affärsverksamhet på den internationella marknaden. Vi beviljar finansiering till en grupp som består av 4-10 stödberättigade företag som har ett gemensamt utbud med ett betydande tillväxtpotential. En företagsgrupp ska omfatta minst 4 inbördes oberoende företag, varav minst hälften är små och medelstora företag. Företag som hör till samma koncern kan ingå i en företagsgrupp, så länge ovan nämnda villkor uppfylls.

Group Explorer -projektet kommer att utvärderas som en helhet, kriterierna är betydelsen av affärsmöjligheten, synergin mellan företagsgruppen och deras beredskap för internationell tillväxt och effektiviteten i de planerade internationella åtgärderna.

Vad?

För sm-företag utgör finansieringen ett 50 procents de minimis -stöd på godkända köpta tjänster. För stora företag är stödnivån 40 procent. Projektets maximala längd är ett år, såvida projektets karaktär är speciell.

Utöver finansieringen kan Business Finland hjälpa företagen att hitta lämpliga tjänsteleverantörer på målmarknaden och i Finland.

Experter på den internationella marknaden kan också sökas i tjänsten Expert Search.

När?

Group Explorer är en lämplig finansieringstjänst, då

 • möjligheterna på den internationella marknaden är så stora att ett enskilt företag inte kan tillgodose hela behovet
 • en grup har en tydlig synergi
 • en grupp behöver bakgrundsinformation, kontakter och experttjänster för att utnyttja identifierade affärsmöjligheter
 • företagets produkt är åtminstone i pilotstadiet

När nekas finansiering?

 • företagets de minimis-kvot överskrids
 • företaget har skatteskulder och har inte utarbetat eller följt en betalningsplan
 • företagets Rating Alfa är sämre än A
 • det är fråga om en offentlig organisation eller en organisation som inte eftersträvar vinst eller om ett åländskt företag
 • företaget verkar inom en bransch som inte kan beviljas de minimis-finansiering (primärproduktion inom jordbruket, fiske och vattenbruk)
 • företagets huvudsakliga bransch är återförsäljning

Finansiering kan inte beviljas en grupp av företag om ett eller flera företag har en sådan situation som nämns ovan.

Vad kan finansieringen användas till?

Med hjälp av finansieringen kan företagsgruppen bl.a.

 • utveckla sina internationaliseringsfärdigheter
 • testa hur intressant en innovation är på marknaden
 • kartlägga värdenätverk, potentiella distributionsnätverk och metoder för etablering på marknaden som anknyter till en produkt eller tjänst
  • Kartläggning och undersökningar är tillåtna vilket resulterar i dokumenterad information som presenterar potentiella distributörer, transportörer och lagrar.
  • Lära känna nya aktörer, samla in information och diskutera villkoren för eventuellt samarbete
  • Det är också tillåtet att till exempel ha modellkontrakt och visa ett modellkontrakt till potentiella partners och fråga vilka förändringar som krävs för att möjliggöra samarbete.
 • nätverka med relevanta partner och beslutsfattare
 • planera en gemensam affärsmodell för den internationella marknaden

Med hjälp av finansieringen kan företagsgruppen köpa utomstående tjänster:

 • tjänster av en utomstående projektchef
 • organisering av evenemang på målmarknaden
 • anlita konsulter för att utveckla en gemensam affärsmodell eller gemensamma färdigheter för internationalisering
 • låta göra marknadsutredningar och andra utredningar på målmarknaden
 • experttjänster relaterade till att ordna kundbesök i Finland

Övriga kostnader accepteras av en beräknad koefficient på max. 20% av berättigade köpeskostnader. Andra kostnader kan inkludera  tolkning, resor, frakt- och cateringkostnader samt hyra för evenemang. Dessa uppskjutna kostnader behöver inte specificeras och behöver inte bokföras i projektkontona.

Vad är finansieringen inte avsedd för?

Finansieringen kan inte användas

 • i branscher som står utanför de minimis-finansieringen (primärproduktion inom jordbruket, fiske och vattenbruk).
 • för experttjänster som inte hänför sig till skapandet av färdigheter för internationalisering, exempelvis allmänna konsulttjänster för affärsverksamheten eller för experttjänster som gäller produktutveckling
 • för exportrelaterad verksamhet, det vill säga för löpande kostnader som är direkt relaterade till exportvolymer eller etablering och drift av distributionsnätverk eller till annan exportverksamhet
  • Det är till exempel förbjudet att: arrangera ett kommersiellt avtal, ingå ett avtal om kommersiellt samarbete och kommersiellt samarbete.
  • Stöd till exempel för finansiering av lagerbyggnader, distributionsplatser och logistikcentra och andra direkta investeringar relaterade till distribution och distribution är också förbjudet.
 • för personalutbildning

Mottagaren av finansieringen ska ordna sin bokföring så att de kostnader för köpta tjänster som orsakas av projektet kan specificeras och deras koppling till bokföringen och kostnadsredovisningen kan verifieras.

