Med understödsansökningar till forskning inom innovation och tillväxt söks lösningar på utmaningarna i Finlands ekonomi

Innovations- och tillväxtforskningsfinansiering passar forskningsorganisationer som undersöker effekten av de globala utmaningarna på näringslivet och samhället i Finland.

Finansiering av innovation och tillväxt

Ansökningarna till Business Finlands om understöd till forskning inom innovation och tillväxt har som syfte att finna lösningar på de globala utmaningarna för Finlands ekonomi och samhälle. Syftet med ansökan är att öka dialogen mellan politiska beslutsfattare och utvecklare med forskarsamfundet.

Målgruppen för ansökan är forskningsorganisationer som undersöker hur utmaningarna på global nivå påverkar Finlands näringsliv och samhälle. Det är viktigt att forskarna samarbetar med dem som utvecklar närings- och innovationspolitiken.

Understödsansökningarna inom innovations- och tillväxtforskningen har årligen växlande teman, enligt vilka vi väljer ut de projekt som ska finansieras. Ansökan för 2024 är avslutad och den nästa planeras att öppnas i början av 2025.

Vem kan ansöka om finansiering?
  • Er forskningsorganisation är en forsknings- eller kunskapsspridningsinstitution som högskola, yrkeshögskola eller forskningsinstitut
  • Huvudsyftet med er forskningsorganisation är att bedriva oberoende forskning eller att i betydande omfattning publicera resultaten verksamheten inom samhället

Se instruktioner för att ansöka om finansiering