Siirry sisältöön

Tutkimus, kehitys
ja pilotointi

Kehitä osaamista, tuotteita ja palveluita

Kenelle?

Business Finland rahoittaa pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joilla on kykyä ja halua kasvaa vientimarkkinoille sekä midcap-yritysten haastavia ja uudistavia tutkimus- ja kehitysprojekteja, jotka johtavat kansainväliseen kasvuun.

Mitä?

Tutkimus- ja kehitysrahoituksella voit nopeuttaa tuotekehitystä, uudistaa tai kehittää kokonaan uusia tuotteita, palveluita, tuotantomenetelmiä tai liiketoimintamalleja. Rahoituksella on mahdollista testata ja todentaa asiakkaiden kanssa uuden ratkaisun toimintaa.

Milloin?

 • Yrityksellänne on intoa, osaamista ja resursseja kansainväliseen kasvuun.
 • Haluatte lisätä kilpailuetuanne kehittämällä uutta osaamista.
 • Tuote, palvelu, tuotantoprosessi tai liiketoimintamalli vaatii uudistamista.
 • Haluatte testata ja osoittaa lähellä kaupallistamista olevan ratkaisun toimintaa todellisessa ympäristössä.
 • Tarvitsette palautetta asiakkailta innovatiivisen ratkaisunne toimivuudesta.
 • Suunnittelette yhteistyötä tutkimusorganisaation kanssa tuotekehityksen kiihdyttämiseksi. 

Miten?

Olkaa yhteydessä tunnustelupalveluumme tai yhteyshenkilöönne Business Finlandissa ennen varsinaisen hakemuksen jättämistä, jotta löydätte teille sopivimman rahoituspalvelun. Rahoitushakemus jätetään Business Finlandin asiointipalvelussa.

Business Finlandin asiakkaaksi?

Business Finlandin palvelut on tarkoitettu rohkeaa liiketoiminnan kasvua ja uudistamista kansainvälisillä markkinoilla tavoitteleville yrityksille. 

Tule asiakkaaksi

Mihin rahoitusta voi käyttää?

Kehitä tuotetta tai palvelua

Business Finlandin rahoituksen avulla yrityksenne voi uudistaa tai kehittää kokonaan uusia tuotteita tai palveluja, tuotantomenetelmiä ja liiketoimintamalleja. Business Finland rahoittaa kehittämistyötä lainalla.

Testaa ja todenna toimivuus pilotoinnin avulla

Asiakkaiden ottaminen mukaan kehitystyöhön on hyödyllistä kaikilla liiketoiminnan alueilla. Business Finlandin rahoituksen avulla yrityksenne voi pilotoida uuden, innovatiivisen ratkaisun toimivuutta asiakkaiden kanssa ja saada palautetta kehitystyöhön. Pilotointi voi olla nopeaa kokeilua, kuten ohjelmistoalalla, tai se voi liittyä pitkiin kehitysprosesseihin, kuten energia- tai prosessiteollisuudessa. Pilotointi voidaan toteuttaa myös ulkomailla. Pilotointi voi olla esimerkiksi:

 • uuden innovatiivisen tuotteen, tuotantotavan, prosessien tai teknologian testaamista esimerkiksi tuotantolaitoksessa
 • uuden innovatiivisen toimintamallin tai järjestelmän kehittämistä ja testaamista todellisessa toimintaympäristössä, kuten kaupunginosassa, liikenteessä tai asiakasyritysten toiminnassa
 • uuden innovatiivisen palvelun kehittämistä ja toimivuuden varmistamista asiakkaan toimintaympäristössä sekä prosesseissa

Business Finland rahoittaa pilotointia lainalla.

Luo uutta tietoa ja osaamista

Uusi osaaminen tuo yrityksellenne kilpailuetua kansainvälisillä markkinoilla. Business Finlandin rahoituksella yrityksenne voi luoda uuttaa tietoa ja tehdä yhteistyötä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Business Finland rahoittaa uutta luovaa tutkimuksellista työtä avustuksella. 

Rahoituksen määrä

Laina kehittämiseen ja pilotointiin

Business Finlandin lainarahoitus on edullista. Korko on tällä hetkellä yksi prosentti eikä lainalle pääsääntöisesti vaadita vakuuksia. Jos projekti epäonnistuu tai sen tuloksia ei voida hyödyntää liiketoiminnassa, laina voidaan osittain jättää perimättä.

Myönnämme pk-yritysten ja midcap-yritysten kehitys- ja pilotointiprojekteihin lainaa pääsääntöisesti 50 prosenttia projektin kokonaiskustannuksista. Laina-aika on lähtökohtaisesti seitsemän tai kymmenen vuotta. Niistä lyhennysvapaita vuosia on kolme tai viisi, tarvittaessa enemmänkin.

Projektin alussa yrityksenne voi saada 30 prosenttia projektille myönnetystä lainarahoituksesta ennakkona. Loppuosa rahoituksesta maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella.

Avustus tutkimukseen ja uuden tiedon luontiin

Business Finlandin avustus on tarkoitettu yritysten tutkimustyöhön, jonka tuloksena syntyy uutta tietoa ja osaamista mutta ei vielä valmista tuotetta tai palvelua.

