Co-creation

Rahoitus tutkimusorganisaatioille uusien radikaalien ideoiden kehittämiseen ja uuden yhteistyön luomiseen yritysten kanssa

Mitä?

Tutkimusorganisaatiot ja yritykset kehittävät yhdessä tutkimusideaa. Tavoitteena on yritysten ja tutkimuksen yhteinen Co-Innovation -yhteishanke. Rahoituksella varmistetaan tutkimustavoitteen ja ratkaisumallin kysyntä, idean kehittäminen yrityksiä kiinnostavaksi sekä rakennetaan yhteistyöverkosto mahdollista Co-Innovation -yhteishanketta varten. Rakennettava yhteistyöverkosto voi olla myös  kansainvälinen kotimaisen verkoston lisäksi.

Milloin?

Kun tutkimusorganisaatiot haluavat tutkia ja kehittää uutta ideaa ja sen potentiaalia yhteistyössä yritysten kanssa. Kun halutaan luoda työhön tarvittava uusi konsortio ja sitouttaa yritykset yhteiseen kehitystyöhön.

Uusille ideoille, jotka voivat avata merkittäviä liiketoiminta-mahdollisuuksia yrityksille ja antaa mahdollisuuden tehdä relevanttia ja tieteellisesti korkeatasoista julkista tutkimusta aiheesta. Erityisesti radikaalien innovaatioiden kehittämiseen ja uuden kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön luomiseen.

Ei ole tarpeen kaikille: Valmiit konsortiot voivat edetä suoraan Co-Innovation -rahoitusvaiheeseen

Rahoitus tutkimusorganisaatioille

Miten rahoitamme tutkimusorganisaatioita, katso tiivistetty esitys.

Mihin rahoitusta voi käyttää?

 • Uuden tutkimusidean relevanssin ja aiheeseen liittyvän aidon kysynnän osoittamiseen ja idean edelleen kehittämiseen 
 • Tutkimuksessa ja innovaatioiden kehittämisessä tarvittavan vuorovaikutusmallin, yritysverkoston ja kansainvälisen verkoston luomiseen (esim. toimintavapaus alueella ja IPR)
 • Muu idean toteutettavuuteen liittyvään työhön

Määrittele hakemuksessasi alustavasti ratkaistava ongelma ja sen ratkaisumalli. Tutkimusideasi on oltava uusi laajasti hyödynnettävissä.

Rahoituksen määrä

Business Finlandin rahoitusosuus tutkimusorganisaatiolle on 60 % projektille hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Projektien koko on enintään 100 000 euroa per idea ja projektin kesto tyypillisesti 4-6 kk. Rahoituksessa käytetään kiinteää yleiskustannus 20 % ja henkilösivukustannuskerrointa 50 %. Projekteissa noudatetaan Business Finlandin julkisen tutkimuksen rahoituksen yleisiä ehtoja.

Hyväksyttävät kustannukset

Kaikkien syntyvien kustannusten on liityttävä hankkeen toteuttamiseen. Hyväksyttäviä kustannuksia ovat:

 • rahapalkat
 • henkilösivukulut 50 %
 • välilliset kustannukset (yleiskustannukset) 20 %
 • matkakustannukset
 • aine- ja tarvikekustannukset
 • ostetut palvelut, jotka ovat edellytyksenä projektin toteutukselle

Projektille ei hyväksytä:

 • vastikkeettomia menoja esim. apurahat, lahjoitukset, palkinnot
 • taloudellisen toiminnan kustannuksia
 • edustuskuluja (pois lukien projektineuvotteluihin liittyvät kokouskulut)
 • mainos- tai markkinointikustannuksia
 • laitekustannuksia

Hakuohjeet

Ohjeita projektin suunnitteluun ja toteutukseen

Miten rahoitusta haetaan?

Co-creation -rahoitusta voi hakea jatkuvasti. Ennen rahoitushakemuksen jättämistä sinun tulisi keskustella ideasta Business Finlandin tutkimusrahoitustiimin kanssa. Ks. yhteystiedot alla. 

Rahoitushakemus jätetään Business Finlandin asiointipalvelussa.

Miten projekteja arvioidaan?

Business Finlandin asiantuntijat arvioivat Co-Creation -projektin. Arvioinnissa otamme huomioon muut rahoituksesta kilpailevat hakemukset. Tärkeitä arviointikohteita ovat:

 • Idean uutuusarvo ja liiketoimintapotentiaali
 • Suunnitelman laatu relevanssin ja kysynnän osoittamiseksi (problem-solution fit)
 • Suunnitelman laatu uuden yhteistyön ja konsortion luomiseksi

Business Finlandin strategisten teemojen ja ohjelmien mukaisuus vaikuttavat arvioinnissa positiivisesti.

Raportointi ja erityisehdot

Toimita meille projektista vain loppuraportti. Emme edellytä tilintarkastajan lausuntoa. Projekteissa noudatetaan Business Finlandin julkisen tutkimuksen rahoituksen yleisiä ehtoja. 

Rahoitusehdoissa käytettyjä termejä