Co-innovation

Tutkimusorganisaatioiden ja yritysten yhteishanke

Kenelle?

Yhteishankkeen osapuolina voi olla useita tutkimusorganisaatioita tai -ryhmiä sekä useita yrityksiä.

Yhteishankkeessa tulee olla vähintään yksi tutkimusorganisaatio ja kolme yritystä, joista ainakin kaksi on hakenut t&k-projektilleen rahoitusta Business Finlandista.

Etusijalla ovat laadukkaat pk- ja midcap-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä tukevat projektit ja ekosysteemit.

Mitä?

Tutkimusorganisaatiot ja yritykset kehittävät yhdessä uutta tietoa ja innovaatioita liiketoiminnan tarpeisiin. Rahoituksella vauhditetaan tutkimustiedon hyödyntämistä ja uusien suomalaisten vientituotteiden kehittämistä sekä vahvistetaan verkostoja.

Yhteishankkeen osallistujilla tulee olla yhteinen tavoite ja tarve tehdä projekteja yhteistyössä sekä suunnitelma yhteiseen tavoitteeseen pääsemiseksi.

Milloin?

Kun yritykset ja tutkimusorganisaatiot haluavat tehdä tutkimusta läheisessä yhteistyössä.

Yritykset nopeuttavat tutkimuksellisen osaamisen ja ratkaisujen hyödyntämistä innovaatiotoiminnassaan ja samalla etenevät omien t&k-tavoitteidensa kanssa.

Julkisen tutkimusprojektin tulosten tulee olla laajasti hyödynnettävissä. Tutkimusaiheet perustuvat tutkimusorganisaatioiden ja yritysten yhdessä kehittämiin ja suunnittelemiin tutkimusideoihin ja tarpeisiin.

Yritysten t&k-projektit ovat yritysten omia ja toteutetaan julkisen tutkimusprojektin rinnalla omina projekteinaan osana yhteishanketta. 

Rahoitus tutkimusorganisaatioille

Miten rahoitamme tutkimusorganisaatioita, katso tiivistetty esitys.

Millainen on Co-Innovation-yhteishanke?

Co-Innovation-yhteishankkeessa on mukana julkinen tutkimusprojekti ja vähintään kolme yritystä, joista kahden yrityksen omaan t&k-projektiin haetaan rahoitusta Business Finlandista. Yhteishankkeella tulee olla yhteinen tavoite ja suunnitelma sen toteuttamiseksi.

Julkinen tutkimusprojekti on tutkimuksellisesti kunnianhimoinen

Voimme rahoittaa tutkimusorganisaatioiden ongelmakeskeistä, kansainvälisesti kilpailukykyistä tutkimusta ja tutkijaliikkuvuutta. Projektin tuloksien tulee olla julkisia ja laajasti hyödynnettäviä. Julkista tutkimusprojektia on ohjaamassa potentiaalisia hyödyntäjäyrityksiä, jotka antavat projektiin rahoitusta tai muuta panostusta. Tutkimusorganisaatiota kannustetaan kutsumaan tutkimusprojektin ohjausryhmään yhteishankkeen osallistujia mahdollisina hyödyntäjäyrityksinä.

Yritysten t&k-projektit perustuvat yritysten omiin kasvutavoitteisiin

Yritysten t&k-projektit ovat yritysten toteuttamia ja yritysten omien kasvutavoitteiden ja strategioiden mukaisia. Ne toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yhteishankkeen muiden osapuolten kanssa. Voimme rahoittaa yrityksiä niiden tarpeisiin ja kasvutavoitteisiin sopivalla tutkimus- ja kehitysrahoituksella.

Miten rahoitus toimii?

Business Finlandin rahoitusosuus tutkimusorganisaatiolle on tyypillisesti 60 % tutkimusprojektille hyväksytyistä kokonaiskustannuksista. Laajasti kansainvälisesti verkottuneet tutkimusprojektit voivat saada 70 %:n rahoituksen. Tutkimusorganisaatioiden projekteissa noudatetaan Business Finlandin julkisen tutkimuksen rahoituksen yleisiä ehtoja.

Yritysten rahoitus noudattaa Business Finlandin yrityksille myönnettäviä rahoitusmuotoja ja arviointikriteereitä. Rahoitustasot perustuvat yrityksesi kokoon, projektin sisältöön ja sen tavoitteisiin. Yrityksesi kasvutavoitteet ja strategiat tulee toteutua myös projekteissa, jotka toteutetaan osana yhteishanketta. Yritykselläsi on oltava riittävät resurssit ja omarahoitus projektin toteuttamiseksi. Yritysten projekteissa noudatetaan Business Finlandin yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleisiä ehtoja.

 

Hakuohjeet

Miten rahoitusta haetaan?

Voit hakea rahoitusta jatkuvasti. Ennen hakemuksen jättämistä keskustele suunnitteilla olevasta hakemuksesta Business Finlandin tutkimusrahoitustiimin asiantuntijan kanssa. Yhteystiedot näet alta.

Kaikkien yhteishankkeen osapuolten projektien rahoitusta on haettava samaan aikaan. Rahoitushakemus jätetään Business Finlandin asiointipalvelussa. 

Hakemusten arviointi

Business Finlandin asiantuntijat arvioivat yhteishankkeen kokonaisuutta. Arvioinnissa otamme huomioon muut rahoituksesta kilpailevat hakemukset.

Tärkeitä arviointikohteita ovat:

 • Osoitettu relevanssi ja kysyntä (problem-solution-fit)
 • Yhteishankkeen uskottavuus
  • Ovatko yhteishankkeen osapuolet oikeat tulosten saavuttamiseksi
  • Jakautuuko tekeminen tavoiteltavien tulosten kannalta järkevästi
  • Onko yritysten panostus järkevässä suhteessa tavoiteltaviin tuloksiin ja hyödyntämisreitteihin
  • Miten hanke vaikuttaa pk- ja midcap-yritysten liiketoiminnan kehittymiseen
 • Ratkaisun uutuusarvo ja kilpailuetu, markkinapotentiaali, yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä hankkeen kansainvälinen yhteistyö.

Yritysten projekteissa arvioimme lisäksi, miten projekti edistää yrityksesi omien kasvutavoitteiden saavuttamista ja kansainvälisen kilpailuedun ja liikevaihdon syntymistä. Yritykselläsi on oltava riittävät resurssit ja omarahoitus projektin toteuttamiseksi.

Tutkimusorganisaatioiden projekteissa arvioimme lisäksi, miten julkinen tutkimus luo pohjaa uusille innovaatioille ja osaamiselle sekä miten osaaminen ja projektin tulokset ovat hyödynnettävissä elinkeinoelämän tarpeisiin. Julkisen tutkimuksen projektissa ei voida tehdä yritysten tuotekehitystyötä. Tutkimusprojektin tulokset toimivat pohjana yritysten omille kehittämisprojekteille.

Raportointi ja erityisehdot

Yhteishankkeen osapuolet raportoivat oman projektinsa ja yhteistyön toteutumisesta pääsääntöisesti yhtä aikaa, rahoituspäätöksissä mainitun raportointiaikataulun mukaisesti. Samanaikainen raportointi helpottaa yhteishankkeen ja sen tavoitteiden seuraamista.

Projektin edistymisen ja kustannusseurannan lisäksi osapuolet raportoivat, miten yhteistyö on toteutunut. Jos yhteistyöhön on tarve tehdä muutoksia, jotka poikkeavat hyväksytystä projektisuunnitelmasta, muutokset pitää hyväksyttää Business Finlandissa etukäteen.

Tutkimusorganisaatioiden projekteissa noudatetaan Business Finlandin julkisen tutkimuksen rahoituksen yleisiä ehtoja. Yritysten projekteissa noudatetaan Business Finlandin yritysten tutkimus- ja kehitystoiminnan rahoituksen yleisiä ehtoja.