Business Finland myöntää pk-yritysten tutkimusprojekteihin enintään 50 prosenttia avustusta projektin kokonaiskustannuksista. Kansainvälisissä yhteisprojekteissa rahoitus voi olla 65-prosenttisesti avustusta. Midcap-yritysten avustus on korkeintaan 40 prosenttia projektin kokonaiskustannuksista. Business Finland maksaa avustuksen jälkikäteen raportoitujen toteutuneiden kustannusten perusteella.

Miten pk- ja midcap-yritys määritellään?

Pk-yritykset ovat alle 250 työntekijän yrityksiä, joiden liikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa. Tätä suuremmat yritykset luokitellaan suuryrityksiksi.

Midcap-yrityksiä ovat ne suuret yritykset, joiden liikevaihto viimeisen vahvistetun tilinpäätöksen perusteella on enintään 300 miljoonaa euroa. Liikevaihto tarkastellaan konsernin tasolla.

Huom. Mikäli yritys on kokoluokaltaan suuryritys julkisyhteisöjen omistuksen vuoksi, se ei ole koskaan midcap-yritys.

Pääomasijoittajan omistusosuutta ja muita omistuksia ei oteta huomioon, kun tarkastellaan ylittyykö konsernin 300 miljoonan euron liikevaihtoraja.

Hakuohjeet

Ole yhteydessä tunnustelupalveluumme tai yhteyshenkilöönne ennen varsinaisen hakemuksen jättämistä, jotta löydätte sopivimman rahoituspalvelun.

Rahoitushakemus liitteineen lähetetään Business Finlandin asiointipalvelussa. Kuvaa hakemuksessa liiketoiminnan nykytilaa, henkilöstöä ja resursseja, tulevaisuuden kasvuvisiota sekä projektin aikana tehtävää työtä, tavoitteita ja kustannuksia.

Projektisuunnitelma

Hakemukseen tarvitaan projektisuunnitelma.

Yrityksen taloutta koskevat tiedot

Pk-yritykset toimittavat hakemuksen mukana seuraavat tiedot:

Tiedot voi toimittaa  laskelmapohjiemme avulla tai muulla tavoin, esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman osana. 

Suurilta yrityksiltä pyydämme tietoja tarvittaessa.

Raportointi

Projektin etenemisestä raportoidaan Business Finlandiin rahoituspäätöksessä ilmoitetun aikataulun mukaisesti. Raportti ja kustannustilitys toimitetaan Business Finlandiin asiointipalvelun kautta. Business Finland maksaa projektille rahoituksen pääsääntöisesti vasta kustannusten toteutumisen jälkeen sitten, kun raportti projektin etenemisestä ja kustannustilitys on hyväksytty Business Finlandissa.

Hyväksyttävät kustannukset

Projektin sisältö ja tavoitteet ratkaisevat, mitä kustannuksia projektille hyväksytään. Kustannuksia hyväksytään aikaisintaan siitä päivästä lähtien, kun hakemus on lähetetty Business Finlandiin.

Tutkimus- ja kehitysprojekteissa hyväksyttäviä kustannuslajeja voivat olla

 • palkat
 • henkilösivukustannukset (enintään 50 % projektille kohdistetuista palkoista)
 • yleiskustannukset
  • 1 - 19 henkilöä: 20 %
  • 20 - 49 henkilöä: 30 %
  • 50 henkilöä tai enemmän: 50 %
 • matkakustannukset
 • aine- ja tarvikekustannukset
 • laiteostot
 • laitepoistot/-vuokrat
 • ostetut palvelut

Pilotointiprojektin kustannuksiin voi sisällyttää:

 • materiaali- ja tarvikekustannukset
 • kohteen suunnittelukustannukset
 • tuotteistamispalvelut
 • pilotoinnin aikaiset käyttökustannukset
 • pilotti- tai demonstraatioprojektiin liittyvän tutkimus- ja kehitystyön kustannukset
 • maa-alueiden, rakennusten sekä koneiden ja laitteiden osalta projektin aikaiset vuokrat tai poistot

Jos rahoituksen saaja saa pilotointiprojektin aikana tai välittömästi sen päättymisen jälkeen tuloja myymästään projektissa syntyneestä prototyypistä, esittelyhankkeesta tai koetuotannon tuloksista, sen on raportoitava niistä viipymättä, viimeistään loppuraportin yhteydessä Business Finlandille. Jos tulot ovat merkittäviä, Business Finland voi jättää kaupalliseen toimintaan kohdistuvat kustannukset hyväksymättä.

Asiointipalvelu

Asiointipalvelussa voit hakea rahoitusta, raportoida projektisi edistymistä ja tehdä kustannustilityksen. Löydät palvelusta myös kaikki projektiisi liittyvät asiakirjat.

Asiointipalveluun

Hyväksy rahoituspäätös asiointipalvelussa

Rahoituspäätöksen voi nyt hyväksyä asiointipalvelussamme ilman erillistä lomaketta. Henkilöllä, joka hyväksyy päätöksen yrityksen puolesta, tulee olla yrityksen nimenkirjoitusoikeus. Hyväksyjän tulee kirjautua asiointipalveluun Suomi.fi-tunnistautumisen kautta, jotta nimenkirjoitusoikeus saadaan vahvistettua. Rahoituspäätös astuu voimaan vasta, kun päätös on hyväksytty asiointipalvelussa.

Asiointipalveluun