Siirry sisältöön

Tietoa
de minimis -tuesta

Mitä tarkoitetaan de minimis -tuella?

De minimis -tuki on yrityksille myönnettävää julkista tukea, jota säätelee Euroopan komission asetus (EU) Nro 2023/2831. Tuki voi olla rahoitusta tai muuta etuutta, esimerkiksi verohelpotus, korkotuki, osin tai kokonaan ilmainen koulutus tai muu palvelu, joka tarjotaan rajatulle yritysjoukolle.

EU on katsonut, että tuki on määrältään niin pieni, ettei se vääristä kilpailua tai vaikuta vahingollisesti EU:n jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Tämän vuoksi tuki on nimeltään "vähämerkityksinen tuki eli de minimis".

Ketkä Suomessa myöntävät de minimis -tukea?

Suomessa de minimis -tukea myöntävät Business Finlandin lisäksi esimerkiksi kunnat, maakuntien liitot, ministeriöt, Finnvera ja ELY-keskukset. Jokainen tukea myöntävä organisaatio ilmoittaa päätöksessään de minimis -tuen määrän.

Yrityksen ilmoitusvelvollisuus

Yrityksen on itse seurattava saamansa de minimis -tuen määrää ja ilmoitettava siitä hakiessaan uutta tukea, jotta eri viranomaisten myöntämien de minimis -tukien yhteissumma ei ylitä tuen sallittua enimmäismäärää minkään kolmen vuoden jakson aikana.

Mikä on de minimis -tuen enimmäismäärä ja miten se lasketaan?

EU-asetuksen mukaan yhdelle yritykselle myönnetyn tuen kokonaismäärä ei saa olla yli 300 000:ta euroa minkään kolmen vuoden jakson aikana.

Tuki katsotaan myönnetyksi sillä hetkellä, kun yritykselle annetaan laillinen oikeus tukeen. Sillä ei ole merkitystä, milloin tukea on haettu tai milloin se on maksettu, tai kuinka paljon myönnettyä tukea on käytetty.

Samaan konserniin tai määräysvaltaan kuuluville suomalaisille yrityksille myönnetyt tuet lasketaan yhteen.

Yrityksen on ilmoitettava aiemmin saamansa de minimis -tuki rahoitushakemuksessa. Jos yritys ei ole saanut tukea, ilmoitetaan tuen määräksi 0 euroa.

Mihin de minimis -tukea ei voi saada?

De minimis -tukea ei voi myöntää maatalouden, kalastuksen ja vesiviljelyn alkutuotantoon. Näillä toimialoilla on omat tukensa. De minimis -asetus kieltää myös vientituen ja jakeluverkon perustamisen tukemisen.

Lisätietoa de minimis -tuesta

Lue lisää de minimis -tuesta työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemasta oppaasta.

HUOMaathan, että opas on päivitetty 2/2023, jolloin mm. kumulaatiorajat ja kumulaation laskentaohje viittaavat vielä edelliseen asetukseen.

    

De minimis -muotoiset rahoituspalvelut

Näissä Business Finlandin palveluissa rahoitus myönnetään de minimis -tukena: