Direktiv för projektstart och kostnadsuppföljning

Omedelbart från projektstarten ska du registrera kostnaderna och organisera bokföringen.  Kostnaderna som godkänts för projektet ser du i bifogade kostnadsuppskattning. Köp endast produkter och tjänster för projektet enligt finansieringsvillkoren och projektplanen.

Så här framskrider ditt projekt

1
Ta del av finansieringsbeslutet i transaktionstjänsten

Läs i instruktionerna hur projektet ska förverkligas och hur rapporteringen av projektet och kostnaderna ska göras i finansieringsbeslutet och -villkoren.

2
Organisera projektbokföringen enligt finansieringsvillkoren omedelbart då projektet startat

Försäkra dig om att varje utgift i projektet återfinns i er organisations bokföring. Projektet kan även omfattas av implicita kostnader som inte behöver redovisas i projektbokföringen. Sådana är exempelvis lönebikostnader.

3
Meddela om förändringar och rapportera resultaten

Sköt rapporteringen och ändringsansökningarna i transaktionstjänsten.

4
Spara dokumenten

Spara alla dokument och övrigt nödvändigt material från projektet i minst tio år efter datumet för den sista utbetalningen till projektet. Läs mer om handlingsoffentligheten och förfrågningar om information

Hurudan finansiering erhöll du? Närmare instruktioner finner du här

Några frågor?

Du kan hitta dina kontakter i nätservicen

  • Om du har några frågor angående genomförandet av projektet, vänligen kontakta den finansieringsexpert som utsetts för ditt projekt.
  • Om du har några frågor angående projektredovisning och kostnadsspårning, vänligen kontakta den finansinspektör som utsetts för ditt projekt.
  • Om du har några andra frågor relaterade till projektet, vänligen kontakta den finansieringskoordinator som är avsedd för ditt projekt.

Anskaffning

  • När ett företag får offentligt stöd för ett projekt på mer än 50% av de totala projektkostnaderna måste företaget följa lagen om upphandling i sina inköpstjänster. Offentliga aktörer måste alltid följa lagen om upphandling. Läs mer om lagen om upphandling.
  • I allmänhet kan projekt och arbete som beställts efter inlämnande av finansieringsansökan accepteras för projektet. Om upphandling som tillhör projektet har beställts innan ansökan lämnas in måste det dock anges i ordern eller kontraktet att den kan annulleras om Business Finland inte beviljar finansiering för projektet. I avsaknad av en kasseringsklausul är förvärvet inte en berättigad kostnad.

Projekt-

övervakning

  • Enligt lagen om statligt stöd har Business Finland rätt att göra nödvändiga granskningar av stödmottagarens ekonomi och verksamhet vid betalning och kontroll av finansieringsanvändningen.
  • Stödmottagaren ska förse revisorerna kostnadsfritt med all information och förklaringar, dokument, register och annat material som är nödvändigt för revisionen, samt på annat sätt bistå vid revisionen. Förutom företrädaren för Business Finland kan en extern revisor vara involverad i revisionen.
  • Förutom den vanliga projektuppföljningen genomför Business Finland kostnadsrevisioner under projektet. Dessutom är vissa projekt föremål för en efterhandsrevision efter projektets slut. Syftet med alla kontroller och inspektioner är att säkerställa att arbete som motsvarar de kostnader som rapporterats till Business Finland faktiskt har genomförts och att det har utförts i enlighet med finansieringsvillkoren. Revisioner utförs av Business Finlands experter och vid behov av en auktoriserad revisor.
  • Resultat som strider mot projektplanen och finansieringsvillkoren kommer att leda till att den betalade finansieringen helt eller delvis återkrävs.