Siirry sisältöön

Uutta kansainvälistä liiketoimintaa synnyttäviä innovaatioita

Tutkimusorganisaatioiden ja yritysten Co-Innovation-yhteishankkeet edistävät korkeatasoista tutkimusta ja vauhdittavat suomalaisten yritysten liiketoiminnan uudistumista ja kansainvälistä kasvua sekä kilpailukykyisten ekosysteemien rakentamista.

Co-Innovation-rahoitus

Co-Innovation-yhteishankkeen osallistujat kehittävät yhteistyössä uutta tietoa ja innovaatioita, joiden avulla on mahdollista rakentaa mukana oleville yrityksille merkittävää uutta liiketoimintaa. Yhteishankkeen osallistujilla on yhteinen tavoite ja tarve tehdä projekteja yhteistyössä sekä suunnitelma yhteiseen tavoitteeseen pääsemiseksi.

Rahoituksella vahvistetaan tutkimusorganisaation osaamista sekä vauhditetaan tutkimustiedon hyödyntämistä yritysten t&k-toiminnassa ja uusien vientituotteiden kehittämistä. Co-Innovation-yhteishankkeella vahvistetaan sekä kotimaisia että kansainvälisiä verkostoja.

Co-Innovation-yhteishankkeena rahoitetaan Co-Creation-vaiheen läpikäyneitä sekä suoraan ilman sitä valmisteltuja yhteishankkeita.

Yhteishankkeen voi muodostaa vähintään kaksi toimijaa yhdessä. Jos hankkeessa on mukana yksi tai useampi tutkimusorganisaatio eikä projekti liity veturiyritysten ekosysteemeihin, hankkeessa on oltava mukana myös vähintään kolme yritystä, joista ainakin kaksi on hakenut tutkimus- ja kehitysprojektilleen rahoitusta Business Finlandista. Usein tarkoituksenmukainen konsortion koko on 6–8 osallistujaa. Lisäksi mukana voi olla muulla tavalla hankkeeseen panostavia yrityksiä tai muita osallistujia, joilla ei ole omaa t&k-projektia. Ne voivat toimia toisen yrityksen projektin alihankkijana, tutkimuksen rahoittajana tai tuoda muuta in-kind-panostusta (esim. laitteita) kokonaisuuteen.

Mitä Co-Innovation-yhteishankkeelta vaaditaan?
  • Yhteishanke edistää merkittävästi yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn kasvua sekä konsortiossa mukana olevien suurten yritysten uudistumista.
  • Yhteishankkeen tulosten avulla syntyvä uuden vientiliiketoiminnan potentiaali yrityksille on huomattavan suuri suhteessa tarvittaviin tutkimus- ja t&k-panostuksiin.
  • Yhteishankkeella on kunnianhimoiset yhteiset tavoitteet, ja konsortion osallistujilla on riittävä osaaminen ja resurssit tavoitteiden saavuttamiseksi.
  • Tutkimuksella ja sen avulla tuotettavilla ratkaisuilla on uutuusarvoa, markkinapotentiaalia, uskottavat kaupallistamissuunnitelmat sekä myös yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Katso ohjeet rahoituksen hakemiseen

Miten Business Finlandin rahoitus toimii?

1
Ennen kuin haet

Suunnittele projekti ja määrittele tavoitteet. Varmista oman rahoituksen riittävyys.

2
Hae rahoitusta

Lähetä hakemus asiointipalvelussa. Toimita pyydetyt lisätiedot.

3
Hyväksy rahoituspäätös

Business Finland arvioi hakemuksen ja ilmoittaa päätöksestä. Tutustu päätökseen, lue ehdot ja hyväksy päätös asiointipalvelussa.

4
Käytä rahoitus

Järjestä projektikirjanpito. Ilmoita mahdollisista muutoksista Business Finlandille.

5
Raportoi projekti

Raportoi toteutus ja kustannukset. Toimita pyydetyt lisätiedot raporttiin.

Tutkimusorganisaation määritelmä

Tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaatiolla tarkoitetaan sellaista yhteisöä (kuten korkeakoulut tai tutkimuslaitokset, teknologiansiirtoelimet, innovaatioiden välittäjät, tutkimussuuntautuneet fyysiset tai virtuaaliset yhteistyöyhteisöt) sen oikeusasemasta (julkis- tai yksityisoikeudellinen) tai rahoitustavasta riippumatta, jonka päätavoitteena on harjoittaa riippumattomasti perustutkimusta, teollista tutkimusta tai kokeellista kehittämistä tai levittää tällaisen toiminnan tuloksia koulutuksen, julkaisujen tai tiedonsiirron kautta.

Kun tällainen yhteisö harjoittaa myös taloudellista toimintaa, tällaisen taloudellisen toiminnan rahoituksesta, kustannuksista ja tuloista on pidettävä erillistä kirjanpitoa. Tällaisessa yhteisössä ratkaisevaa vaikutusvaltaa esimerkiksi osakkaana tai jäsenenä käyttävillä yrityksillä ei saa olla etuoikeutta sen saavuttamiin tuloksiin.