Forsknings- och 
utvecklingsfinansiering

Med forsknings- och utvecklingsfinansiering kan företaget påskynda sin produktutveckling, utveckla tjänster, produktionsmetoder och affärsmodeller.

Till vem?

Business Finland finansierar små och medelstora företag som har färdigheterna och viljan som krävs för att expandera till internationella marknader.

Vad?

Med hjälp av Business Finland forsknings- och utvecklingsfinansiering kan företaget påskynda sin produktutveckling samt förnya och utveckla helt nya produkter, tjänster, produktionsmetoder eller affärsmodeller. Finansieringen kan användas för att testa och verifiera funktionaliteten i en ny lösning tillsammans med kunder.

När?

 • Företaget vill testa och påvisa funktionaliteten hos en lösning som är nära att kommersialiseras i en verklig miljö.
 • Företaget behöver feedback av kunder på funktionaliteten hos en innovativ lösning.
 • Företaget har planer på samarbete med en forskningsorganisation för att påskynda produktutvecklingen.
 • Företaget har inspirationen, kunskapen och resurserna som krävs för internationell tillväxt.
 • Företaget vill öka sin konkurrensfördel genom att utveckla ny kompetens.
 • En befintlig produkt, tjänst, produktionsprocess eller affärsmodell måste förnyas.

Bli kund hos Business Finland?

Business Finlands tjänster är avsedda för företag som strävar efter djärv tillväxt och förnyande av affärsverksamheten på internationella marknader.

Bli kund hos oss

Till vad kan finansieringen användas?

Utveckla en produkt eller tjänst

Med hjälp av finansiering från Business Finland kan ett företag förnyas eller utveckla helt nya produkter, tjänster, produktionsmetoder och affärsmodeller. Business Finland finansierar utvecklingsarbetet med lån.

Testa och verifiera funktionaliteten med hjälp av pilotverksamhet

Alla områden inom affärsverksamhet gagnas av att involvera kunderna i utvecklingsarbetet. Med hjälp av finansiering från Business Finland kan företaget göra pilotförsök tillsammans med kunderna för att testa hur bra en ny innovativ lösning fungerar. Samtidigt kan företaget få feedback som är till nytta i utvecklingsarbetet. Pilotförsöket kan vara en snabb process, såsom i exempelvis programvarubranschen, men det kan också utgöra en del av en lång utvecklingsprocess. Sådana här längre utvecklingsprocesser är vanligt inom energi- eller processindustrin. Pilotförsöket kan även genomföras utomlands. Ett pilotprojekt kan vara:

 • Testande av en ny innovativ produkt, produktionsmetod, teknologi eller nya processer till exempel i en produktionsanläggning.
 • Utveckling och testande av en ny innovativ handlingsmodell eller ett nytt system i en verklig verksamhetsomgivning till exempel i en stadsdel, i trafiken eller i kundföretagens verksamhet.
 • Utveckling av en ny innovativ tjänst och säkerställande av dess funktion i kundens verksamhetsomgivning och processer.

Business Finland finansierar pilotverksamheten med lån.

Skapa ny information och kompetens

Öka ditt företags kompetens och förbättra konkurrenskraften hos produkterna och tjänsterna. Samarbeta med universitet och forskningsinstitutioner. Business Finland finansierar nytt, kreativt forskningsarbete med hjälp av understöd.

Hur fungerar finansieringen?

Lån för utveckling och pilotverksamhet

Business Finland lånefinansiering är förmånlig för företag. Räntan är för närvarande en procent och i regel krävs inga säkerheter för lånet. Om projektet misslyckas eller om det inte är möjligt att utnyttja dess resultat i affärsverksamheten, är det möjligt att omvandla en del av lånet till bidrag.

För små och medelstora företags pilotprojekt beviljar Business Finland ett lån som täcker vanligtvis 50 procent av totalkostnaderna för projektet. Lånetiden är sju eller tio år. Av dessa är tre eller fem år amorteringsfria. (De amorteringsfria åren kan vid behov utökas).

Företaget kan få 30 procent av den lånefinansiering som beviljats för projektet i förskott. Den resterande delen av finansieringen från Business Finland betalas baserat på faktiska kostnader.

Bidrag för forskning och skapande av ny information

Business Finland bidrag är avsett för forskningsarbete i företag, som resulterar i ny information och kompetens, men inte ännu i en färdig produkt eller tjänst.

Business Finland kan för små och medelstora företags forskningsprojekt bevilja högst 50 procent av projektets totalkostnader i bidrag. I internationella samprojekt kan högst 65 procent av finansieringen bestå av bidrag.

Business Finland betalar bidraget till företaget i efterhand utifrån de faktiska kostnader som företaget rapporterat.

Hur definieras små och medelstora företag och midcap-företag?

Små och medelstora företag har färre än 250 anställda och en omsättning på högst 50 miljoner euro eller en balansomslutning på högst 43 miljoner euro. Företag som är större än så klassificeras som storföretag.

Midcap-företag är stora företag som enligt det senaste fastställda bokslutet har en omsättning på högst 300 miljoner euro. Omsättningen granskas på koncernnivå.

Obs! Om ett företag till sin storleksklass är ett storföretag på grund av innehav av offentliga samfund är det aldrig ett midcap-företag.

Vid en uträkning av huruvida koncernens omsättning överskrider gränsen på 300 miljoner euro, beaktas inte kapitalplacerares ägarandel eller andra innehav.

Anvisningar för ansökan

Innan du lämnar in en finansieringsansökan ska du alltid diskutera ärendet med en sakkunnig på Business Finland.  Kontakta en expert på Business Finland innan du lämnar in finansieringsansökan. Våra experter känner till program och nätverk som kan vara till nytta för ert arbete. Då blir det också lättare att hitta den finansiering och typ av ansökan som passar dig bäst. 

Finansieringsansökan lämnas in via  Business Finlands nätservice.

Godtagbara kostnader

Kostnader som Business Finland godkänner

Projektets innehåll och mål avgör vilka kostnader som godkänns för projektet. Kostnaderna godkänns tidigast från den dag då ansökan med alla uppgifter som krävs skickats till Business Finland.

De godtagbara kostnaderna i forsknings- och utvecklingsprojekt är:

 • löner
 • lönebikostnader
 • allmänna kostnader
 • resekostnader
 • kostnader för material och förnödenheter
 • inköp av utrustning
 • utrustningsavskrivningar/-hyror
 • köpta tjänster

I kostnaderna för ett pilotprojekt kan inkluderas:

 • kostnader för material och tillbehör
 • kostnader för planering av målet
 • produktifieringstjänster
 • driftskostnaderna under pilotförsöket
 • kostnader för undersöknings- och utvecklingsarbete i anslutning till pilot- eller demonstrationsprojekt     
 • hyror eller avskrivningar under pågående projekt för markområden, byggnader samt maskiner och utrustning

Om mottagaren av finansieringen under pilotprojektets gång eller direkt efter att det upphört får inkomster av att sälja projektets resultat måste detta genast, eller senast i samband med slutrapporten, meddelas till Business Finland. Med projektets resultat syftar vi på en prototyp, ett demonstrationsprojekt eller pilottillverkning. Om inkomsterna är avsevärda, kan Business Finland låta bli att godkänna kostnaderna som hänför sig till kommersiell verksamhet.

Nätservice

Nätservicen är en säker tjänst där du hittar all information kring ditt projekt. När du fyller i en ny ansökan får du alla tjänster i nätservicen till ditt förfogande.

Till nätservice