Innehåll och syfte med beskrivningen av handlingsoffentligheten

 

En informationshanteringsenhet ska för att förverkliga offentlighetsprincipen upprätthålla en beskrivning av de informationslager och ärenderegister som den förvaltar i enlighet med lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019).

Beskrivningen ska göras för att säkerställa allmänhetens tillgång till handlingar och administrativ insyn. Den offentliga beskrivningen av informationslager och ärenderegister gör det lättare för medborgarna att rikta sina förfrågningar om information.

Innovationsfinansieringsverket Business Finland och Business Finland Oy bildar en informationshanteringsenhet. Var och en har rätt att bli informerad om en officiell handling som är offentlig (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999, 8 §).

Innovationsfinansieringsverkets handlingar är huvudsakligen offentliga. Handlingarna kan dock också innehålla konfidentiella uppgifter. För sekretess finns alltid en grund som baserar sig på lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet eller någon annan lag. Dessutom har berörda parter rätt att få information om frågor som rör dem. Business Finland Oy:s handlingar omfattas av lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet vid utövandet av en offentlig administrativ funktion (Business Finland Oy, finansiell verksamhet).

Ärenderegister

Business Finland för ett register över initierade ärenden och tillhörande dokument med ett system för ärende- och dokumenthantering. Information kan sökas med hjälp av exempelvis ärendets eller handlingens namn, tidsavgränsningar eller uppgifter om upphovsmannen/inlämnaren.

Informationslager

Med informationslager avses helheten av det datamaterial som genereras vid utförandet av uppgifter.

Fysiska informationslager

  • Tekes papperarkiv 1983-2009

Elektroniska informationslager

  • Tekes och Innovationsfinansieringsverket Business Finlands elektroniska arkiv 2010-
  • Business Finland Oy elektroniska arkiv (finansiering) 2019-

Datamaterial

Sökord

Datamaterial från allmän administration och styrning Strategi 
Årsrapport
Styrelsens/ Ledningsgruppens mötespromemorior
Åsikter
Resultatrapport 
Samhällsansvarsrapport (pdf)
Datamaterial för personalfrågor Kandidater till öppna befattningar
Nomineringsbeslut för tjänster
Nomineringsmemorandum
Specificerat tjänstekollektivavtal och kollektivavtal
Ekonomiska datamaterial Årsrapport
Bokslut
Finansiella datamaterial Finansiell datamaterial på nätet (betald och beviljad finansiering, information om offentlig forskning och projekt för företag som ingår i program)
Gammalt material: Organisationsnamn, projektnamn
Datamaterial från programverksamhet Programnamn  
Datamaterial från internationellt samarbete Avtalspart
Land
EU  
Europeiska programmen
Datamaterial för kommunikation

Titel eller upphovsman för publikationer

 

Kontaktuppgifter för förfrågningar om information

Förfrågningar om information skickas till Business Finlands registratorskontor antingen på e-postadressen kirjaamo (at) businessfinland.fi eller med säker e-post.

Vi strävar efter att tillhandahålla informationen elektroniskt inom två veckor efter förfrågan. Om en förfrågan om information kräver mycket efterforskningar skickas materialet senast en månad efter förfrågan. Vid behov hjälper vi dig att precisera förfrågan om information. Material från åren 1983–2009 är arkiverat i pappersform. Dessa material lånas inte ut, men kan studeras på plats enligt särskild överenskommelse.

Offentlig information lämnas ut av Business Finlands registratorskontor, men i tveksamma fall behandlas förfrågan av Business Finlands jurist tillsammans med den som ansvarar för ämnet. När en förfrågan om information rör en offentlig handling, behöver man inte motivera förfrågan om information och den som begär informationen behöver inte uppge vad den ska användas till. Om förfrågan gäller en konfidentiell handling får uppgifterna lämnas ut endast på vissa villkor. Den som begär ut handlingen ska då ange vad informationen ska användas till och kunna verifiera sin identitet.

Lönespecifikationen relaterade till ett projekt som finansieras av Business Finland kan endast överlämnas till den ansvariga projektledaren eller till en person som har ensamrätt för det företag som är registrerat i handelsregistret. Om andra anställda i ditt företag eller personer utanför ditt företag behöver lönespecifikation, kommer även i dessa fall blanketterna att överlämnas antingen till den ansvariga projektledaren eller till en person som har ensam representationsrätt för det registrerade företaget. i handelsregistret. Blanketterna lämnas över som en bilaga till ett krypterat e-postmeddelande, så meddelandet kan vid behov vidarebefordras till andra personer utan att bilagorna öppnas.

Förfrågningar enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR)

När en person/registrerad vill kontrollera om uppgifter som rör hen behandlas och i så fall i vilken utsträckning kan en begäran om kontroll göras med hjälp av detta formulär. Förfrågningar lagras i ärenderegister med begränsad behörighet för att följa upp svaren. Du har också tillgång till adressen tietosuoja (at) businessfinland.fi för mer allmänna dataskyddsfrågor.