Finansieringens belopp

Finansieringen storlek är 2 500‒20 000 euro per företag. Business Finlands de minimis-bidrag för sm-företag är 50 procent av de totala kostnaderna och självfinansieringsandelen för sm-företag är 50 procent. Bidraget för stora företag och midcap-företag är 40 procent och självfinansieringsandelen 60 procent.

Finansieringen är stöd som företaget inte behöver betala tillbaka. Finansieringen betalas inte ut i förskott. Företaget måste ha tillräcklig finansiering för att täcka kostnaderna för projektet och övrig affärsverksamhet. I planeringen av egen finansiering ska man beakta att Business Finlands understöd betalas i efterhand enligt förverkligade och betalda kostnader, om inte något annat har sagts i beslutet.

I slutrapporten redogör företaget för Business Finland vilka åtgärder i det gemensamma projektet företaget deltagit i, vilka kostnader detta medfört och av vem tjänsterna upphandlats. 

De minimis-stöd

Group Explorer består av de minimis-stöd som Europeiska kommissionen definierat. Ett företag kan få högst 200 000 euro i de minimis-stöd under innevarande skatteår och de två föregående skatteåren. Det finns separata anvisningar om de minimis-stöd, och det är av största vikt att den sökande tar del av dem.

Företaget ska i ansökningsskedet redogöra för hur mycket de minimis-finansiering det har fått under de föregående åren. Företaget ansvarar själv för att följa upp sin de minimis-kvot. De minimis-stöd beviljas av många olika offentliga organisationer, utöver Business Finland till exempel av Finnvera och NTM-centralerna.

Mer information om de minimis-finansiering (på finska)

Så här söker du finansiering

För att ansökningarna ska kunna behandlas smidigt ska varje företag i företagsgruppen lämna in sin ansökan inom två veckor från det att det första företaget i gruppen lämnat in sin ansökan.

Parallella ansökningar som gäller samma projekt ska ha samma namn. Företagsgruppen bör be Business Finland-kontaktpersonen om ett "Group Explorer ID" när du ansöker. 

Ansökan om finansiering ska göras i Business Finlands nätservice.

Berätta vilken serviceleverantör ni använder inom projektet

I ansökningsskedet ska företagen ha en preliminär uppfattning om de tjänsteleverantörer av vilka de kommer att köpa experttjänster. Särskilt projektchefen ska vara känd redan i ansökningsskedet. Ni kan byta tjänsteleverantör under projektets gång, om det är motiverat med tanke på vad man vill uppnå.

Observera att det inte får finnas en intressegemenskap mellan företagen och den tjänsteleverantör som företagen väljer (läs mera om intressegemenskap i punkt 7.8 i de allmänna villkoren för de minimis-stöd).

Ange ditt företags andel av kostnaderna i kostnadskalkylen

I ansökningstjänsten ska det sökande företaget endast anteckna sin andel av de tjänster som ska upphandlas i projektets budget.

En kalkylmässig post om 20 procent för övriga kostnader kan godkännas som en del av budgeten.

Övriga kostnader är till exempel allmänna kostnader, resekostnader och kostnader för material, förnödenheter, lokalhyror samt inköp av utrustning, utrustningsavskrivningar och hyra av utrustning (inklusive molntjänster). Finansiären godkänner sådana kostnader högst till ett belopp som utgör 20 procent av de köpta tjänsternas belopp. De här kostnaderna behöver inte rapporteras till finansiären och de behöver inte ingå i finansieringsmottagarens projektbokföring.

Företagen i företagsgruppen avtalar med varandra om hur kostnaderna för det gemensamma projektet fördelas mellan företagen. Den finansiering som söks hos Business Finland utgör 50 procent av godkända kostnader (stora företag 40 procent). De enskilda företagen behöver inte lämna in företagsspecifika projektplaner utan projektets innehåll beskrivs på ansökningsformuläret. Företagsgruppens gemensamma projektplan fogas som bilaga till varje enskild ansökan.

Berätta om ditt företags mål

I sin ansökan meddelar företaget 2–5 mål, vilkas genomförande finansiären följer upp. Målen kan vara t.ex. av följande slag:

 • Företaget har undersökt potentialen för sin produkt på marknaden x och företaget har tillräckligt mycket information för att starta exportverksamhet
 • Företaget har identifierat x st potentiella distributörer/potentiella kunder på marknaden x
 • Företaget har en strategi för internationalisering/företaget har en färdig plan för att etablera sig på målmarknaden
 • Företaget har klargjort sin produktstrategi/att affärsverksamhetsmodellen går i linje med företagsgruppens gemensamma utbud
 • Företaget har fått en förståelse för målmarknadens värdenätverk och för den egna/företagsgruppens eventuella modell för att komma ut på marknaden

Nätservice

Nätservicen är en säker tjänst där du hittar all information kring ditt projekt. När du fyller i en ny ansökan får du alla tjänster i nätservicen till ditt förfogande.

Till nätservice

Frågor och svar