Köp ny kunskap och kompetens för ditt företag med en Innovationssedel

Innovationssedeln är avsedd för små företag under 5 år som har en ny produkt- eller tjänstidé med internationell potential. Med innovationssedeln kan du skaffa experttjänster för att utveckla idén.

Innovationssedel är avsedd för små företag under 5 år. Inom finanstjänsten är bidragsbeloppet 4 500 euro och företagets självfinansieringsdel är 1 500 euro.

Användningen av innovationssedeln har specificerad på ett sådant sätt att finansieringen uppmuntrar företag att engagera sig i FoU.

Finansieringen är diskretionär. Villkoren för beviljande av finansiering beskrivs på denna webbplats.

Innovationssedel

Bidraget är 75 % av det mervärdesskattefria beloppet för de köpta experttjänsterna och högst 4 500 euro. Självfinansieringsdelen är 25 % av de acceptabla kostnaderna. Du kan använda finansieringen för att köpa tjänster av en eller flera tjänsteproducent. Ditt företag kan få sedeln bara en gång.

Understödet betalas till finansieringstagaren efter det att denne har godkänt det arbete som den valda tjänsteleverantören har utfört och betalat detta arvode.

Vad krävs av ditt företag?
  • Ditt företag måste vara yngre än fem år när finansieringsansökan lämnas in. Åldern räknas från dagen för registrering i Handelsregistret.
  • Ditt företag tillhör kategorin små företag, det vill säga har färre än 50 anställda och en årsomsättning eller balansomslutning på högst 10 miljoner euro.
  • Ditt företags rating alfa-kreditbetyg hos Suomen Asiakastieto är minst A.
  • Ditt företag håller på att utveckla en ny produkt- eller serviceidé för vilken det redan finns planer för internationalisering (ingen vidareutveckling av en befintlig produkt).

  • OBServera att kravet på heltidsföretagare eller heltidsanställd arbetare har tagits bort.

Se instruktioner för att ansöka om finansiering

Hur fungerar Business Finlands finansiering?

1
Innan du ansöker

Planera projektet och ställ upp mål. Se till att du har tillräcklig egen finansiering.

2
Sök finansiering

Sänd ansökan i nätservice. Lämna in de tilläggsuppgifter som begärs.

3
Godkänn finansieringsbeslutet

Business Finland bedömer ansökan och meddelar ett beslut. Läs beslutet och villkoren noga och godkänn beslutet i nätservice.

4
Använd finansieringen

Organisera projektbokföringen. Meddela eventuella förändringar till Business Finland.

5
Rapportera om projektet

Rapportera om genomförandet och kostnaderna. Lämna in på en rapport de tilläggsuppgifter som begärs.