Co-creation

Inom Co-Creation-projekt utvecklar forskningsorganisationer och företag tillsammans en forskningsidé.

Vad?

Inom Co-Creation-projekt utvecklar forskningsorganisationer och företag tillsammans en forskningsidé med betydande internationell affärsverksamhetspotential i förhållande till de nödvändiga finansieringen.

Inom Co-Creation-projekt definieras forskningsproblemet och planen för att lösa problemet, projektplanen bearbetas för att intressera företag och man bygger upp ett nytt företagsnätverk. Under projektet bereder företagen även egna FoU-projekt.

Målet är ett Co-Innovation-samprojekt som förverkligas i nära samarbete av forskningsorganisationen och dess nya företagspartner.

Befintliga konsortier som kan gå direkt till finansieringsskedet för samprojektet Co-Innovation.

När?

När en forskningsorganisation och företag tillsammans vill utveckla en ny idé och dess potential.
När en forskningsorganisation vill skapa ett nytt konsortium för arbetet och förbinda företag till gemensamt utvecklingsarbete.
Finansieringen är avsedd för nya idéer som kan ge företagen betydande internationella affärsmöjligheter och ge forskningsorganisationer en chans att bedriva relevant forskning på hög vetenskaplig nivå kring ett ämne. Finansieringens syfte är att utveckla banbrytande innovationer och nytt nationellt och internationellt samarbete.

Till vad kan finansieringen användas?

 • För att påvisa relevansen och den verkliga efterfrågan när det gäller en ny forskningsidé samt för att vidareutveckla idén.
 • För att skapa ett företagsnätverk och internationellt nätverk för forskning och utveckling av innovationer.
 • För annat arbete som knyter att till att förverkliga idén

I ansökan ska en preliminär beskrivning av problemet som ska lösas ges och dess lösningsmodell. Forskningsidén ska vara ny och kunna användas på bred front.

 

Finansierings belopp

Business Finlands finansieringsandel för forskningsorganisationer är 60 procent av de godkända totalkostnaderna för projektet. Projekten kan ha en storlek på högst 100 000 euro per idé och pågår vanligen i fyra till sex månader. I samband med finansieringen används en fast allmän kostnadskoefficient på 20 procent medan koefficienten för lönebikostnader är 50 procent. I samband med projekten gäller Business Finlands allmänna villkor för finansiering av offentlig forskning.

Godtagbara kostnader 

Alla kostnader som uppstår ska vara kopplade till genomförandet av projektet. Godtagbara kostnader är:

 • penninglöner
 • lönebikostnader 50 %
 • indirekta kostnader (allmänna kostnader) på 20 %
 • resekostnader
 • kostnader för material och förnödenheter
 • köpta tjänster, som är en förutsättning för genomförandet av projektet

För projektet godkänns inte:

 • forskning
 • vederlagsfria utgifter för till exempel stipendier, donationer, priser
 • kostnader för den ekonomiska verksamheten
 • representationsutgifter (med undantag av möteskostnader som hänför sig till projektförhandlingar)
 • kostnader för reklam eller marknadsföring
 • kostnader för apparater

Hur ansöker man om finansiering?

Co-Creation-finansiering kan sökas fortlöpande. Innan ansökan lämnas in ska idén först diskuteras med stödtjänsterna för forskning inom den ansökande organisationen och efter detta med Business Finlands forskningsfinansieringsteam. Se kontaktinformationen nedan.

Finansieringsansökan ska lämnas in via Business Finlands nätservice.

Hur utvärderas projekten?

Business Finlands experter gör en bedömning av Co-Creation projektet. Andra ansökningar som konkurrerar om finansieringen beaktas vid utvärderingen. Utvärderingens fokus ligger på: 

 • Effekter
  • Idéns internationella nyhetsvärde
  • Det planerade samprojektets effekter på forskningsorganisationens kapacitet
  • Det planerade samprojektets effekter på företagens internationella affärsverksamhet
 • Planens kvalitet
  • Åtgärder med vilka man ämnar påvisa affärsverksamhetspotentialen och behovet av forskning
  • Åtgärder för att förbinda företag till projektet och utarbeta en gemensam forskningsplan
 • Huruvida projektet främjar målen hos Business Finlands program

Rapportering och särskilda villkor

Det är endast projektets slutrapport som behöver skickas in. En revisionberättelse behövs inte. I samband med projekten gäller Business Finlands allmänna villkor för finansiering av offentlig forskning.