Anvisningar för

ansökan

Idé

Innan du lämnar in finansieringsansökan ska du alltid diskutera ärendet med en av Business Finlands experter. Våra sakkunniga känner till program och nätverk som kan vara till nytta för ert arbete. Då blir det också lättare att hitta den finansiering och typ av ansökan som passar dig bäst. Experterna kan också föreslå andra utvecklingsriktningar om det inte är aktuellt med finansiering från Business Finland just nu. Om det är första gången du har att göra med Business Finland är det bra att börja med sonderingstjänsten.

Ansökan

För att kunna fatta ett beslut behöver Business Finland en koncis och klar beskrivning av projektets centrala innehåll, mål, tidsschema och tillgängliga resurser. Planen används också för uppföljning av projektet och bedömning av resultaten. 

Finansieringsansökan lämnas in via nätservicen. Behandlingstiden för ansökan påverkas av projektets storlek och innehåll. Vi strävar efter att behandla små och medelstora företags ansökningar inom 60 dagar och stora företags ansökningar inom 75 dagar från att vi fått ansökan. 

Finansieringsbeslut

Er kontaktperson vid Business Finland meddelar er om finansieringsbeslutet per telefon. Beslut, finansieringsvillkor och andra dokument i anslutning till projektet går att hitta i nätservicen. 

Godkänn finansieringsbeslutet via nätservicen. Business Finland betalar inte ut finansieringen förrän meddelandet om godkännande har skickats in.

Om du är missnöjd med beslutet har du rätt att ansöka om ändring. Anvisningarna för hur du kan söka om ändring bifogas till alla beslut som skickas till kunderna.

Finansieringsbeslutet påverkas av:

 • sökandens resurser och situation
 • kunnande
 • projektets innehåll
 • marknadspotential och konkurrensfördel som kan uppnås
 • företagets vilja och förmåga att växa internationellt

Bli kund hos Business Finland?

Business Finlands tjänster är avsedda för företag som strävar efter djärv tillväxt och förnyande av affärsverksamheten på internationella marknader.

Bli kund hos oss

Ansökans innehåll

Finansieringens omfattning och EU-lagstiftningen som ligger till grund för respektive finansieringstjänst påverkar de uppgifter vi behöver för en bedömning av ansökan. 

Frågor i ansökan

 • företagets affärsverksamhet i dag
 • personal och resurser
 • företagets tillväxtvision
 • projektets mål, projektplan och kostnadsberäkning

Ansökan kräver också en fritt formulerad projektplan. Du hittar anvisningar för projektplanen på finansieringstjänsternas egna webbplatser.

Företagets finansiella uppgifter

Resultaträkning och balansräkning

Som bilaga till ansökan från små och medelstora företag behövs en högst två månader gammal resultaträkning och balansräkning som bokföringskörningar från innevarande räkenskapsperiod. Vi begär uppgifter av stora företag vid behov. 

Kassaflödesprognos och resultat- och finansieringsprognos

För bedömning av ansökan om forsknings- och utvecklingsfinansiering och av ansökan om Unga innovativa företag behöver vi av små och medelstora företag en månatlig kassaflödesprognos och en resultat- och finansieringsprognos på årsnivå (avslutad reduvisningsperiod + tre prognoser). Uppgifterna kan lämnas på Business Finlands formulärmallar eller fritt formulerat - till exempel som en del av affärsplanen. När det gäller andra finansieringstjänster ber vi om finansiella uppgifter efter behov. Motsvarande uppgifter begärs även av stora företag vid behov.

Finansiering kan inte beviljas om

 • Sökanden är en fysisk person, inklusive privat näringsutövare (firma).
 • Sökanden är ett företag med sådana svårigheter som definieras i EU-bestämmelserna (insolvent eller har förlorat hälften av aktiekapitalet).
 • Företaget har skatteskulder, obetalda tidigare Tekes-lån, betalningsstörningar eller andra icke-skötta ekonomiska åtaganden.
 • Projektplanen saknas eller är otydlig.
 • Företaget saknar övrig finansiering (egen eller främmande) som projektet förutsätter.
 • Den utvecklade lösningen (produkt, tjänst etc.) är inte ny eller saknar tillräckliga konkurrensfördelar jämfört med befintliga lösningar på marknaden.
 • Projektet har endast en liten inverkan på företagets affärsverksamhet.
 • Business Finlands finansiering inverkar inte på genomförandet av projektet.

Nätservice

Nätservicen är en säker tjänst där du hittar all information kring ditt projekt. När du fyller i en ny ansökan får du alla tjänster i nätservicen till ditt förfogande.

Till nätservice