Yhteishankkeen koordinointi ja raportointi

Isojen yhteishankkeiden koordinointi vaatii hankkeen johtamista sekä hankkeesta sopimista. Tehtävä on vaativa ja yhteishankkeisiin osallistuvien on osoitettava hankkeen johtamiseen riittävä ja tarpeellinen työaika sekä osaaminen. Yhteishankkeen osallistujien olisi hyvä sopia keskenään, kuka hankkeen osallistujista koordinoi hankkeen valmistelua ja etenemistä eli esimerkiksi johtaa sopimusten valmistelua sekä huolehtii hallinnon (ohjausryhmä tai johtoryhmä) kokouksista ja sisäisestä viestinnästä. Lisäksi Business Finland ainakin yhtenä hankkeen rahoittajista edellyttää, että joku yhteishankkeen osallistujista huolehtii yhteishankkeen etenemisen raportoinnista Business Finlandille, vaikkakin jokainen rahoituksen saaja on itseään velvoittavien rahoitusehtojen mukaisesti velvollinen raportoimaan oman projektinsa osalta.

Isoissa yhteishankkeissa hallinnointi ja koordinointityö vaatii aikaa ja osaamista. Tämän työpanoksen tunnit sisältyvät osallistujan omassa projektissa yleiskustannuksiin ja käytännössä yleensä sopimusneuvotteluista ja sopimusten laadinnasta ovat huolehtineet tutkimusorganisaatioiden hallinto. Osallistujilla on kuitenkin mahdollisuus sopia keskenään, että koordinoinnista huolehtiva laskuttaa muilta yhteishankkeen osallistujilta esimerkiksi lakimiespalvelujen tuottamisesta yhteishankkeelle, jolloin nämä kustannukset ovat osallistujina olevien muiden rahoituksen saajien omissa projekteissa hyväksyttäviä projektin kustannuksia.

Yllä esitetty ei vaikuta nykyisiin ehtoihin, ohjeisiin ja käytäntöön liittyen tutkimuksen vastuullisen johtajan tieteelliseen ja tutkimukselliseen hankkeen johtamiseen. Kyse on sellaisesta hankehallinnosta, jota yksi osallistuja tarjoaa isossa yhteishankkeessa muiden osallistujien puolesta suoritettavaan yleishallinnolliseen työpanokseen. Yhteishankkeen koordinoijan muille osapuolille tuottama palvelu on taloudellista toimintaa eikä se siis ole osa kyseisen osapuolen (koordinoijan) omaa kehityshanketta/osaprojektia.

Yhteistyösopimukset

Yhteishankkeiden osapuolten kannattaa tehdä keskinäinen yhteistyösopimus, jossa sovitaan muun muassa

 • yhteishankkeen hallinnoinnista
 • tulosten omistus- ja käyttöoikeuksien jakamisesta
 • tiedonvaihdon periaatteista
 • suurten hankintojen jakamisesta yhteishankkeeseen osallistuvien kesken
 • vastuista, jos jokin osallistuja joutuu vetäytymään hankkeesta.

Ks. sivun oikeasta reunasta sopimusmallit.

Hyväksyttävät kustannukset

Julkisen tutkimuksen ja yritysten projektien hyväksyttävät kustannukset

Projektien tulosten hyödyntäminen yhteishankkeissa

Tutkimusorganisaatioiden ja yritysten projektien hyödyntämisen periaatteet Co-Innovation-yhteishankkeissa

Tutkimusprojektien ohjaus ja seuranta

Co-Innovation-yhteishankkeisiin kuuluvien tutkimusprojektien ohjauksen ja seurannan periaatteet

Yhteishankkeen sopimusmalleja

Sopimusmallit on tehty eräiden yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyönä. Business Finland ei vastaa mallien sisällöstä, käytettävyydestä haluttuun tarkoitukseen tai niiden päivittämisestä.