Finansiering för forskningsinstitutioner

I Co-creation-projektet utarbetar forskningsinstitutionen(er) och företag tillsammans en ny forskningsidé, som kan framskrida till forskningsinstitutets och företagens gemensamma Co-Innovation-projekt, där betydande internationella affärsmodeller föds för företag och möjlighet att göra vetenskapligt högklassig forskning för forskningsinstitutet.

Co-Creation-finansiering

Vi kan bevilja finansiering för er forskningsinstitution, som täcker 60 % av projektets godkända helhetskostnader. Projektets storlek får högst vara 100 000 euro per idé. Projektet kan också vara gemensamt med flera olika forskningsinstitutioner, men dess helhetsstorlek får fortfarande inte överstiga 100 000 euro.

I finansieringen används fast omkostnadsfaktor 20 % och lönebikostnadsfaktor 50 %. Co-Creation-projektets varaktighet är vanligtvis 4–6 månader.

Vem kan söka finansiering?
  • Er forskningsorganisation är en forsknings- eller kunskapsspridningsinstitution som högskola, yrkeshögskola eller forskningsinstitut.
  • Er forskningsorganisations huvudmål är att oberoende utöva grundforskning, industriell eller experimentell utveckling eller sprida resultat från en sådan verksamhet genom utbildning, publikationer eller informationsöverföring.

Se instruktioner för att ansöka om finansiering

Hur fungerar Business Finlands finansiering?

1
Innan du ansöker

Planera projektet och ställ upp mål. Se till att du har tillräcklig egen finansiering.

2
Sök finansiering

Sänd ansökan i nätservice. Lämna in de tilläggsuppgifter som begärs.

3
Godkänn finansieringsbeslutet

Business Finland bedömer ansökan och meddelar ett beslut. Läs beslutet och villkoren noga och godkänn beslutet i nätservice.

4
Använd finansieringen

Organisera projektbokföringen. Meddela eventuella förändringar till Business Finland.

5
Rapportera om projektet

Rapportera om genomförandet och kostnaderna. Lämna in på en rapport de tilläggsuppgifter som begärs.

Definition

Organisation för forskning och kunskapsspridning: en enhet (såsom universitet eller forskningsinstitut, tekniköverföringsorgan, innovationsmäklare, forskningsinriktade fysiska eller virtuella gemensamma enheter), oberoende av dess rättsliga status (om den omfattas av offentligrättslig eller privaträttslig lagstiftning) eller finansieringssätt, vars främsta syfte är att bedriva oberoende grundforskning, industriell forskning eller experimentell utveckling, eller att sprida resultaten av sådan verksamhet genom undervisning, offentliggörande eller kunskapsöverföring.

Om en sådan enhet även bedriver ekonomisk verksamhet måste finansieringen, kostnaderna och intäkterna av den ekonomiska verksamheten redovisas separat. Företag som kan utöva ett avgörande inflytande över en sådan organisation, till exempel i egenskap av aktieägare eller medlemmar, får inte ha företräde till de resultat organisationen uppnår.